4
Nǫ̀htsı̨ gha ts'eeda
Zezì-Krı dıı nèk'e ı̨ı̨dà ekò edezhį̀į̀ t'à daı̨ɂà hǫt'e, Zezì-Krı lanì naxı̨ sı naxızhį̀į̀ t'à daahɂa ha naxınì nàtsoò aahłe. Amìı edezhį̀į̀ t'à daı̨ɂaa sìı hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ eda-le at'į̀ hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e eda gots'ǫ̀ wınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eda-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ eda. Įnę̀ę hòt'a whaà hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ aahda ı̨lè, dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le lanì aahda ı̨lè: ełexè hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ eghàlageedaa, hołı̨ı̨ ghats'eewıı, geèhdee, gıgha sìgoèt'ı̨ı̨ zǫ gı̨ı̨wǫǫ, eyıts'ǫ nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtı t'à sıì hołı̨ı̨ hogehtsı̨. Gıxè hołı̨ı̨ nàowoò hazǫǫ̀ k'alaahdè ha dahwhǫ-le sìı gınıedì-le, eyıt'à yatıjıı t'à naxık'adageedè. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ edek'e xàyagehtı ha hǫt'e. Dǫ hazǫǫ̀ geedaa eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı hòt'a Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha nìkw'o hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫ ełaı̨dèe kò godı nezı̨ı̨ gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. Hanì-ı̨dè gızhį̀į̀ ełaàde gha gısınìyaetı hǫt'e, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à gıgǫ̀hłı̨į̀ agejà nı̨dè Nǫ̀htsı̨ xè geeda ha hǫt'e.
T'asìı hazǫǫ̀ welǫ agode ha nìhǫǫwo. Eyıt'à naxınì ehkw'ıì aahłe eyıts'ǫ nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èahdì, hanì-ı̨dè nezı̨į̀ yaahtı ha dìì-le. T'asìı hazǫǫ̀ nahk'e ełeghǫnıahtǫ. Ełeghǫnets'eètǫ nı̨dè hołı̨ı̨ łǫ whìle ats'ehɂį̀. Dǫ naxıkǫ̀ aget'ı̨į̀ agıahɂı̨, eyı ghǫ sǫahdı-le. 10 Naxı̨ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à t'asìı hazǫǫ̀ xàɂaa naxıghǫ̀t'ǫǫ sìı wet'à ełets'àahdı. 11 Dǫ gode nı̨dè, xàè Nǫ̀htsı̨ weyatıì t'à gode ha hǫt'e. Amìı dǫ ts'àdıı sìı Nǫ̀htsı̨ ayìı t'à nàtsoò ayı̨į̀làa sìı t'à-at'ı̨ ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ weghàsǫhoedı ha. Enıìyah t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ K'àowocho elı̨ welè. Amen.
Zezì-Krı wecheekeè ts'ı̨ı̨lı̨ ts'ıhɂǫ̀ dats'ı̨ı̨ɂa
12 Seàgı̨ą, naxıgha kèhoedı-le t'à daahɂaa sìı naxıgha enıìyah welè-le. Naxıxè hoìla agode ha-le dahwhǫ-le. 13 Hanìkò Zezì-Krı wexè daahɂaa sìı ghǫ naxınà welè, hanì-ı̨dè Zezì-Krı enıìyah t'à K'àowocho k'ę̀ę̀ wègoèht'į̀ nı̨dè sıì naxınà ha hǫt'e. 14 Zezì-Krı naxıgha ehkw'ı adı t'à dǫ naxık'adageedè nı̨dè, naxıxè sìghà hǫt'e; Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ enıìyah t'à naxıts'ǫ̀-èlı̨ hǫt'e. 15 Naxıgha hoìla nı̨dè dǫ ełaahwho k'èxa welè-le, eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e k'èxa welè-le, dǫjıı aaht'e k'èxa welè-le, eyıts'ǫ dǫ naxıìdı geeda-le kò gıghǫ goahde k'èxa welè-le. 16 Ekò “Zezì-Krı wek'èaht'ee dǫǫ̀” naxììyeh t'à naxıgha hoìla nı̨dè eyı ghǫ į̀į̀zhaahłı̨-le, hanìkò Zezì-Krı wıızì k'ę̀ę̀ naxììyeh t'à Nǫ̀htsı̨-Gotà weghàsǫahdı. 17 Hòt'a dǫ hazǫǫ̀ gısınìyaetı ha nìkw'o; Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ gısınìyaetı ha hǫt'e. Goxı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ gosınìyaetı ha nı̨dè dǫ Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda-le sìı gıxè dàgǫ̀ht'e ha sǫnı?
18 Dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Dǫ ehkw'ı geeda kò edaxàgeedè ha gıgha kèhoedı-le nı̨dè dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ sìı gıgha dàgǫ̀ht'e ha sǫnı?” hanì dek'eèhtł'è.
19 Nǫ̀htsı̨ gòèhtsı̨ xè t'aats'ǫǫ̀ gok'èdì ne t'à dǫ yınì k'ę̀ę̀ dagı̨ı̨ɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ gha nezı̨į̀ geeda ghǫ nagııt'è-le.