11
Nakwenàoɂǫǫ nàke
Dechı̨ wet'à ìdzàa seghǫ̀t'ǫ xè sets'ǫ̀ hats'edı, “Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ ı̨ı̨tła gà dàı̨hcho ne sìı wexèɂį̀hdzà eyıts'ǫ eyı ladà wheɂǫǫ sı wexèɂį̀hdzà. Eyıts'ǫ ekǫ dǫ dàtłǫ yagehtıı sìı gı̨ı̨htà. Hanìkò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gomǫ̀ht'a kwekwı̨į̀ nechàa weyìı kwekwı̨į̀ nechà-lea nawheɂaa wege gòɂǫǫ sìı wexèɂį̀hdzà-le, eyı sìı dǫ eładı̨ı̨ gıgha ne t'à. Dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-nàke sa gots'ǫ̀ kǫ̀godeè degaı sìı wedıhogehtsı̨ ha. Sets'ǫ nakwenàoɂǫǫ nàke sìı t'asìı t'à nàgetsoò agehłe ha. Įłè-lemì-daats'ǫ̀-nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ (1,260) dzęę̀ gots'ǫ̀ dǫhshǫ̀ǫ goht'ǫǫ̀ yìı geèhkw'e xè nadąą̀ gogede ha,” sèts'edıì hǫt'e. Eyı nakwenàoɂǫǫ nàke sìı ts'ı nàke jìecho “olıve” wek'e dehshee eyıts'ǫ ek'aèk'ǫchı̨į̀ nàke dıı nèk'e ts'ǫ̀ K'àowo nadąą̀ nawheɂa lanì nàgeèhza. Dǫ gots'ǫ̀ hoìla eghàlageeda nı̨dè gıwà ts'ǫ kǫ̀woò xàewìı t'à gok'egeehk'ǫ̀. Amìı eyı nakwenàoɂǫǫ nàke ts'ǫ̀ hoìla eghàlaedaa sìı hanì ełaàwı ha hǫt'e. Eyı nakwenàoɂǫǫ nàke sìı yat'a ts'ǫ̀ k'àhogewo ha gıghàhòt'ǫ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gogede gots'ǫ̀ chǫh agot'ı̨-le agehɂį̀, tı edoò ìhłè agehɂı̨ eyıts'ǫ dıı nèk'e hoìla hazǫǫ̀ xàɂaa agele ha gıghàhòt'ǫ. T'aàtłǫ ts'ǫ̀ hanì eghàlageeda ha gı̨ı̨wǫǫ sìı hagehɂı̨.
Hòt'a dǫ ts'ǫ̀ gogede ghǫnagı̨ı̨t'e nı̨dè tıts'aàdìı nechàa dèè goyìı gots'ǫ xàetła ha eyıts'ǫ gok'aàwo xè goghǫehnè ha, eyıts'ǫ ełaàgòhde ha. Kǫ̀godeè wenı tı̨lı k'e gıweè whela ha. Eyı kǫ̀godeè wıızì sìı Sodom-lanì eyıts'ǫ Egypt-lanì wìyeh hǫt'e, ekǫ gıts'ǫ̀ K'àowo dechı̨et'aa k'e wedıìtsò ı̨lè. Taı dzęę̀ daats'ǫ̀ tanı haı̨wa gots'ǫ̀ dıı nèk'e ts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa eyıts'ǫ yatı hazǫǫ̀ xàɂaa gots'ǫ dǫ eyı nakwenàoɂǫǫ nàke gıweè whelaa ghàgeeda ha, hanìkò gokw'ǫǫ̀ nègııle ha gı̨ı̨wǫ-le. 10 Eyı dǫ nàke ełaàgı̨ı̨dèe t'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gınà ha. Eyı gha dzędeè hogehtsı̨ xè t'asìı ełeghàgele ha, eyı nakwenàoɂǫǫ nàke sìı dıı nèk'e dǫ dagogį̀ı̨hɂa ı̨lèe t'à.
11 Hanìkò taı dzęę̀ daats'ǫ̀ tanı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gok'e ehsò t'à nagìdà agǫ̀ǫ̀là. Nàgeèhzaà agejà t'à amìı gogıaɂı̨ı̨ sìı sıì geèhyeh. 12 Eyı tł'axǫǫ̀ eyı nakwenàoɂǫǫ nàke yak'e gots'ǫ gıts'ǫ̀ hòtł'ò dıı hats'edıı gıìkw'o, “Jǫ ı̨dòo ts'ǫ̀ aahde,” gıts'ǫ̀ hats'edıì hǫt'e. Eyıt'à k'oh yìı ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ agejà; dǫ gots'ǫ̀ xànegı̨ı̨ɂaa sìı goghàgeeda.
13 Eyı sadzeè et'ıì dèè hòtł'ò nàèhdǫ t'à kǫ̀godeè gots'ǫ kǫ̀ łǫ hodàètł'ı; kǫ̀ gòlaa hoònǫ ts'ǫ ı̨łè hodàètł'ı. Dèè hòtł'ò nàèhdǫ t'à dǫ łǫ̀hdı̨-lemì ełaı̨dè. Dǫ ełaı̨dè-le sìı sıì geèhyeh t'à Nǫ̀htsı̨ yak'e whedaa ghàsǫgeedı.
14 Hoìla nàke wetehoòwo, wek'è hoìla taı agode ha sìı wets'ǫ̀ hawe.
Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ t'à wheda
15 Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ t'à whedaa sìı edets'ǫ dechı̨shì yeèhdı ekò yak'e gots'ǫ hòtł'ò dıı hats'edıì hǫt'e,
“Gots'ǫ̀ K'àowo eyıts'ǫ wets'ǫ Chrıst xè dıı nèk'e gogha k'àowo gı̨ı̨lı̨į̀ agejà eyıts'ǫ ededı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ K'àowo elı̨ ha,” hats'edıì hǫt'e.
16 Eyı tł'axǫǫ̀ ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ daèhchı̨cho k'e geèhkw'ee sìı Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ nàgògı̨ı̨hgè gà gıghàsǫedı, 17 hagedı,
“Gots'ǫ̀ K'àowo eyıts'ǫ Gonǫ̀htsı̨, nı̨ sìı t'asìı negha dìì-le. Nı̨ sìı nexè hòɂǫ ı̨lè eyıts'ǫ dıì nexè hòɂǫ hǫt'e. T'asìı negha dìì-le t'à dıı nèk'e k'àhoı̨wo ha xèhoneehwho, eyıt'à masì nets'ı̨ı̨hwhǫ. 18 Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gìch'è, eyıt'à dıì nàgı̨ı̨hkwa ha. Dǫ ełaı̨dèe sìı dıì gısınìyaetı ha nèhòı̨wo. Nakwenàoɂǫǫ negha eghàlagı̨ı̨dàa, nets'ǫ dǫ gı̨ı̨lı̨ı̨, eyıts'ǫ nets'ǫ̀ nezı̨į̀ kànegı̨ı̨ɂaa sìı nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ eghàlaı̨da ha. Eyıts'ǫ dǫ wet'àaɂàa, dǫ wet'àaɂà-le, nek'èagı̨ı̨t'ee sìı nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ eghàlaı̨da ha. Hanìkò amìı dıı dèè yedıhohtsı̨ı̨ sìı godıhohtsı̨ ha hǫt'e,” hagedı.
19 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e ts'ǫ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho enìxàetǫ. Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı nakenahòdlı̨ı̨ gha sǫǫ̀mbaekwo-ladzè wègoèht'į̀. Hǫtsaa eezhı xè kǫ̀ naìtł'ı̨, dèè hòtł'ò nàèhdǫ xè ı̨hlı łǫ hodàètł'ı.