17
Ts'èko eyıts'ǫ tıts'aàdìı nechàa
Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ kw'àyį̀ą łǫ̀hdı̨ k'egelee sìı ı̨łè segà nììtła, hadı, “Sek'èè ı̨ı̨tła. Ts'èkojıı tı łǫ k'e whedaa sìı dànì daı̨ɂaà awedle ha sìı weghàı̨daà anehłe ha. Dıı nèk'e k'àowocho hazǫǫ̀ eyı ts'èkojıı xè hołı̨ı̨ hogehtsı̨, eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ yenàowoò k'ę̀ę̀ eghàlageeda gıgha nezı̨. Wets'ǫ jìetìłı̨ı̨ t'à geèhde lagı̨ı̨t'e,” hadı.
Eyı tł'axǫǫ̀ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà yak'eet'ı̨į̀ ekìı-ka nèk'e ts'ǫ̀ naseèhtı̨. Ekǫ ts'èko tıts'aàdìı nechàa k'e wheda wègaat'ı̨. Eyı tıts'aàdìı nechàa sìı wek'aàtsı̨į̀ dek'o-dezǫ hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ k'èch'a wıızìłı̨ı̨ łǫ gǫ̀hłı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ wedzıìwı k'e aatł'è, eyıts'ǫ wekwì łǫ̀hdı̨ gǫ̀hłı̨ xè edè hoònǫ wek'e whela. Eyı ts'èko goht'ǫ dek'o-dezǫǫ yìı wheda. Sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ sǫǫ̀mbakweè wek'e whela xè wek'e saı̨de. Eyı ts'èko sǫǫ̀mbaekwo lıbò dayaka. Eyı lıbò sìı t'asìıłı̨ı̨ eyıts'ǫ wenàowołı̨ı̨ weyìı dagoòɂǫ hǫt'e. Wets'abeè k'e wıızì dek'eèhtł'è, eyı wıızì sìı wenıts'eedì ha gogha dezhì. Wek'e dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Babylon kǫ̀godeè hǫt'e,
ts'èkojıı hazǫǫ̀ gha gomǫ elı̨ hǫt'e
eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ yenàowojıı k'ę̀ę̀ geeda,” hanì dek'eèhtł'è.
Eyı ts'èko sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ godoò edǫ t'à yeèhde wègaat'ı̨. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ Zezì gıgha ehkw'ı adı t'à dagı̨ı̨ɂa hǫt'e.
Eyı ts'èko weehɂı̨ ekò sıì segha enıìyah dìì. Eyıt'à yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ sıì negha enıìyah dìì? Eyı ts'èko eyıts'ǫ eyı tıts'aàdìı nechàa k'e whedaa sìı ayìı gha agı̨ı̨t'ee sìı nedaehsı̨ ha. Eyıts'ǫ wekwì łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ wedè hoònǫ wek'e whelaa sìı eyı ghǫ nedaehsı̨ ha. Eyı tıts'aàdìı nechàa weneeɂı̨ı̨ sìı eda ı̨lè, hanìkò dıì ełaı̨wo hǫt'e. Nǫǫde-ı̨dè dǫ ełaı̨dèe k'è gòɂǫǫ gots'ǫ xàetła ha, eyı tł'axǫǫ̀ dèè wedıhołè ha. Dıı nèk'e dǫ łǫ eyı tıts'aàdìı nechàa ghàgeeda nı̨dè gıgha enıìyah dìì ha ne, eyı tıts'aàdìı nechàa sìı eda ı̨lè, dıì ełaı̨wo hǫt'e, hanìkò k'achı̨ naìdà ha hǫt'e. Welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eedaa enı̨htł'è k'e gıızì dek'eèhtł'è-le sìı agı̨ı̨t'e. Eyı enı̨htł'è sìı dèè hòèlı̨ gots'ǫ hǫt'e.
“Eyı hazǫǫ̀ dàhodıì-ahodıı sìı dǫ gǫǫzǫǫ gınıedì welì. Tıts'aàdìı nechàa wekwì łǫ̀hdı̨ sìı shìh łǫ̀hdı̨ gha hǫt'e, eyı sìı ts'èko yek'e wheda. 10 Eyıts'ǫ eyı wekwì łǫ̀hdı̨ sìı k'àowocho łǫ̀hdı̨ gha hǫt'e. Sı̨làı sìı ełaı̨dè, ı̨łè eda eyıts'ǫ ı̨łè ı̨łaà k'àowocho ìhłè-le. K'àowocho whelı̨ nı̨dè whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ k'àowo elı̨ ha hǫt'e. 11 Eyı tıts'aàdìı nechàa eda ı̨lè hanìkò dıì ełaı̨woo sìı eyı k'àowocho ek'èdı̨ t'à whedaa elı̨ hǫt'e. K'àowocho łǫ̀hdı̨ gota gots'ǫ hǫt'e, hanìkò wedıhołè ha hǫt'e.
12 “Eyı tıts'aàdìı nechàa wedè hoònǫ weneeɂı̨ı̨ sìı k'àowocho hoònǫ gha hǫt'e. Įłaà dèè ts'ǫ̀ k'àowo gı̨ı̨lı̨-le. Hanìkò ı̨łè sadzeè gots'ǫ̀ tıts'aàdìı nechàa xè k'àowo gı̨ı̨lı̨ ha gıghàhòt'à ha hǫt'e. 13 Hazǫǫ̀ gınì ı̨łè zǫ lagı̨ı̨t'e ha, gıdahxà tıts'aàdìı nechàa k'àowo elı̨į̀ agele ha. 14 Sahzǫ̀ą ts'ǫ̀ ełegegǫ ha, hanìkò Sahzǫ̀ą goghǫehnè ha. Ededı̨ sìı k'àowo hazǫǫ̀ gha K'àowo elı̨ eyıts'ǫ k'àowocho hazǫǫ̀ gha K'àowocho elı̨. Eyı Sahzǫ̀ą wecheekeè gìhchìı xè weyatıì k'ègedìı sìı wexè agı̨ı̨t'e,” yak'eet'ı̨į̀ hasèhdı.
15 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı, “Eyı tı łǫ ts'èkojıı yek'e whedaa sìı dıı nèk'e dǫ łǫ lanì hǫt'e, dǫ łǫ xàɂaa eyıts'ǫ yatı hazǫǫ̀ xàɂaa gots'ǫ agı̨ı̨t'e. 16 Eyı tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ edè hoònǫ weneeɂı̨ı̨ sìı eyı ts'èkojıı dzagı̨ı̨hwhǫ ha. Wekwǫ̀ǫyaà-geleè xè goht'ǫ dę whedaà agele ha. Wekwǫ̀ geɂà xè kǫ̀ t'à gık'eehk'ǫ̀ ha. 17 K'àowocho haget'ı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ hanì goınì whehtsı̨ t'à gık'ę̀ę̀ eghàlageedaà aget'ı̨. Eyı tıts'aàdìı nechàa sìı edetł'axǫǫ̀ k'àowo elı̨į̀ agele ha. Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'ę̀ę̀ agode gots'ǫ̀ haget'ı̨ ha hǫt'e. 18 Ts'èkojıı weneeɂı̨ı̨ sìı kǫ̀godeè Babylon hǫt'e, eyı kǫ̀godeè sìı dıı nèk'e k'àowocho hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo hǫt'e,” yak'eet'ı̨į̀ sets'ǫ̀ hadı.