20
Įłè-lemì xo
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hodàetłe wègoèht'į̀. Įzhıì dèè goyìı gǫǫ̀ɂàa gha ladlì k'eɂa, eyıts'ǫ satsǫ̀tł'ıì nechàa k'ele. Eyı yak'eet'ı̨į̀ tıts'aàdìıcho dek'oo daachì. Eyı tıts'aàdìıcho sìı ı̨nę̀ę whaà gots'ǫ gòocho hǫt'e eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ hǫt'e. Įłè-lemì xo gots'ǫ̀ wek'èhodì ha t'à yak'eet'ı̨į̀ dayeèzà. Įzhıì dèè goyìı gǫǫ̀ɂàa ekǫ goyìı yı̨ı̨hxà gà wets'ǫdaàdoò ayį̀į̀là. Dǫ wı̨ı̨zìı yets'ǫ̀ enìxàechı ha-le ayį̀į̀là. Eyıt'à ı̨łè-lemì xo gots'ǫ̀ eyı tıts'aàdìıcho dek'oo sìı dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ts'ıɂǫ̀ geedè agole ha-le. Eyı tł'axǫǫ̀ nı̨dè whaà-lea ts'ǫ̀ xàetłaà agele ha.
Eyı tł'axǫǫ̀ daèhchı̨cho łǫ wègoèht'į̀, dǫ sınìyagehtı ha gıghàhòt'ǫǫ sìı gık'e dèhkw'e. Eyıts'ǫ dǫ łǫ gıdą̀ązhį̀ı̨ senadąą̀ wègoèht'į̀. Zezì wegodıì eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ weyatıì t'à gogede k'èxa gıkwì k'egı̨ı̨hkàa sìı agı̨ı̨t'e. Tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ kwe wek'ę̀ę̀ hòèlı̨ ts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgè-le eyıts'ǫ gıts'abeè eyıts'ǫ gılà k'e tıts'aàdìı nechàa wıızì dek'eèhtł'è-le agı̨ı̨t'e. Eyı dǫ hazǫǫ̀ nagìdà, eyıts'ǫ ı̨łè-lemì xo gots'ǫ̀ Chrıst wexè k'aodèe gı̨ı̨lı̨. (Dǫ eyıì-le ełaı̨dèe sìı ı̨łè-lemì xo wek'ehowı gots'ǫ̀ nagìdà-le.) Eyı sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ nagìdà agı̨ı̨t'e. Eyı t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ nagìdàa sìı degaı agı̨ı̨t'e eyıts'ǫ gıxè sìghà agǫ̀ht'e. K'achı̨ ełaàgııde ha nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ yahtıı gı̨ı̨lı̨ ha eyıts'ǫ ı̨łè-lemì xo gots'ǫ̀ wexè k'àowo gı̨ı̨lı̨ ha.
Wehłı̨ı̨ wegha hoìla nechà ha
Įłè-lemì xo k'ehǫǫwo nı̨dè wehłı̨ı̨ sìı wedaànìı̨tǫ ts'ǫ xàetłaà agele ha. Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wek'eèhoowo ha, dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa goghǫyaeɂà t'à ełegegǫ gha ełègoowa ha. Eyı dǫ xàɂaa agole ha sìı Gog eyıts'ǫ Magog gìyeh. Tabàa ewaà dàtłǫǫ sìı dǫ wexètłǫ hǫt'e. Dǫ ełèwhedee sìı dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ geède. Kǫ̀godeè Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ nàgedèe sìı, eyı kǫ̀godeè Nǫ̀htsı̨ yeghǫneètǫǫ sìı, wemǫǫ̀ nègı̨ı̨de, hanìkò yak'e gots'ǫ kǫ̀ hodàetł'ì t'à eyı dǫ xàɂaa hazǫǫ̀ gık'enı̨ı̨k'ǫ. 10 Eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ goghǫyaàɂǫǫ sìı kwe dèk'ǫ̀ǫ ta ts'ǫ̀ geèhxà. Ekǫ tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ wets'ǫ nakwenàoɂǫǫ ehkw'ı gode-le sìı ekǫ gogeèhde ı̨lè. Welǫ whìle ts'ǫ̀ dzę eyıts'ǫ to hòtł'ò dagı̨ı̨ɂa ha.
Dǫ ełaı̨dèe sìı gısınìyaetı ha
11 Eyı tł'axǫǫ̀ daèhchı̨cho degoo eyıts'ǫ amìı yek'e whedaa sìı wègoèht'į̀. Dèè eyıts'ǫ yat'a wech'à kwı̨geèhdeè lagejà, gıgha gòɂǫ-le t'à. 12 Eyıts'ǫ dǫ ełaı̨dèe sìı gìgoèht'į̀. Dǫ wet'àaɂàa eyıts'ǫ dǫ wet'àaɂà-le hazǫǫ̀ eyı daèhchı̨cho degoo gà nàgeèhza. Enı̨htł'ècho mǫ̀hdaa ts'ǫdaà xàaza wègaat'ı̨, eyıts'ǫ k'achı̨ enı̨htł'è ı̨łè wets'ǫdaà xàatǫ. Eyı enı̨htł'è wek'e dǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda gha gıızì dek'eèhtł'è. T'akwełǫ̀ǫ̀ enı̨htł'è whelaa wek'e ayìı dek'eèhtł'èe sìı eyı weghàà dǫ ełaı̨dèe sìı gısınìyaetı hǫt'e. 13 Tıcho yìı ts'ǫ eyıts'ǫ dǫ ełaı̨dèe k'èhodìı gots'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı xàgı̨ı̨de. Dǫ hazǫǫ̀ ayìı hogèhtsı̨ı̨ sìı weghàà gısınìyaetı hǫt'e. 14 Eyı tł'axǫǫ̀ ełaàts'edee eyıts'ǫ dǫ ełaı̨dèe k'èhodìı k'è gòɂǫǫ sìı kwe dèk'ǫ̀ǫ ta ts'ǫ̀ gogeèhde. Eyı kwe dèk'ǫ̀ǫ whehtǫǫ sìı nàekeè t'à ełaàts'ewı gha hǫt'e. 15 Amìı eyı enı̨htł'è wek'e dǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda gha gıızì dek'eèhtł'è-le sìı kwe dèk'ǫ̀ǫ ta ts'ǫ̀ gogeèhde hǫt'e.