9
Yak'eet'ı̨į̀ sı̨làı t'à whedaa sìı wets'ǫ dechı̨shì yeèhdı ekò yat'a ts'ǫ dıı nèk'e ts'ǫ̀ whǫ̀ hodàdeèwò wègaat'ı̨. Eyı whǫ̀ sìı ı̨zhıì dèè goyìı gǫǫ̀ɂàa yets'ǫdaà xàede ha ladlì weghǫ̀t'ǫ. Eyı dèè goyìı gǫǫ̀ɂàa sìı yets'ǫdaà xàechì ekò weyìı gots'ǫ ło łǫ xàı̨t'ı lanì, kǫ̀ nàtsoo dèk'ǫ̀ǫ gots'ǫ lanì. Ło łǫ xàekw'e t'à sadeè eyıts'ǫ yat'a goèhzǫǫ̀ agòjà. Ło yìı gots'ǫ ts'aelǫ̀ą łǫ xàı̨de, dıı nèk'e ts'ǫ̀ agejà. Eyı ts'aelǫ̀ą sìı nàèdıłı̨ı̨-k'àle lagı̨ı̨t'e ha gıghàhòt'ǫ. Yatı gıghǫ̀t'ǫǫ hagìts'edı, “Dıı nèk'e tł'oh, ı̨t'ǫ̀ą xàɂaa eyıts'ǫ ts'ı wı̨ı̨zìı wedıhoahtsı̨ ha-le. Hanìkò amìı Nǫ̀htsı̨ nı̨htł'è gıts'abeè k'e nàekwı̨-le sìı eyı zǫ dagı̨ı̨ɂaà agıahłe ha,” gìts'edı. Dǫ ełaàgehde ha gıghàhòt'ǫ-le, hanìkò sı̨làı sa ts'ǫ̀ dǫ dagı̨ı̨ɂaà agogele ha hǫt'e. Nàèdıłı̨ı̨-k'àle dǫkwǫ̀ xàhde nı̨dè sıì wek'è eya nàtso, eyı lanì ts'aelǫ̀ą hòtł'ò dǫ dagogį̀ı̨hɂa ha. Ekìıyeè k'e dǫ ełaàts'ıde gı̨ı̨wǫ kò ełaàgede ha-le.
Eyı ts'aelǫ̀ą sìı tłı̨cho ełegegǫ gha nàgehtł'ı̨ lanì gìgaat'ı̨. Sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì gıkwì k'e whela, eyıts'ǫ gınì dǫnì lanì gìgoèht'į̀. Gıkwìghà, ts'èko kwìghà lanì eyıts'ǫ gıghòò goòjìı weghòò lanì. Eyıts'ǫ satsǫ̀ gıdzǫ k'e whela. Gı̨ı̨ts'ǫǫ̀ nàeda nı̨dè tłı̨cho behchı̨į̀ xè tłı̨cho łǫ ełegegǫ ts'ǫ̀ geède lagodı. 10 Nàèdıłı̨ı̨-k'àle wetsè lanì gıtsè k'oòts'oo sìı t'à sı̨làı sa ts'ǫ̀ dǫ dagı̨ı̨hɂa ha. 11 Gıts'ǫ k'àowo sìı dèè yìı gǫǫ̀ɂàa gots'ǫ yak'eet'ı̨łı̨ı̨ hǫt'e. Eyı yak'eet'ı̨łı̨ı̨ sìı Israel got'ı̨į̀ gıyatıì k'ę̀ę̀ “Abadon” wìyeh eyıts'ǫ Greece got'ı̨į̀ gıyatıì k'ę̀ę̀ “Apollyon” wìyeh (eyı sìı “t'asìı yedıhohtsı̨” gedıì-agedı).
12 T'akwełǫ̀ǫ̀ hoìla wetehoòwo, hanìkò ı̨łaà hoìla nàke xèhoìwı ha.
13 Yak'eet'ı̨į̀ ek'ètaı t'à whedaa sìı edets'ǫ dechı̨shì yeèhdı ekò Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ sǫǫ̀mbaekwo ladà wheɂǫǫ sìı wedzıì dı̨ gots'ǫ gots'edeè hǫt'e. 14 Eyı yak'eet'ı̨į̀ ek'ètaı t'à whedaa wets'ǫ̀ dıı hats'edıì hǫt'e, “Yak'eet'ı̨į̀ dı̨ dehcho Euphrates gà dageetł'ı̨ı̨ sìı dagı̨ı̨ge,” wèts'edıì hǫt'e. 15 Eyı yak'eet'ı̨į̀ dı̨ sìı dıı sadzeè gha, dıı dzęę̀ gha, dıı sa gha eyıts'ǫ dıı xo gha, gık'èhodì hǫt'e. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ tanı k'aɂį̀ı̨ ts'ǫ̀ ełaàgogìhde ha xàgeèdeè agǫ̀ǫ̀là. 16 Dıı hats'edıı eèhkw'o, “Hazǫǫ̀ t'à eghǫǫ-dǫǫ̀ tłı̨cho k'e dageèhkw'ee sìı nàke-lakw'eènǫ-lemìıyǫǫ̀ hageètłǫ,” hats'edıì hǫt'e.
17 Tłı̨cho eyıts'ǫ dǫ gık'e dageèhkw'ee sìı dıı hanì senazhıı gìgoèht'į̀: Satsǫ̀ gıdzǫ whelaa sìı kǫ̀ lanì dek'o, dèhtł'è-dezǫǫ xè dekwo-degoo lanì wègaat'ı̨. Tłı̨cho gıkwì sìı goòjìıkwì lanì eyıts'ǫ gıwà gots'ǫ kǫ̀ xè ło, eyıts'ǫ kwe dèk'ǫ̀ǫ xàewì. 18 Eyı kǫ̀, ło, eyıts'ǫ kwe dèk'ǫ̀ǫ tłı̨cho gıwà gots'ǫ xàewìı sìı t'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ tanı k'aɂį̀ ełaàgı̨ı̨dè. 19 Tłı̨cho sìı edewà eyıts'ǫ edetsè t'à dǫ ełaàgehde; gıtsè gòocho lanì eyıts'ǫ edekwì t'à dǫ tsį̀gehde.
20 Dıı nèk'e dǫ ełaàgı̨ı̨dè-le sìı edılà t'à ayìı gèhtsı̨ı̨ sìı ghǫ edek'egı̨ı̨lı̨-le. Įnìłı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtı ghǫ naget'è-le. Sǫǫ̀mbaekwo t'à t'asìı hòèlı̨ı̨, sǫǫ̀mba degoo, satsǫ̀ dekwoo, kwe, eyıts'ǫ dechı̨ t'à nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ yagehtı. Edegha nǫ̀htsı̨ą gehtsı̨ı̨ sìı k'egeet'į̀-le, egeèhkw'ǫ-le xè k'egedè-le kò ı̨łaà gots'ǫ̀ yagehtı. 21 Ełaàłegìhde, ı̨k'ǫǫ̀ t'à ałegehɂı̨, edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedè eyıts'ǫ egeeɂį̀, hanìkò edek'egı̨ı̨lı̨-le.