16
Sǫǫ̀mbaekwo kw'àyį̀ą łǫ̀hdı̨
Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ hòtł'ò dıı hats'edıì hǫt'e, “Sǫǫ̀mbaekwo kw'àyį̀ą łǫ̀hdı̨ dıı nèk'e nałaahtł'ì. Ayìı weyìı whetł'ıı sìı eyı t'à Nǫ̀htsı̨ dǫ nàehkwa ha,” hats'edıì hǫt'e.
Yak'eet'ı̨į̀ t'akwełǫ̀ǫ̀ elı̨ı̨ sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą dıı nèk'e ts'ǫ̀ nałayeèhtł'ı. Dǫ hazǫǫ̀ tıts'aàdìı nechàa wıızì gık'e aatł'èe sìı eyıts'ǫ kwe wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ı̨ ts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgèe sìı gıkaà łǫ ajà t'à sıì dagı̨ı̨ɂa.
Yak'eet'ı̨į̀ nàke t'à whedaa sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą yìı ayìı whetł'ıı sìı tıcho k'e nałayeèhtł'ı t'à tıcho edoò whelı̨, dǫ ełaı̨wo wedoò lanì. Eyı hagòjà ts'ıhɂǫ̀ tı yìı t'asìı nàdèe sìı hazǫǫ̀ ełaı̨dè.
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ taı t'à whedaa sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą deh nechàa eyıts'ǫ dehtsoa ta nałayeèhtł'ı t'à tı edoò whelı̨. Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ tı ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ı̨ sìı dıı hadı weèhkw'o:
“Whaà gots'ǫ nehòhɂǫǫ eyıts'ǫ dıì nehòhɂǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ degaı anet'e.
Dıı hanì t'asìı wesınìyanehtı t'à ehkw'ı anet'e.
Nets'ǫ dǫ eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gıdoò nałageèhtł'ı ts'ıhɂǫ̀ dıı hanì dǫ gısınìyanehtı.
Ayìı dàgı̨ı̨la k'èxa edoò gedǫ agı̨į̀là,” yak'eet'ı̨į̀ hadı.
Sǫǫ̀mbaekwo ladà gots'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e:
“Hęɂę, Gonǫ̀htsı̨, t'asìı hazǫǫ̀ negha dìì-le anet'e.
Dànì dǫ gısınìyanehtıı sìı ehkw'ı hǫt'e,” ts'edıì hǫt'e.
Yak'eet'ı̨į̀ dı̨ t'à whedaa sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą sa k'e nałayeèhtł'ı. Sa wekǫ̀ nàtsoo t'à dǫ k'eek'ǫ̀ ha, hanì weghàhòt'ǫ hǫt'e. Sa sıì whekǫ̀ t'à dǫ gıkwǫ̀ k'eek'ǫ̀ ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nàdahogeeɂà. Ayìı t'à dǫ dagı̨ı̨ɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ K'àowo hǫt'e, hanìkò ı̨łaà edek'egı̨ı̨lı̨ ha gı̨ı̨wǫ-le eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı ha gı̨ı̨wǫ-le.
10 Yak'eet'ı̨į̀ sı̨làı t'à whedaa sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą tıts'aàdìı nechàa wedaèhchı̨cho k'e nałayeèhtł'ı. Tıts'aàdìı nechàa wenèk'e hǫtsaa gıxè togoòtł'ò agòjà. Dǫ sıì dagı̨ı̨ɂà t'à edewalıì k'ètsǫgìɂà 11 eyıts'ǫ gıkaà łǫ xè gıgha eya nàtso t'à Nǫ̀htsı̨ yak'e whedaa sìı ts'ǫ̀ nàdahogeeɂà, hanìkò dànì eghàlagı̨ı̨dàa sìı weghǫ edek'egı̨ı̨lı̨ ha gı̨ı̨wǫ-le.
12 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ ek'ètaı t'à whedaa sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą dehcho Euphrates gòyeh k'e nałayeèhtł'ı. Hǫtsaa tı hazǫǫ̀ whìle ajà xè dèè whegǫ. Dıı hagòjàa sìı sa kàɂàa nèk'e gots'ǫ k'àowocho nìgıdè ha gıdasınìhòt'ǫ hǫt'e. 13 Eyı tł'axǫǫ̀ ı̨nìłı̨ı̨ taı ts'alı lanì gìgoèht'į̀. Tıts'aàdìıcho dek'oo wewà yìı gots'ǫ ı̨łè xàèhtła eyıts'ǫ ı̨łè tıts'aàdìı nechàa wewà yìı gots'ǫ xàèhtła eyıts'ǫ ı̨łè nakwenàoɂǫǫ ehkw'ı gode-le wewà yìı gots'ǫ xàèhtła. 14 Eyı ı̨nìłı̨ı̨ sìı enıìyah hogehtsı̨, eyıts'ǫ dıı nèk'e k'àowocho hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ agejà. Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı wets'ǫ dzędeè k'e ełegegǫ ha k'àowocho hazǫǫ̀ łą̀ą ełègehdè agogį̀į̀là.
15 Gots'ǫ̀ K'àowo dıı hadı, “Kexoahdı! Eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ lanì hǫtsaa naxıts'ǫ̀ nèehtła ha. Amìı ts'ıgoedìı xè edegoht'ǫǫ̀ edegà whehłaa sìı wexè sìghà ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè goht'ǫ dę edeghǫ į̀į̀zhaelı̨ ha-le,” hadı.
16 Eyı tł'axǫǫ̀ eyı ı̨nìłı̨ı̨ taı Hebrew yatıì k'ę̀ę̀ Armagedon gòyeh ekǫ k'àowocho hazǫǫ̀ ełègogį̀ı̨la.
17 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ t'à elı̨ı̨ sìı edets'ǫ kw'àyį̀ą yat'a nałayeèhtł'ı ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı daèhchı̨cho gots'ǫ hòtł'ò dıı hats'edıì hǫt'e, “Hòt'a enahǫ̀t'e!” hats'edıì hǫt'e. 18 Ekòet'ıì kǫ̀ naìtł'ı̨, hòtł'ò eezhıı eyıts'ǫ dèè hòtł'ò nàèhdǫ. Dıı nèk'e dǫ ajà gots'ǫ haį̀tł'ò dèè nagoèhdǫ whìle. 19 Kǫ̀godeè Babylon taı ts'ǫ̀ łats'ıgoı̨dla eyıts'ǫ dıı nèk'e kǫ̀godeè hazǫǫ̀ nàgoı̨tł'ı. Nǫ̀htsı̨ sìı Babylon got'ı̨į̀ gıhołı̨į̀ yenadì t'à eyı k'èxa nàgoı̨hkwa. Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ wek'èch'a t'à hòtł'ò dagı̨ı̨ɂa ha goghàhòı̨ɂǫ. 20 Dıa hazǫǫ̀ whelaa sìı whìle ajà eyıts'ǫ shìh hazǫǫ̀ wègoèht'į̀-le ajà. 21 Yat'a gots'ǫ ı̨hlı nechàa dǫ k'e hodàetł'ò. Eyı ı̨hlı sìı ı̨łèakw'eènǫ haàtłǫǫ aı̨hdaa dǫ k'e nàı̨tł'ı t'à sıì dagı̨ı̨ɂa, eyıt'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ gìch'è xè nàdahogeeɂà.