12
Ts'èko eyıts'ǫ tıts'aàdìıcho dek'oo
T'asìı enıìyah yak'e wègoèht'į̀: ts'èko ɂeh yìı wheda lanì sadeè t'à nàhtł'ı̨. Adzęzah weketł'a wheɂǫ eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì whǫ̀ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke wek'e whela wekwì k'e wheɂǫ. Hotıì eda-le; webebìa gòhłè ha nìkw'o t'à wegha eya nàtso t'à yaèzeh. Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ t'asìı enıìyah yak'e wègoèht'į̀: tıts'aàdìıcho dek'oo wekwì łǫ̀hdı̨ wek'e whela eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì łǫ̀hdı̨ wekwì k'e whela wègoèht'į̀. Edetsè t'à whǫ̀ tanı k'aɂį̀ yat'a whelaa sìı dıı nèk'e ts'ǫ̀ hodàyeèhde. Eyı tıts'aàdìıcho dek'oo sìı ts'èko webebìa gòhłè ha nıìkw'oo yenadąą̀ nàwo, eyı bebìa wegǫ̀hłı̨ ts'ǫ̀et'ıì yeɂà ha nıwǫ t'à. Eyı ts'èko dǫzhìa nìı̨htı̨. Eyı dǫzhìa sìı satsǫ̀-geh t'à dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ts'ǫ̀ k'ahowo ha. Ekòet'ıì eyı dǫzhìa sìı ı̨dòo Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ eyıts'ǫ wedaèhchı̨cho ts'ǫ̀ nıwıìtı̨. Eyı ts'èko ekìı-ka nèk'e ts'ǫ̀ kwı̨èhsa. Edı̨į̀ Nǫ̀htsı̨ yedasınìhòı̨ɂǫǫ sìı ekǫ ts'ǫ̀ ajà, ekǫ ı̨łè-lemì-daats'ǫ̀-nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ (1,260) dzęę̀ gots'ǫ̀ wek'èhodì ha.
Yak'e ełegegǫ xèhǫǫ̀wo. Mıchael edets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ xè eyı tıts'aàdìıcho dek'oo ts'ǫ̀ ełegegǫ eyıts'ǫ eyı tıts'aàdìıcho dek'oo wets'ǫ yak'eet'ı̨łı̨ı̨ xè gots'ǫ̀ ek'èt'à ełegegǫ. Hanìkò eyı tıts'aàdìıcho dek'oo sìı hoehnè ha nàtso-le t'à yak'e gots'ǫ xàgogeèhde. Eyı tıts'aàdìıcho dek'oo sìı ı̨nę̀ę whaà gots'ǫ gòocho hǫt'e. Eyı sìı wehłı̨ı̨ hanì-le-ı̨dè “Satan” wìyeh hǫt'e. Ededı̨ sìı dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ ekǫ-le ts'ǫ̀ goèhɂa. Wets'ǫ yak'eet'ı̨łı̨ı̨ xè dıı nèk'e ts'ǫ̀ gogeèhde.
10 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ hòtł'ò dıı hats'edıì hǫt'e:
“Hòt'a Nǫ̀htsı̨ edaxàgoı̨la. Ededı̨ sìı K'àowocho elı̨ eyıts'ǫ edets'ǫ Chrıst xè K'àowo nàtsoo elı̨ ha. Amìı Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ t'aats'ǫǫ̀ gòet'ı̨ k'e nìdahoeɂà elı̨ı̨ sìı hòt'a hodàweèdo hǫt'e. 11 Gòet'ı̨ Sahzǫ̀ą wedoò t'à eyıts'ǫ edeyatıì sı t'à gıghǫèhnǫ hǫt'e. Eyı gha ełaàgııde kò gıgha t'asanìle hǫt'e. 12 Eyıt'à naxı̨ hazǫǫ̀ yak'e nàahdèe sìı sıì naxınà welè! Hanìkò wehłı̨ı̨ dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà ne t'à, dèè eyıts'ǫ tıcho xè hoìla hòɂǫ ha! Whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ wegha hòɂǫ t'à sıì ìch'è hǫt'e,” ts'edıì hǫt'e.
13 Eyı tıts'aàdìıcho dek'oo dıı nèk'e ts'ǫ̀ hodàweèhdo yek'èhoèhzà t'à ts'èko dǫzhìa nìı̨htı̨ı̨ sìı yedeèzhì. 14 Eyı ts'èko sìı det'ǫcho nechàa wı̨ts'ǫǫ̀ nàke weghǫ̀zha, yet'à ekìı-ka nèk'e wedasıìgòdlàa sìı ts'ǫ̀ naat'a ha. Ekǫ taı xo daats'ǫ̀ tanı haı̨wa ts'ǫ̀ wek'èhodì ha eyıts'ǫ ekǫ gòocho dayeechı ha-le. 15 Eyı tł'axǫǫ̀ gòocho edewà gots'ǫ tı xàehse. Eyı tı sìı deh whelı̨. Gòocho eyı ts'èko deh nàtsoo t'à weehłı̨į̀ ayele ha nıwǫ ı̨lè. 16 Hanìkò dèè whàgoets'è gà eyı tıts'aàdìıcho dek'oo wewà gots'ǫ tı xàetł'ıı sìı nałayeèhdò t'à ts'èko ts'àı̨dì. 17 Tıts'aàdìıcho dek'oo eyı ts'èko ghǫ sıì ìch'è t'à weza hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ ajà; weza hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ nàowoò k'èagı̨ı̨t'e eyıts'ǫ Zezì wegodıì k'ègedì. Eyı tıts'aàdìıcho dek'oo eyıts'ǫ ts'èko weza ełexè ełegıagǫ.