5
K'aodèe eyıts'ǫ cheko gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı
Naxıgha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıdanatıehɂà ha. Naxıxèht'eè k'àowo aht'e eyıts'ǫ sedaà Zezì-Krı daı̨ɂà hǫt'e. Zezì-Krı enıìyah t'à K'àowocho k'ę̀ę̀ wègoèht'į̀ nı̨dè sı̨ sı wexè aht'ı̨ ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą nezı̨į̀ gık'èahdì. Eyı la naxıghǫ̀t'ǫ ne t'à, k'àowo nezı̨ı̨ aahłı̨. Hanì naxıgha hòɂǫ zǫ t'à gıxoahdı-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ naxıdzeè t'à gıxoahdı. Sǫǫ̀mba ghǫ hòtł'ò aahwhǫ-le, hanìkò dǫ ts'àahdı gha ts'atà dahkw'e. Dǫ gıxoahdı ha anaxììdlàa sìı gıts'ǫ̀ k'adahoahdè-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą gıgha k'aodèe nezı̨ı̨ aahłı̨, hanì-ı̨dè naxıxègeɂı̨į̀ agede ha hǫt'e. Haaht'ı̨ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą-k'èdìı-deè nììtła nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah k'ę̀ę̀ aahdaà anaxedle ha hǫt'e.
Naxı̨ cheko yàahłı̨ı̨ sìı dǫzhìı ǫhdaà gık'èaht'e. Hazǫǫ̀ ełets'ǫ̀ k'èeweèt'ı̨ k'ę̀ę̀ aahda, dıı hanì dek'eèhtł'è t'à:
“Nǫ̀htsı̨ dǫ xàhodìı sìı ts'ǫ̀ wınì-le hǫt'e, hanìkò amìı k'èeweèt'ı̨ı̨ elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ sǫnıwǫ hǫt'e,” hanì dek'eèhtł'è.
Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı wenadąą̀ k'èeweèt'ı̨ k'ę̀ę̀ aahda, hanì-ı̨dè wegha sìghà dzęę̀ k'e nı̨dè daà anaxele ha hǫt'e. Naxıghǫneètǫ ne t'à t'asìı hazǫǫ̀ ghǫ nànıahdèe sìı weghàahłe.
Nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èahdì eyıts'ǫ hotıì kexoahdı. Wehłı̨ı̨ naxıdzaı̨hwhǫǫ sìı, goìjìıcho ı̨ghǫǫ lanì dǫ godzıìhɂà ha gotak'etło hǫt'e. Wek'ę̀ę̀ eghàlaahda-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ gha naxınì nàtsoò aahwhǫ, dıı nèk'e dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı hazǫǫ̀ naxıxèht'eè dagı̨ı̨ɂa wek'èahsǫ hǫt'e.
10 Nǫ̀htsı̨ t'aats'ǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫǫ sìı Zezì-Krı wedahxà welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah k'ę̀ę̀ aahda ha naxıkayaı̨htı hǫt'e. Whaà-lea gots'ǫ̀ daahɂa tł'axǫǫ̀ xàè ededı̨ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayele ha eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ naxınì nàtsoò ayele ha hǫt'e. 11 Welǫ whìle ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ enıìyah nàtso wets'ǫ̀-èlı̨ welè. Amen.
Naxıxè sìghà welè
12 Naxıts'ǫ̀ eehtł'è gha sèot'ı̨ Sılas sets'àı̨dì. Ededı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ segha nezı̨į̀ eghàlaeda hǫt'e. Naxınì nàtsoò ahłe ha eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ k'ę̀ę̀ aahda ha dehwhǫ t'à t'asìı mǫ̀hdaa ghǫ naxıts'ǫ̀ ııhtł'è hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ ts'ıhɂǫ̀ t'aats'ǫǫ̀ naxınì nàtsoò aahwhǫ.
13 Kǫ̀godeè Babylon Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ naxıxèht'eè gìhchìı sìı naxıxè sìghà welè naxègedı. Eyıts'ǫ Mark seza lanì elı̨ı̨ sìı, ededı̨ sı naxıxè sìghà welè naxèhdı. 14 Nàowo degaı k'ę̀ę̀ ełeahts'į̀ xè, “Nexè sìghà welè,” ełèahdı.
Zezì-Krı wets'ǫ aaht'ee sìı naxıxè sìghà welè.