13
Tıts'aàdìıcho dek'oo tabàa nàwo wègaat'ı̨.
Tıts'aàdìı nechàa tıcho yìı gots'ǫ xàèhtła
Eyıts'ǫ tıts'aàdìı nechàa eyıì-le tıcho yìı gots'ǫ xàèhtła wègaat'ı̨. Wekwì łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ wedè hoònǫ gǫ̀hłı̨. Sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì hoònǫ wedè k'e whela eyıts'ǫ wekwì łǫ̀hdı̨ k'e gıızì dek'eèhtł'è. Eyı gıızì łǫ̀hdı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ k'èch'a yatı dek'eèhtł'è hǫt'e. Eyı tıts'aàdìı nechàa tıcho yìı ts'ǫ xàèhtłaa sìı nǫ̀da “leopard” lanì wègaat'ı̨, eyıts'ǫ wekè sahkè lanì eyıts'ǫ wewà goìjìıcho wewà lanì wègaat'ı̨. Eyı tıts'aàdìıcho dek'oo sìı tıts'aàdìı nechàa nàtsoò ayį̀į̀là xè edetł'axǫǫ̀ k'àowocho elı̨į̀ ayį̀į̀là. Tıts'aàdìı nechàa wekwì łǫ̀hdı̨ ts'ǫ ı̨łè k'e wekaà nechàa wheɂǫ. Eyı wekaà yet'à ełaàwı ha ı̨lè, hanìkò k'aàt'ıì anajà. Dıı nèk'e ts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ eyı tıts'aàdìı nechàa weghǫ sıì gıgha enıìyah t'à gık'èède. Tıts'aàdìı nechàa edetł'axǫǫ̀ eghàlaedaà ayį̀į̀là t'à dǫ hazǫǫ̀ tıts'aàdìıcho dek'oo ts'ǫ̀ yagehtı. Eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ tıts'aàdìı nechàa sı ts'ǫ̀ yagehtı, hagedı, “Amìı dıı tıts'aàdìı nechàa xèht'e? Dǫ wı̨ı̨zìı yedaèt'è gǫ̀hłı̨-le!” gedı.
Eyı tıts'aàdìı nechàa sìı xàdahodì xè Nǫ̀htsı̨ k'èch'a gode ha weghàhòt'ǫ. Eyıts'ǫ dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-nàke sa gots'ǫ̀ k'àowo elı̨ ha weghàhòt'ǫ. Nǫ̀htsı̨ ededı̨, Nǫ̀htsı̨ nàdèe k'è, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ yak'e nàgedèe sìı k'èch'a xàyaı̨htı. Tıts'aàdìı nechàa sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ts'ǫ̀ eghǫ xè goghǫehnè ha weghàhòt'ǫ hǫt'e. Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa, yatı hazǫǫ̀ xàɂaa eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ ha weghàhòt'ǫ hǫt'e. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ tıts'aàdìı nechàa ts'ǫ̀ yagehtı ha. Sahzǫ̀ą ełaàwìgwo wenı̨htł'è k'e gıızì dek'eèhtł'è-le agı̨ı̨t'e. Dıı dèè hòèlı̨ gots'ǫ amìı welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda ha sìı eyı enı̨htł'è yìı gıızì dek'eèhtł'è.
Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı eèhkw'ǫ welì. 10 Amìı wedaànìı̨tǫ wegha hòɂǫǫ sìı wedaànìı̨tǫ ha hǫt'e. Amìı behcho t'à ełaàwı wegha hòɂǫǫ sìı behcho t'à ełaàwı ha hǫt'e. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ts'èwhı̨į̀ dagı̨ı̨ɂa xè edınì nàtsoò agı̨ı̨hwhǫ ha hǫt'e.
Tıts'aàdìı nechàa dèè goyìı gots'ǫ xàèhtła
11 Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ tıts'aàdìı nechàa eyıì-le dèè goyìı gots'ǫ xàèhtła wègaat'ı̨. Wedè nàke sìı sahzǫ̀ą-edè lanıı wek'e whela, hanìkò tıts'aàdìıcho dek'oo lanì gode. 12 Tıts'aàdìı nechàa wekwì łǫ̀hdı̨ sìı wedahxà k'àowo elı̨. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ tıts'aàdìı wekwì łǫ̀hdı̨, ı̨łè wekaà nechàa naıjìı sìı ts'ǫ̀ yagehtıì agǫ̀ǫ̀là. 13 Eyı tıts'aàdìı k'àowo whelı̨ı̨ sìı enıìyah deè hòèhtsı̨. Dǫ hazǫǫ̀ godaà yat'a gots'ǫ kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ dıı nèk'e ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. 14 Tıts'aàdìı wekwì łǫ̀hdı̨ wedahxà hanì enıìyah deè hòèhtsı̨ t'à dıı nèk'e dǫ goghǫyaàɂǫ. Weyatıì k'e tıts'aàdìı nechàa behcho t'à gego hanìkò xàı̨dàa sìı kwe t'à wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ı̨ nàı̨hɂaà agı̨į̀là. Eyıt'à tıts'aàdìı wekwì łǫ̀hdı̨ ghàsǫgeedıì agǫ̀ǫ̀là. 15 Eyı tıts'aàdìı nechàa dıı nèk'e gots'ǫ xàèhtłaa sìı eyı kwe t'à wek'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ hòèlı̨ı̨ sìı yek'e ehsò t'à godeè ayele ha weghàhòt'ǫ. Eyıts'ǫ amìı yets'ǫ̀ yahtı-le sìı hazǫǫ̀ ełaàgòhde ha weghàhòt'ǫ. 16 Dǫ hazǫǫ̀ nàgòts'ehnèe gılà k'e hanì-le-ı̨dè gıts'abeè k'e t'asìı dek'eèhtł'è ha agǫ̀ǫ̀là. Dǫ wet'àaɂàa, dǫ wet'àaɂà-le, dǫ ahxee, dǫ-teèt'ı̨ı̨, dǫ edets'ǫ̀ k'agedèe eyıts'ǫ dǫ edets'ǫ̀ k'agedè-le, hazǫǫ̀ t'asìı gık'e dek'eèhtł'è ha agǫ̀ǫ̀là. 17 Eyı tıcho yìı gots'ǫ tıts'aàdìı nechàa wekwì łǫ̀hdı̨ wıızì hanì-le-ı̨dè wets'ǫ ıtàa gık'e dek'eèhtł'è lenǫsıı dǫ wı̨ı̨zìı t'asìı nàehdì ha dìì, eyıts'ǫ t'asìı gıghǫ nàedì ha dìì.
18 Dıı yatı dàdıì-adıı sìı dǫ gǫǫzǫǫ sìı yenıedì welì. Dǫ gǫǫzǫ nı̨dè eyı tıts'aàdìı nechàa wets'ǫ ıtàa sìı yııhtà ha welì, dǫ wets'ǫ ıtàa ne t'à. Eyı dǫ wets'ǫ wet'à ıtàa sìı ek'ètaekw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı (666) hǫt'e.