22
Deh nıɂàa ts'ǫ tı wet'à ts'eeda
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ deh nıɂàa ts'ǫ tı wet'à ts'eedaa sìı weghàehdaà asį̀į̀là. Eyı tı sìı eja lanì wenı̨ı̨dàà xègaat'ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wedaèhchı̨cho gots'ǫ eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą sı gots'ǫ tı nı̨ı̨lı̨ hǫt'e. Eyı kǫ̀godeè tı̨lı-deè nıɂàa tanı deh nı̨ı̨lı̨. Eyı deh nıɂàa sìı webàa į̀ła-ts'ǫ̀ ts'ı wet'à ts'eedaa nàwheɂa. Eyı ts'ı wek'e xo taàt'eè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàkeè wek'e jìecho dehshe, sa taàt'eè wek'e jìecho dehshe. Eyıts'ǫ ts'ı wets'ǫ ı̨t'ǫ̀ą t'à dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa k'aàt'ıì agede gha hǫt'e. Ekǫ dǫ wı̨ı̨zìı daı̨ɂa gha wesınìyaetı ha nıìle. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą gıdaèhchı̨cho eyı kǫ̀godeè wheɂǫ ha eyıts'ǫ wecheekeè gıgha eghàlaeda ha. Nǫ̀htsı̨ wınì geɂį̀ ha eyıts'ǫ gıts'abeè k'e wıızì dek'eèhtł'è ha. To agode ha nıìle. Nǫ̀htsı̨ ededı̨ sìı gok'e daaɂa ha ne t'à, dǫ wı̨ı̨zìı ek'aèk'ǫ nıwǫ ha nıìle eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı sadeè nıwǫ ha nıìle. Eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ k'àowo gı̨ı̨lı̨ ha.
Yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı, “Dıı yatı sìı hotıì ehkw'ı hǫt'e, eyıts'ǫ weghàà aahda ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo hǫt'e, ededı̨ zǫ wedahxà nakwenàoɂǫǫ gogede hǫt'e. Whaà-le-t'ıì dàgode ha sìı wecheekeè gık'èezǫ ha nıwǫ t'à edeyak'eet'ı̨į̀ nets'ǫ̀ yı̨ı̨hɂà hǫt'e,” sèhdı.
Whaà-le-t'ıì Zezì jǫ ts'ǫ̀ ade ha
“Kexoahdı, hòt'a whaà-le-t'ıì jǫ ts'ǫ̀ ahde ha! Dıı enı̨htł'è k'e godı dek'eèhtł'èe sìı hòt'a wek'ę̀ę̀ agode ha. Amìı dıı godı wegha ehkw'ı-ahodıı sìı wexè sìghà hǫt'e.”
Sı̨ sìı John aht'e; eyı weehɂı̨ xè weèhkw'ǫ hǫt'e. T'asìı hazǫǫ̀ weehɂı̨ xè weèhkw'ǫ tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ eyı hazǫǫ̀ weghàehdaà asį̀į̀làa sìı weghàsǫehdı ha wekè gà nàgòıhgè. Hanìkò sets'ǫ̀ hadı, “Hawı̨ı̨de-le! Nı̨ eyıts'ǫ nèot'ı̨ nakwenàoɂǫǫ gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ dıı enı̨htł'è weyatıì gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı naxıxèht'eè Nǫ̀htsı̨ gha eghàlaehda aht'e. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ zǫ weghàsǫı̨dı!” hasèhdı.
10 Eyıts'ǫ hasèhdı, “Eyı enı̨htł'è k'e ayìı dek'eèhtł'èe sìı hòt'a whaà-le-t'ıì wek'ę̀ę̀ agode ha ne t'à dǫ ch'à wek'èı̨dì-le. 11 Amìı ekǫ-le eghàlaedaa sìı k'èdaà hawet'į̀; amìı hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ sìı k'èdaà hawet'į̀. Amìı ehkw'ı eghàlaedaa sìı k'èdaà hawet'į̀, eyıts'ǫ amìı degaı k'ę̀ę̀ edaa sìı k'èdaà hawet'è,” hadı.
12 “Kexoahdı, hòt'a whaà-le-t'ıì jǫ ts'ǫ̀ ahde ha! Ayìı dǫ ghàehłe ha sìı edexè k'ehłe. Dǫ dànì eghàlagı̨ı̨dà k'èxa t'asìı gıghàehłe ha. 13 Yatı t'akwełǫ̀ǫ̀ aht'e eyıts'ǫ yatı nǫǫde aht'e; kèhǫǫ̀wo gots'ǫ sehòhɂǫǫ eyıts'ǫ welǫ ts'ǫ̀ sehòhɂǫǫ aht'e.
14 “Amìı edeɂeè nedèe k'enagı̨ı̨htsoo sìı gıxè sìghà hǫt'e. Hanì-ı̨dè eyı ts'ı wet'à ts'eedaa wejìecho ghǫ shègezhee gıghàhòt'à ha eyıts'ǫ kǫ̀godeè wèdaat'ı̨ı̨ sìı goyageedèe gıghàhòt'à ha. 15 Hanìkò hołı̨ı̨-dǫǫ̀ mǫ̀ht'a geèhkw'e ha, ı̨k'ǫǫ̀-gı̨ı̨lı̨ı̨-dǫǫ̀, hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ dǫ k'alagedèe dǫǫ̀, dǫ ełaàgehdee dǫǫ̀, nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtıı dǫǫ̀, eyıts'ǫ hogets'ìı ghageewıı dǫǫ̀, hazǫǫ̀ mǫ̀ht'a geèhkw'e ha.
16 “Sı̨ sìı Zezì aht'e. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dıı godı gıts'ǫ̀ anele gha sets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ nets'ǫ̀ wııhɂà hǫt'e. K'àowocho Davıd wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ aht'e eyıts'ǫ Dzę Wegòò sìyeh,” Zezì hadı.
17 Yedàyeh Nezı̨ı̨ eyıts'ǫ ts'èko honìda ha sìı dıı hagedı, “Hęɂę, gots'ǫ̀ anede!” gedı. Amìı gogeèhkw'ǫǫ sìı, “Hęɂę, gots'ǫ̀ anede!” gedıì welì. Eyıts'ǫ amìı tı ghageewıı sìı tı wet'à ts'eedaa ts'ǫ̀ agııde gà t'asìı k'èxa-le gıìhchı.
18 Kexoahdı! Dǫ hazǫǫ̀ dıı enı̨htł'è k'e nadąą̀ xàyaetı gıìkw'oo sìı gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha: Amìı dıı enı̨htł'è k'e yatı dek'eèhtł'èe sìı weɂǫ̀ǫ̀ yatı yeta ayį̀į̀là nı̨dè dıı enı̨htł'è k'e hoìla dek'eèhtł'èe sìı t'à Nǫ̀htsı̨ nàyeehkwa ha. 19 Eyıts'ǫ amìı dıı enı̨htł'è k'e yatı mǫ̀hdaa wedę ayį̀į̀là nı̨dè ts'ı wet'à ts'eedaa eyıts'ǫ kǫ̀godeè degaı gots'ǫ t'asìı wets'ǫ ha ı̨lèe sìı Nǫ̀htsı̨ yeghǫ naìchı ha. Ts'ı wet'à ts'eedaa eyıts'ǫ kǫ̀godeè sìı dıı enı̨htł'è k'e wegodıì dek'eèhtł'è hǫt'e.
20 Ededı̨ dıı godı t'à godee sìı dıı hadı, “Hęɂę, whaà-le-t'ıì jǫ nèehtła ha,” hadı. Hęɂę, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì, gots'ǫ̀ anede!
21 Zezì, gots'ǫ̀ K'àowo, wesǫnıwǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıxè welè. Amen.