3
Dambi ya Iziraeli na adabuye
Phundzani ujumbe huno ambao Mwenyezi Mlungu akaugomba chinyume chenu mwi atu a Iziraeli, chinyume cha taifa rosi nrirorituluza kula tsi ya Misiri, nchiamba,
“Kahi za mataifa gosi ga duniani,
nkakutsambulani mwimwi bahi.
Kpwa hivyo nindakutiyani adabu
kpwa dambi zenu zosi.”
 
Dze, atu airi anaweza kunyendeka phamwenga
bila kulagana?
Dze, simba anaweza kunguruma tsakani,
wakati kana nyama?
Dze, simba mdide anaweza kurira phakpwe asagalapho,
ichikala kagbwirire chitu?
Dze, nyama wa mapha anaweza kugbwirwa ni muhambo urio photsi
ichikala tauna chambo?
Dze, muhambo unaweza kufyatuka
bila ya kugbwira chitu?
Dze, gunda ra viha rinaweza kupigbwa kpwenye mudzi,
na atu asigbwirwe ni wuoga?
Dze, mudzi unaweza kuphahwa ni mai,
ichikala tagakarehwa ni Mwenyezi Mlungu?
Kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu kahenda utu,
bila ya kuafwenurira atumishie manabii mipangoye.
Simba achinguruma,
ni ani asiyeogopha?
Mwenyezi Mlungu akaamba,
ni ani ambaye kandatabiri?
 
Tangazani kahi za zo ngome za Ashidodi,
na mo mwenye ngome za tsi ya Misiri,
Muambe, “Dzikusanyeni dzulu ya myango Samariya,
mlole zo fujo nyinji
na kuonerana kuriko mumo.”
10 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Taamanya kuhenda haki
aho atu aikao mali mwao ngomeni arizoziphaha kpwa kuhumira fujo.”
11 Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Maadui gandazunguluka pande zosi za tsi,
nao andausa urindzio,
na kuhala zewe mo mwenu ngomeni.”
 
12 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Aiziraeli achache asagalao mudzi wa Samariya andatiya
na kutsola-tsola vipande vya makochi na magunguhi ga vitanda bahi.
Indakala dza wakati ambao mrisa andatsola marondo mairi au chipande cha sikiro ra ngʼondzi
chiroriwa ni simba.”
13 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Phundzani na mshuhudiye chinyume cha chivyazi cha Jakobo.
14  +Yo siku ndiyotiya adabu Aiziraeli kpwa makosa gao,
ndabomola mwatu mwa kulavira sadaka mwa Betheli.
Na zo pembe za phatu pha kulavira sadaka
zindakatwa zigbwe photsi.
15 Nindazibomola nyumba za wakati wa umande,
na za wakati wa dzoho,
na zo nyumba zenye mapambo ga pembe za ndzovu zindabanangbwa
na go madzumba manono tagandakalako tsona,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
+ 3:14 3:14 2 Afalume 23:15