18
Kǫ̀godeè Babylon hodàètł'ı
Hagòjà tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ eyıì-le hodàèhtła wègaat'ı̨. K'àowocho nàtsoo elı̨ k'ę̀ę̀ weghàhòt'ǫ. Sıì weghǫ enıìyah xè wek'e saı̨dı̨ t'à dıı nèk'e hazǫǫ̀ dzęh agòjà. Hòtł'ò ezeh xè hadı:
“Kǫ̀godeè nàı̨tł'ı! Kǫ̀godeè Babylon hodàètł'ı. Eyı kǫ̀godeè gòlaa sìı ı̨nìłı̨ı̨ nàdè ajà. Įnìłı̨ı̨ łǫ ekǫ aget'ı̨, t'asìı wejıı k'edèe sìı hazǫǫ̀ ekǫ aget'ı̨. Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa eyı ts'èkojıı wets'ǫ jìetì gıadǫ xè wenàowojıı k'ę̀ę̀ eghàlagı̨ı̨dà. Dıı nèk'e ts'ǫ k'àowocho gıxè hołı̨ı̨ hogèhtsı̨ eyıts'ǫ dıı nèk'e ts'ǫ k'aàwı yets'ǫ t'asìı wèdaat'ı̨ı̨ t'à ahxe gehłè,” yak'eet'ı̨į̀ hadıì ezeh.
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ k'achı̨ dıı hats'edıı eèhkw'o:
“Sèot'ı̨ı̨, Babylon gots'ǫǫ̀ xàehdè. Hanì-ı̨dè eyı ts'èko wenàowojıı k'ę̀ę̀ aahda ha nıìle eyıts'ǫ wexèht'eè daahɂa ha nıìle. Shìh nechàa lanì wenàowojıı hazǫǫ̀ yak'e ts'ǫ̀ ełeka dawhela. Eyı ts'èko hoìla hòèhtsı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ yenadì hǫt'e. Dànì dǫ ts'ǫ̀ eghàlaı̨dàa sìı hanì wets'ǫ̀ eghàlaahda. Dànì eghàlaı̨dà k'èxa nàke laàtłǫǫ wets'ǫ̀ eghǫlaahda. Welıbò gots'ǫ nàekeè wegha deyaahtł'ì. T'asìı wèdaat'ı̨ı̨ łǫ xàɂaa wets'ǫ t'à ahxe k'ę̀ę̀ nàdè adììdlà. Eyı t'aànì enıìyah xè ahxe k'ę̀ę̀ ı̨ı̨dà xèht'eè daı̨ɂa xè wedzeè nànııtì aweahłe. Edeghǫ xàhodì gode, edets'ǫ̀ hadı, ‘Ts'èko-k'àowo aht'e t'à daèhchı̨cho k'e whıhda. Ts'èko wedǫǫ̀ wegà ełaı̨wo aht'e nıìle eyıts'ǫ sedzeè nànııtì hǫı̨lı̨ ha nıìle,’ edets'ǫ̀ hadı. Eyı k'èxa ı̨łè dzęę̀ k'e hǫtsaa daı̨ɂaà awedle ha. Wets'ǫ dǫ ełaàde ha, wedzeè nànııtì ha eyıts'ǫ wegha bò whìle agode ha. Kǫ̀ t'à wek'eek'ǫ̀ ha, Gonǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı yesınìyaehtı ha hǫt'e.
“Dıı nèk'e k'àowocho yexè hołı̨ı̨ hogèhtsı̨ xè wets'ǫ t'asìı wèdaat'ı̨ı̨ łǫ t'à ahxe gehłèe sìı gıghàeda ha hǫt'e. Wek'eek'ǫ̀ ts'ǫ ło gıghàeda t'à gıdzeè nànııtìı xè weghǫ getse ha hǫt'e. 10 Eyı ts'èkojıı sıì hòtł'ò daı̨ɂa t'à k'àowocho sıì geejı̨į̀ agede ha. Nıwà gots'ǫ gıghàeda ha, getse xè dıı hagedı ha:
‘Hoìla hodeè! Heè, kǫ̀godeè Babylon weghǫ enıhoòyah ne là! Kǫ̀godeè nàtsoo elı̨ ı̨lè, hanìkò ı̨łè sadzeè zǫ t'à wexè hoìla agòjà!’ gedıì getse ha.
11 “Dıı nèk'e ts'ǫ k'aàwı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı t'asìı gıghǫ nàedì-le agòjà t'à kǫ̀godeè ghǫ hòtł'ò getse ha. 12 T'asìı dıı hanıı gıghǫ nàedì ı̨lè: sǫǫ̀mbaekwo, sǫǫ̀mba degoo, sǫǫ̀mbakweè; ehtł'ı̨ dètìı; jìechochı̨į̀ gots'ǫ dechı̨kàà nezı̨ı̨, tıts'aàdìıcho weghòò t'à t'asìı hòèlı̨ı̨, dechı̨kàà dètìı t'à t'asìı hòèlı̨ı̨, satsǫ̀ dekwoo t'à t'asìı hòèlı̨ı̨, satsǫ̀ nedàa t'à t'asìı hòèlı̨ı̨ eyıts'ǫ kwe wèdaat'ı̨ı̨ t'à t'asìı hòèlı̨ı̨. 13 Eyıts'ǫ dı̨ı̨ts'ıa łǫ xàɂaa, wet'à ło łekǫǫ dèk'ǫ̀ǫ xàɂaa, yìk'eetł'òo, jìetì, tłeh wet'à bò xàet'èe, łè nezı̨ı̨, ejıe eyıts'ǫ sahzǫ̀ą, tłı̨cho webehchı̨į̀ xè, eyıts'ǫ dǫ sı gıghǫ nàedì ı̨lè.
14 “Eyı k'aàwı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ts'èkojıı ts'ǫ̀ dıı hagedı ha, ‘Jìecho neɂà ghaı̨wı̨ ı̨lèe sìı neghǫ whìle ajà. Eyıts'ǫ t'asìı dètìı hazǫǫ̀ nets'ǫ ı̨lèe sìı neghǫ whìle ajà, eyı hazǫǫ̀ naneet'į̀ ha nıìle,’ hagedı ha. 15 Eyı ts'èkojıı wets'ıhɂǫ̀ k'aàwı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı t'asìı łǫ gıghǫ nàèdì t'à ahxe gehłè ı̨lè. Hanìkò ts'èkojıı sıì hòtł'ò daı̨ɂa t'à k'aàwı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hòtł'ò geejı̨ ha. Nıwà gots'ǫ gıghàeda ha eyıts'ǫ gıdzeè t'à gıgha dìì xè gıghǫ etse ha. 16 Gezeh xè hagedı ha:
‘Hoìla hodeè! Heè, kǫ̀godeè Babylon weghǫ enıhoòyah! Eyı ts'èko goht'ǫ dek'oo dètìı xè wèdaat'ı̨ı̨ yìı wheda ı̨lè eyıts'ǫ sǫǫ̀mbakweè xè sǫǫ̀mbaekwo t'à t'asìı hòèlı̨ı̨ t'à-at'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ wek'e saı̨de ı̨lè! 17 Hanìkò ı̨łè sadzeè zǫ t'à t'asìı dètìı hazǫǫ̀ wedıhòłı̨,’ k'aàwı hagedıì gezeh ha.
“Elàcho ts'ǫ̀ k'àowo hazǫǫ̀ tı k'e ts'ǫ̀ geèlı̨ı̨ sìı, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ elàcho yìı geèhkw'ee sìı, eyıts'ǫ elàcho k'ègedìı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı nıwà gots'ǫ Babylon ghàgeeda ha. 18 Eyı ts'èko wek'eek'ǫ̀ gıghàeda nı̨dè dıı hagedı ha, ‘Eyı kǫ̀godeè wexèht'eè gòı̨lè whìle,’ hagedı ha. 19 Ehtł'è edekwì k'e ts'ǫ̀ geehdè xè getse ha, weghǫ gıdzeè nànııtìı xè hagedı ha:
‘Hoìla hodeè! Heè, kǫ̀godeè Babylon weghǫ enıhoòyah ne là! Dǫ hazǫǫ̀ tıdeè k'e elàcho t'à į̀hnǫǫ̀ t'asìı eghǫgeelee sìı eyı ts'èko wets'ǫ t'asìı t'à ahxe gehłè ı̨lè. Hanìkò ı̨łè sadzeè zǫ t'à eyı ts'èko t'asìı wı̨ı̨zìı wets'ǫ-le awììdlà!’ gedıì gezeh ha. 20 ‘Naxı̨ yak'e dahkw'ee sìı eyı ts'èko wets'ǫ̀ dànàhòwo ts'ıhɂǫ̀ naxınà welè. Naxı̨ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ aahłı̨, wecheekeèdeè eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ aahłı̨ı̨ sìı naxınà welè! Eyı ts'èkojıı dànì naxıts'ǫ̀ eghàlaı̨dà k'èxa Nǫ̀htsı̨ yesınìyaehtı hǫt'e,’ ” hats'edıì hǫt'e.
21 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ nàtsoo kwe nechàa behchı̨kè laı̨hcho neyıìchı gà teyį̀ı̨hk'ah, hadı,
“Kǫ̀godeè Babylon weghǫ enıìyah sìı dànì hodàètł'ı eyı lanì hodàgoetł'ì ha. K'achı̨ wenagot'a ha nıìle. 22 Kǫ̀godeè ekǫ enı̨htł'èjı̨ı̨ dedı ets'ıìkw'o ha-le. Ekǫ dǫ wı̨ı̨zìı tł'ık'eetı̨ı̨ eyıts'ǫ dechı̨shì t'à sǫnàwo ha-le. Dechı̨-eghàlaedaa-dǫǫ̀, satsǫ̀-eghàlaedaa-dǫǫ̀ eyıts'ǫ ehtł'ı̨-gehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ hanıı gıts'eɂį̀ ha-le. Kwe wet'à łè nàts'eèdee sìı wenats'ıìkw'o ha-le. 23 Ekǫ ek'aèk'ǫ wı̨ı̨zìı k'achı̨ dèk'ǫ̀ǫ ha-le. Ekǫ dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko honìgedè ha-le. Kǫ̀godeè Babylon gots'ǫ k'aàwı sìı dıı nèk'e gogha dǫ wet'àaɂàa deè gı̨ı̨lı̨ ı̨lè. Eyı ts'èkojıı wet'à dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gıghǫyahoòt'ǫ t'à ts'ıɂǫ̀ geède. 24 Eyı kǫ̀godeè sìı nakwenàoɂǫǫ, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ełaàgı̨ı̨dèe sìı gıdoò goyìı wègaat'ı̨ hǫt'e,” yak'eet'ı̨į̀ hadı.