21
Kǫ̀godeè Jerusalem wegòò
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e wegòò eyıts'ǫ dèè wegòò wègoèht'į̀. T'akwełǫ̀ǫ̀ gots'ǫ yak'e eyıts'ǫ dèè sı whìle ajà, eyıts'ǫ tıcho sı whìle ajà. Yak'e gots'ǫ Kǫ̀godeè Degaı ı̨zhıì ajà wègaat'ı̨. Kǫ̀godeè wegòò Jerusalem, Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ ı̨zhıì ajà. Ts'èko dǫzhìı xè honìda ha goht'ǫ wèdaat'ı̨ı̨ yìı wheda lanì eyı kǫ̀godeè wèdaat'ı̨. Daèhchı̨cho gots'ǫ hòtł'ò dıı hats'edıì hǫt'e, “Jǫ gots'ǫ ı̨daà Nǫ̀htsı̨ dǫ ta nàdè ha t'à wekǫ̀ dǫ nı wheɂǫ ha. Wets'ǫ dǫ gı̨ı̨lı̨ ha, Nǫ̀htsı̨ ededı̨ goxè nàdè ha, eyıts'ǫ Gonǫ̀htsı̨ elı̨ ha hǫt'e. Gonatì hazǫǫ̀ deedı ha. K'achı̨ dǫ ełaàde ha-le, gıdzeè nànııtì ha-le, getse ha-le eyıts'ǫ gıkwǫ̀ eya ha-le, ı̨nę̀ę dànì hòı̨ɂàa sìı hagǫ̀ht'e-le agòjà ne t'à,” hats'edıì hǫt'e.
Eyı daèhchı̨cho k'e whedaa sìı hadı, “T'asìı hazǫǫ̀ wegòò ahłe ha!” eyıts'ǫ sets'ǫ̀ hadı, “Eyı hazǫǫ̀ dek'enìı̨tł'è, dıı yatı sìı hotıì ehkw'ı hǫt'e eyıts'ǫ weghàà aahda ha hǫt'e.”
Eyıts'ǫ sets'ǫ̀ hadı, “Hòt'a enahǫ̀t'e. Yatı t'akwełǫ̀ǫ̀ aht'e eyıts'ǫ yatı nǫǫde aht'e; kèhǫǫ̀wo ts'ǫ sehòhɂǫ eyıts'ǫ nǫǫde ts'ǫ̀ sehòhɂǫ. Amìı tı ghaewıı sìı t'asìı k'èxa-le tı wet'à ts'eedaa weghàehdı ha. T'aa hołı̨ı̨ ghǫ hoehnèe sìı eyı hazǫǫ̀ weghǫ̀zhe ha hǫt'e. Wenǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha eyıts'ǫ ededı̨ seza elı̨ ha. Hanìkò dǫ gınì nàtso-le sìı, dǫ ehkw'ı-ahodı gı̨ı̨wǫ-le sìı, dǫjıı, dǫ ełaàgehdee dǫǫ̀, hołı̨ı̨ k'alagedèe dǫǫ̀, ı̨k'ǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨ı̨, kwe t'à nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtıı, eyıts'ǫ hots'ìı-dǫǫ̀, hazǫǫ̀ kwe dèk'ǫ̀ǫ whehtǫǫ weta ts'ǫ̀ agedle ha. Nàekeè t'à ełaàgede ha,” sets'ǫ̀ hadı.
Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ kw'àyį̀ą yìı wet'à hoìla dagoòɂǫ dagıale ı̨lèe sìı k'achı̨ geehɂı̨. Yak'eet'ı̨į̀ ı̨łè sets'ǫ̀ ajà, hasèhdı, “Sek'èı̨tła. Eyı ts'èko sahzǫ̀ą xè honìda ha sìı weghàı̨daà anehłe ha,” sèhdı. 10 Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà yak'eet'ı̨į̀ shìh danı̨ı̨chàa ts'ǫ̀ naseèhtı̨. Yak'e gots'ǫ Kǫ̀godeè Degaı ı̨zhıì ts'ǫ̀ ajà weehɂı̨į̀ asį̀į̀là. Kǫ̀godeè Jerusalem hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ ı̨zhıì ajà. 11 Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ enıìyah deè eyı kǫ̀godeè k'e saı̨dı̨. Sǫǫ̀mbakweè dètìı lanì wèdaat'ı̨, eyıts'ǫ eja sı lanì wenı̨ı̨dàà xègaat'ı̨. 12 Eyı kǫ̀godeè wemǫǫ̀ kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa nawheɂa. Eyı kwı̨į̀ sìı dekòo xè dagǫǫwà hǫt'e. Eyı kwı̨į̀ wek'e enìı̨tǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke whela eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke enìı̨tǫ k'ègedì. Eyı enìı̨tǫ k'e Israel got'ı̨į̀ gots'ǫ dǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xàɂaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıızì dek'eèhtł'è. 13 K'àbatsǫ̀ǫ̀ ts'ǫnèe enìı̨tǫ taı whela, chı̨k'è ts'ǫnèe enìı̨tǫ taı whela, sazı̨ ts'ǫnèe enìı̨tǫ taı whela eyıts'ǫ dą̀ą ts'ǫnèe enìı̨tǫ taı whela. 14 Eyı kǫ̀godeè wemǫǫ̀ kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa nıɂàa sìı wets'ǫ yìetł'aà hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke hǫt'e. Eyı yìetł'aà whelaa wek'e sahzǫ̀ą wecheekeèdeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke gıızì dek'eèhtł'è.
15 Eyı yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ godee sìı wet'à ìdzàa sǫǫ̀mbaekwo t'à hòèlı̨ı̨ k'eɂa. Eyı wet'à kǫ̀godeè wemǫǫ̀ kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa nawheɂa, enìı̨tǫ eyıts'ǫ kǫ̀godeè dàı̨hchoo sìı yexèɂìhdzà ha k'eyeɂa. 16 Kǫ̀godeè wedzıì dı̨ gǫ̀hłı̨; dàı̨hdoo sìı wexènìı̨hkò. Yak'eet'ı̨į̀ eyı sǫǫ̀mbaekwo dechı̨ t'à kǫ̀godeè xèɂìhdzà ekò ı̨łè-lemì-daats'ǫ̀-sı̨làekw'eènǫ echı̨ haı̨hdo hǫt'e nǫǫ̀, eyıts'ǫ hanìı̨hkò xè hadagǫǫwà hǫt'e. 17 Kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa yexèɂį̀hdzà ekò nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı gokè hanìı̨htǫ hǫt'e. Dànì dǫ t'asìı xègìhdzà k'ę̀ę̀ yak'eet'ı̨į̀ yexèɂį̀hdzà. 18 Eyı kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa sìı sǫǫ̀mbakweè wèdaat'ı̨ı̨ t'à hòèlı̨ eyıts'ǫ eyı kǫ̀godeè sǫǫ̀mbaekwo wedeèdlı̨ı̨ wek'e saı̨de t'à hòèlı̨. 19 Eyı kǫ̀godeè wemǫǫ̀ kwı̨į̀ danı̨ı̨chàa nıɂàa sìı wets'ǫ yìetł'aà sǫǫ̀mbakweè wèdaat'ı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa t'à hòèlı̨. T'akwełǫ̀ǫ̀ yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè wek'e saı̨dı̨ı̨ t'à hòèlı̨, wek'èè yìetł'aà whetǫǫ sìı kwe dèhtł'èe t'à hòèlı̨, taı t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè ı̨t'ǫ̀ t'à hòèlı̨, dı̨ t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè ı̨t'ǫ̀-degoo t'à hòèlı̨, 20 sı̨làı t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè dek'o-dezǫǫ t'à hòèlı̨, ek'ètaı t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè ejıedoò t'à hòèlı̨, łǫ̀hdı̨ t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbaekwokweè lanıı t'à hòèlı̨, ek'èdı̨ t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè ı̨t'ǫ̀-dèhtł'èe t'à hòèlı̨, łǫǫ̀tǫ t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè dekwoo t'à hòèlı̨, hoònǫ t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè ı̨t'ǫ̀-dezǫǫ t'à hòèlı̨, hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè jìek'oò lanıı t'à hòèlı̨, eyıts'ǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke t'à yìetł'aà whetǫǫ sìı sǫǫ̀mbakweè dèhtł'è-dezǫǫ t'à hòèlı̨. 21 Enìı̨tǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke sìı sǫǫ̀mbakweè degoo wèdaat'ı̨ı̨ t'à hòèlı̨, enìı̨tǫ ı̨łè zǫ kò sǫǫ̀mbakweè degoo ı̨łè zǫ t'à hòèlı̨. Kǫ̀godeè gonı tı̨lı nıɂàa sìı sǫǫ̀mbaekwo deèdlı̨ı̨ t'à hòèlı̨ eyıts'ǫ eja lanì wenı̨ı̨dàà xègaat'ı̨.
22 Eyı kǫ̀godeè gonı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho wègaat'ı̨-le, Gonǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą gogha Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho lagı̨ı̨t'e t'à. 23 Eyı kǫ̀godeè sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ enıìyah deè wek'e saı̨dı̨ t'à sa eyıts'ǫ adzęzah wek'e daaɂa-le kò t'asanìle. Hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wek'e dzęh agǫ̀ht'e eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą sìı gogha ek'aèk'ǫ dèk'ǫ̀ǫ elı̨ lanì. 24 Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ weghàà k'egedè ha, eyıts'ǫ dıı nèk'e k'àowocho t'asìı wèdaat'ı̨ı̨ gıts'ǫ xè eyı nègedè ha. 25 To agode ha nıìle t'à, eyı kǫ̀godeè wets'ǫ enìı̨tǫ sìı eneèdo hǫı̨lı̨ ha nıìle. 26 Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa deɂǫ̀ǫ̀ t'asìı gıgha wet'àaɂàa sìı eyı kǫ̀godeè ts'ǫ̀ agele ha. 27 T'asìı wejıı sìı eyı kǫ̀godeè ts'ǫ̀ adle ha-le, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ xè hots'ì godee sìı eyı kǫ̀godeè goyaetła ha-le. Dǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda xè Sahzǫ̀ą wenı̨htł'è k'e gıızì dek'eèhtł'èe sìı eyı kǫ̀godeè goyageedè ha.