10
Yak'eet'ı̨į̀ enı̨htł'èyeè nechà-lea dayeɂa
Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yak'e gots'ǫ yak'eet'ı̨į̀ nàtsoo hodàèhtła weehɂı̨. K'oh wemoèhdo eyıts'ǫ k'àlemį̀į̀ wekwì godo nawhet'ıì wègaat'ı̨. Wınì sa lanì wek'e saı̨dı̨ eyıts'ǫ wedzaà kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ nàı̨ɂa lanì. Eyı yak'eet'ı̨į̀ enı̨htł'èyeè nechà-lea dayeɂa; eyı enı̨htł'èyeè wek'eyats'ehtı ha welatł'aà wheɂǫ. Nàgots'ehnèe ts'ǫ edekè t'à tıcho k'e nàèht'è eyıts'ǫ gots'ı̨hts'ǫ ts'ǫ edekè t'à dèè k'e nàèht'è. Goìjìıcho lanì hòtł'ò whezeh. Hòtł'ò whezeh ekò eezhıı łǫ̀hdı̨ ek'èt'à xàyagı̨ı̨htı. Eezhıı łǫ̀hdı̨ goı̨de kò ayìı dàgedıı sìı dek'enèehtł'è ha dehwhǫ ı̨lè, hanìkò yak'e gots'ǫ sets'ǫ̀ hats'edıì hǫt'e, “Eyı eezhıı łǫ̀hdı̨ dàgedıı sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haı̨dı-le eyıts'ǫ dek'enìı̨tł'è-le,” hasèts'edıì hǫt'e.
Eyı tł'axǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ tıcho eyıts'ǫ dèè k'e nàwo weehɂı̨ ı̨lèe sìı nàgòts'ehnèe ts'ǫ edılà ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ edaa sìı yak'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ yeyìı nàdèe whehtsı̨. Eyıts'ǫ dıı dèè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ yek'e nàdèe whehtsı̨. Eyıts'ǫ tıcho eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ yeyìı nàdèe whehtsı̨ı̨ sìı ededı̨ yıızì dahxà dıı hadıì yatı nàtsoo whıhtsı̨: “Hòt'a Nǫ̀htsı̨ naèhɂı̨ ha nıìle! Yak'eet'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ t'à whedaa sìı edets'ǫ dechı̨shì yeèhdı ha nıìkw'o nı̨dè Nǫ̀htsı̨ nàowoò dǫ gha deɂı̨į̀ wheɂǫǫ sìı hòt'a deghàà wek'ę̀ę̀ agode ha. Nakwenàoɂǫǫ Nǫ̀htsı̨ gha eghàlagı̨ı̨dà ı̨lèe sìı dànì dǫ ts'ǫ̀ gogı̨ı̨dee sìı wek'ę̀ę̀ agode ha,” yak'eet'ı̨į̀ hadı.
Yak'e gots'ǫ amìı sets'ǫ̀ gode ı̨lèe sìı k'achı̨ sets'ǫ̀ gode, hadı, “Eyı yak'eet'ı̨į̀ tıcho eyıts'ǫ dèè k'e nàwoo sìı wets'ǫ̀ ı̨ı̨tła gà eyı enı̨htł'èyeè dayeɂaa sìı nıį̀chı,” sets'ǫ̀ hats'edıì hǫt'e.
Eyıt'à yak'eet'ı̨į̀ wets'ǫ̀ èhtła gà, “Enı̨htł'èyeè nechà-lea seghàı̨chı,” wets'ǫ̀ haehsı̨. Sets'ǫ̀ hadı, “Nıį̀chı gà neɂà. Nebò yìı dı̨ı̨ts'aà ade ha, hanìkò newà yìı kw'ıahnǫ-dıì lanì negha łekǫǫ̀ ade ha,” sèhdı. 10 Eyıt'à yak'eet'ı̨į̀ wılà gots'ǫ enı̨htł'è neehchì gà ıɂà. Kw'ıahnǫ-dıì lanì łekǫ, hanìkò ıɂà tł'axǫǫ̀ sebò yìı dı̨ı̨ts'aà ajà. 11 Eyı tł'axǫǫ̀ sets'ǫ̀ hats'edıì, “Sedahxà, dàgode ha sìı weghǫ dǫ gıts'ǫ̀ goı̨de. Dǫ łǫ xàɂaa, yatı łǫ xàɂaa eyıts'ǫ dıı nèk'e hazǫǫ̀ eyıts'ǫ k'àowocho łǫ gıts'ǫ̀ goı̨de,” sèts'edıì hǫt'e.