19
Aleluya!
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ dǫ łǫ ełexè gezeh lagodı, dıı hagedı,
“Aleluya! Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ dǫ edaxàgole hǫt'e, t'asìı wegha dìì-le, eyıts'ǫ weghàsǫts'eedı ha hǫt'e. Dànì dǫ sınìyaehtıı sìı ehkw'ı hǫt'e. Eyı ts'èkojıı dıı nèk'e dǫ xè hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dàa sìı yesınìyaı̨htı hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ełaàgòı̨hdè k'èxa Nǫ̀htsı̨ nàyı̨ı̨hkwa hǫt'e,” hagedı.
K'achı̨ gezeh xè dıı hagedı,
“Aleluya! Eyı ts'èkojıı wek'eek'ǫ̀ gots'ǫ ło welǫ whìle ts'ǫ̀ ı̨dòo deekw'e ha,” gedı.
Ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ eyıts'ǫ t'asìı dı̨ godìı sìı Nǫ̀htsı̨ daèhchı̨cho k'e whedaa sìı gà nàgògı̨ı̨hgè eyıts'ǫ gıghàsǫedı, hagedı, “Amen, Aleluya!” gedı.
Eyı daèhchı̨cho gots'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e:
“Naxı̨ hazǫǫ̀ wecheekeè yàahłı̨ı̨ sìı, naxı̨ hazǫǫ̀ wek'èaht'ee sìı, eyıts'ǫ dǫ wet'àaɂàa, wet'àaɂà-le yàahłı̨ı̨ sìı Gonǫ̀htsı̨ weghàsǫahdı,” hats'edıì hǫt'e.
Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yak'e gots'ǫ dǫ łǫ ełexè gezeh lagodı, deh nàtsoo sı lagodı eyıts'ǫ hòtł'ò eezhıı sı lagodı. Gezeh xè dıı hagedı,
“Aleluya! Gonǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı ededı̨ zǫ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowo hǫt'e! Goınà xè weghàsǫts'eedı welè! Hòt'a Sahzǫ̀ą honìda ha nìhǫǫwo; ts'èko ìhchı ha sìı hòt'a sedììdlà hǫt'e. Ehtł'ı̨ degoo wèdaat'ı̨ı̨ yeyìı wheda ha weghǫ̀chì hǫt'e,” hagedıì gezeh.
(Ehtł'ı̨ degoo wèdaat'ı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ehkw'ı eghàlagı̨ı̨dà gha hǫt'e.)
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı, “Dıı dek'enìı̨tł'è: ‘Amìı eyı sahzǫ̀ą honìdza wets'ǫ nàsı̨ nàgedè ha gıxayaetıı sìı gıxè sìghà hǫt'e,’ ” sets'ǫ̀ hadı. K'achı̨ sets'ǫ̀ hadı, “Dıı sìı xàè Nǫ̀htsı̨ weyatıì hǫt'e,” hadı.
10 Yak'eet'ı̨į̀ hadı t'à wekè gà nàgòhge xè weghàsǫehdı ha là, yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı, “Hawı̨ı̨de-le! Nı̨ eyıts'ǫ nèot'ı̨ Zezì wegodıì ehkw'ı adı gı̨ı̨wǫǫ sìı naxıxèht'eè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè aht'e. Nǫ̀htsı̨ weghàsǫedı! Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ nakwenàoɂǫǫ hazǫǫ̀ sìı Zezì wegodıì zǫ t'à gogede hǫt'e,” sets'ǫ̀ hadı.
Amìı tłı̨cho degoo t'à-at'ı̨ı̨ sìı
11 Yak'e enìxànı̨ı̨tǫ wègoèht'į̀ ekò senadąą̀ tłı̨cho degoo nàwo. Eyı tłı̨cho t'à-at'ı̨ı̨ sìı dıı hawìyeh: “edeyatıì k'èdìı” eyıts'ǫ “ehkw'ı hǫt'e” wìyeh. Ededı̨ sìı ehkw'ı dǫ sınìyaehtı eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ eghǫ. 12 Wedaà kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ lanì wègaat'ı̨ eyıts'ǫ wekwì k'e sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì łǫ whela. Wıızì wek'eèhtł'è, hanìkò dǫ wı̨ı̨zìı yek'èezǫ-le; ededı̨ zǫ yek'èezǫ hǫt'e. 13 ʔeh nedèe edoò ta adlàa yìı wheda eyıts'ǫ wıızì “Nǫ̀htsı̨ weyatıì” wìyeh. 14 Yak'e gots'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ gık'èè k'edè. Tłı̨cho degoo t'à-aget'ı̨ eyıts'ǫ ɂeh degoo wèdaat'ı̨ı̨ yìı geèhkw'e. 15 Eyı dǫ gık'èè gıadèe sìı behcho dènıı wewà gots'ǫ xàı̨ɂa. Yet'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ ghǫehnè ha. “Eyıts'ǫ satsǫ̀-geh t'à dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowo elı̨ ha.” Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı wek'èch'a t'à, tǫhcho yìı t'asìı whelaa sìı tàtsǫyeèhɂe ha. 16 Weɂeè nedèe k'e eyıts'ǫ wedzaà k'e wıızì dek'eèhtł'è:
“K'àodèe ts'ǫ̀ K'àowo, k'àowocho hazǫǫ̀ gha K'àowocho,” dek'eèhtł'è.
17 Eyı tł'axǫǫ̀ sa k'e yak'eet'ı̨į̀ nàwo weehɂı̨. Yat'a t'asìı hazǫǫ̀ k'edèe sìı ts'ǫ̀ hòtł'ò dıı hadı, “Nǫ̀htsı̨ wenàsı̨deè gha ełèwhahde. 18 K'àowocho gıkwǫ̀, eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'aodèe gıkwǫ̀, dǫ wet'àaɂàa gıkwǫ̀, tłı̨cho eyıts'ǫ dǫ gık'eèhkw'ee sìı gıkwǫ̀ ghǫ shèahzhe ha. Dǫ edets'ǫ̀ k'agedèe eyıts'ǫ dǫ edets'ǫ̀ k'agedè-le gıkwǫ̀ eyıts'ǫ dǫ wet'àaɂàa eyıts'ǫ dǫ wet'àaɂà-le gıkwǫ̀, dǫkwǫ̀ hazǫǫ̀ ghǫ shèahzhe ha,” yak'eet'ı̨į̀ gòhdı.
19 Eyı tł'axǫǫ̀ tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ dıı nèk'e gots'ǫ k'àowocho hazǫǫ̀ gıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ xè łą̀ą nègı̨ı̨de gìgoèht'į̀. Amìı eyı tłı̨cho degoo k'e whedaa sìı wets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ xè gots'ǫ̀ ełegegǫ. 20 Hanìkò tıts'aàdìı nechàa dagıachì eyıts'ǫ wets'ǫ nakwenàoɂǫǫ ehkw'ı gode-le sìı eyı sı dagıachì. Eyı nakwenàoɂǫǫ sìı tıts'aàdìı nechàa dahxà enıìyah hòèhtsı̨ t'à dǫ łǫ tıts'aàdìı nechàa wıızì gık'e wheɂǫǫ eyıts'ǫ kwe wek'ę̀ę̀ hòèlı̨ ts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgèe sìı ts'ıɂǫ̀ geèdeè agǫ̀ǫ̀là. Eyı tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ wets'ǫ nakwenàoɂǫǫ-łı̨ı̨ ı̨łaà geeda et'ıì, kwe dèk'ǫ̀ǫ ta ts'ǫ̀ gogeèhde. 21 Eyı tłı̨cho degoo k'e whedaa sìı wewà gots'ǫ behcho xàı̨ɂaa t'à k'àowocho eyıts'ǫ gıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ ełaàgòı̨hdè. Yat'a k'edèe sìı dǫweè k'enį̀ı̨laa ts'ǫ̀ hodàgı̨ı̨de gà gıbò dagoòɂǫ ts'ǫ̀ dǫkwǫ̀ ghǫ shègıazhe.