14
Sahzǫ̀ą eyıts'ǫ dǫdeè gìgaat'ı̨
K'eeht'į̀ ekò senadąą̀ shìh nechàa Zıon wìyeh k'e sahzǫ̀ą nàwo wègaat'ı̨. Wexè dǫ ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-dı̨-lemì (144,000) nàgeèhza, gıts'abeè k'e sahzǫ̀ą wıızì eyıts'ǫ Wetà wıızì dek'eèhtł'è. Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ tı nàı̨lı̨ı̨ lagodı, eyıts'ǫ eezhıı lagodı. Dǫ tł'ık'eetı̨ı̨ t'à sǫnàgedè lagodı eèhkw'o. Daèhchı̨cho wenadąą̀, eyıts'ǫ t'asìı godìı dı̨, ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ gınadąą̀ dǫ łǫ shı̨ wegòò t'à gejı̨. Dǫ wı̨ı̨zìı eyı shı̨ ghàdegeetǫ ha dìì, dǫ ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-dı̨-lemì (144,000) dıı nèè gots'ǫ edaxàgeèlaa sìı ededı̨ zǫ eyı shı̨ k'ègeezǫ. Eyı dǫ haàtłǫǫ sìı ts'èko xè hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlagı̨ı̨dà whìle, degaı k'ę̀ę̀ edek'ègıadì t'à. Sahzǫ̀ą edı̨į̀ k'etłoo sìı gık'èè k'edè. Dǫ gıta gots'ǫ nàgeèdìı agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ jìecho t'akwełǫ̀ǫ̀ dıìdìı Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą ghàgogį̀ı̨laa lagı̨ı̨t'e. Hogets'ì gogı̨ı̨dee whìle eyıts'ǫ hołı̨ı̨ wı̨ı̨zìı gıts'ǫ̀-èlı̨-le.
Yak'eet'ı̨į̀ taı gìgoèht'į̀
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ k'achı̨ ı̨łè ı̨dòo k'et'a weehɂı̨. Godı nezı̨ı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gık'èezǫ ha k'eyeɂa; dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa, yatı hazǫǫ̀ xàɂaa eyıts'ǫ dıı nèk'e hazǫǫ̀ gha adlà hǫt'e. Yak'eet'ı̨į̀ hòtł'ò hadı, “Hòt'a dǫ sınìyaetıı dzęę̀ ts'ǫ̀ whaà-le t'à Nǫ̀htsı̨ wek'èaht'e eyıts'ǫ weghàsǫahdı. Ededı̨ sìı yak'e, dıı dèe, tıcho eyıts'ǫ tı xàı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ yèhtsı̨ hǫt'e, eyıt'à wegha zǫ aahda,” hadı.
Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yak'eet'ı̨į̀ ı̨łè wègoèht'į̀, hadı, “Kǫ̀godeè nàgoı̨tł'ı! Kǫ̀godeè Babylon hazǫǫ̀ nàgoı̨tł'ı, eyı kǫ̀godeè sìı dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ edehołı̨į̀ k'ę̀ę̀ eghàlagı̨ı̨dà agǫ̀ǫ̀là,” hadı.
Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yak'eet'ı̨į̀ ı̨łè wègoèht'į̀, hòtł'ò dıı hadı: “Amìı eyı tıts'aàdìı nechàa eyıts'ǫ kwe t'à wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ı̨ ts'ǫ̀ yahtı eyıts'ǫ amìı wets'abeè k'e hanì-le-ı̨dè wılà k'e wıızì aatł'èe sìı 10 Nǫ̀htsı̨ hòtł'ò nàyeehkwa ha. Nǫ̀htsı̨ sıì wets'ǫ̀ wek'èch'a t'à hòtł'ò daı̨ɂa yeghàhòɂà ha. Sahzǫ̀ą eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ gınadąą̀ kwe dèk'ǫ̀ǫ t'à daı̨ɂaà awedle ha hǫt'e. 11 Hanıı dǫ gık'eek'ǫ̀ gots'ǫ ło welǫ whìle ts'ǫ̀ ı̨dòo deekw'e ha. Amìı eyı tıts'aàdìı nechàa ts'ǫ̀ eyıts'ǫ kwe wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtıı eyıts'ǫ wıızì gık'e aatł'èe sìı ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ hǫı̨lı̨ ha-le.” 12 Hanì hòɂǫ ha t'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ degaı sìı ts'èwhı̨į̀ nageèhɂı̨ ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wenàowoò k'èagııt'è eyıts'ǫ Zezì ts'ǫ̀ edınì nàtsoò agııle.
13 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e: “Dıı dek'enìı̨tł'è: Jǫ gots'ǫ ı̨daà amìı gots'ǫ̀ K'àowo gıgha ehkw'ı adıı xè ełaàgedee sìı gıxè sìghà hǫt'e,” hats'edıì hǫt'e.
Yedàyeh Nezı̨ı̨ hadı, “Hęɂę, hòtł'ò eghàlagı̨ı̨dà k'èxa k'èhogeèɂa ha eyıts'ǫ ayìı dàgı̨ı̨laa sìı t'aats'ǫǫ̀ gıxè whela ha,” hadı.
Dèè k'e t'asìı dıìdìı nàgehtsį̀
14 Eyı tł'axǫǫ̀ senadąą̀ k'oh degoo wègoèht'į̀, “dǫ wet'àaɂàa deè” lanıı k'oh k'e wheda. Sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì wekwì k'e wheɂǫ, eyıts'ǫ behcho whezòo dènıı k'eɂa. 15 Ekòet'ıì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ eyıì-le xàèhtła. Yak'eet'ı̨į̀ eyı k'oh k'e whedaa sìı ts'ǫ̀ hòtł'ò hadı, “T'asìı dıìdìı hazǫǫ̀ nàgehtsį̀ ha nèhòı̨wo t'à, nebehchoò t'à xàneht'à,” yèhdı. 16 Eyıt'à eyı k'oh k'e whedaa sìı edebehchoò dèè gote ayį̀į̀là t'à dèè k'e t'asìı dıìdìı hazǫǫ̀ nàgèhtsı̨.
17 Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yak'eet'ı̨į̀ eyıì-le yak'e Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫ xàèhtła. Ededı̨ sı behcho whezòo dènıı k'eɂa. 18 Sǫǫ̀mbaekwo ladà wek'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ǫ sìı gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ eyıì-le xàèhtła. Eyı yak'eet'ı̨į̀ ladà k'e kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ ts'ǫ̀ k'àowo hǫt'e. Yak'eet'ı̨į̀ behcho dènıı k'eɂaa sìı ts'ǫ̀ hòtł'ò dıı hadı, “Nets'ǫ behcho dènıı t'à, dıı nèk'e ts'ı wek'e jìecho dawhelaa sìı xàąht'à gà nàąhtsį̀, hòt'a dıìdì ne t'à,” yèhdı. 19 Eyı yak'eet'ı̨į̀ sìı edebehchoò dèè gote ayį̀į̀là gà jìecho dıìdìı hazǫǫ̀ nàwhehtsı̨. Tàtsǫgeèhɂe ha tǫhcho yìı yìı̨hde, Nǫ̀htsı̨ sìı jìecho gots'ǫ̀ wınì-le t'à. 20 Kǫ̀godeè gomǫ̀ht'a tǫhcho yìı jìecho tàtsǫgeèhɂe. Eyı tǫhcho yìı gots'ǫ jìechotì edoò lanì xàı̨lı̨. Sı̨làı gokè haàtagǫǫhwha ts'ǫ̀ ajà eyıts'ǫ, nàkeakw'eènǫ-chı̨ haı̨wa ts'ǫ̀ edoò nı̨ı̨lı̨.