15
Hoìla łǫ̀hdı̨ agode ha
K'achı̨ yak'e enıìyah deè nàhòwo wègoèht'į̀: yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ hoìla łǫ̀hdı̨ wet'à nǫǫde dǫ dagı̨ı̨ɂaà agedle ha sìı dagıale. Eyı wet'à Nǫ̀htsı̨ dǫ nàgoehkwa ghǫ nǫǫt'e ha t'à nǫǫde hǫt'e. Tıdeè lanıı, eja wek'e saı̨de xè weta kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ lanıı wègoèht'į̀. Amìı eyı tıts'aàdìı nechàa “ek'ètaekw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı” (666) wìyeh eyıts'ǫ kwe wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ı̨ ghǫgeèhnǫǫ sìı eyı tıdeè lanıı gà nàgeèhza, Nǫ̀htsı̨ tł'ık'eetı̨ı̨ goghàyı̨ı̨laa sìı dagıale. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè Moses eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą gıts'ǫ shı̨ t'à gejı̨, hagedı,
“Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı negha dìì-le anet'e,
t'asìı hazǫǫ̀ ghàlaneedàa sìı gogha enıìyah nechàa hǫt'e.
Kèhǫǫ̀wo gots'ǫ, welǫ whìle ts'ǫ̀ t'aats'ǫǫ̀ K'àowocho anet'e,
eyıts'ǫ nenàowoò sìı ehkw'ı zǫ hǫt'e.
Gots'ǫ̀ K'àowo, dǫ hazǫǫ̀ nek'èagı̨ı̨t'e ha hǫt'e eyıts'ǫ neghàsǫgeedı ha.
Nı̨ zǫ degaı anet'e.
Ehkw'ı eghàlaı̨dàa sìı wek'èhoedzǫǫ̀ adlà ne t'à,
dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa nets'ǫ̀ aget'ı̨ xè neghàsǫgeedı ha hǫt'e,” hagedıì gejı̨.
K'achı̨ yak'e ts'ǫ̀ k'eeht'į̀ ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho enìxànı̨ı̨tǫ wègoèht'į̀. Eyı kǫ̀-gocho sìı “Nǫ̀htsı̨ nàowoò gha nı̨hbàa nàı̨ɂa” hǫt'e. Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ hoìla łǫ̀hdı̨ wet'à dǫ dagı̨ı̨ɂa ha dagıalee sìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫ xàgeède. ʔeh nedèe degoo wek'e saı̨dee yìı geèhkw'e eyıts'ǫ ɂehtł'ı̨ sǫǫ̀mbaekwo lanıı gıdzıìwı te nawhet'ı. T'asìı dı̨ godìı gots'ǫ ı̨łè sǫǫ̀mbaekwo kw'àyį̀ą łǫ̀hdı̨ yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ goghàyı̨ı̨wa. Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ edaa sìı eyı kw'àyį̀ą łǫ̀hdı̨ weyìı dǫ ts'ǫ̀ wek'èch'a dagoòɂǫ whetł'ı. Nǫ̀htsı̨ enıìyah t'à nàtsoo wehòhɂǫ gots'ǫ wekǫ̀ gocho ło dagoòɂǫ ajà. Hoìla łǫ̀hdı̨ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ k'e ajà gots'ǫ̀, dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyaetła ha dìì.