4
Iziraeli inarema
kumuuyira Mwenyezi Mlungu
Phundzani higa, mwi achetu a Samariya,
mnonao dza ngʼombe ziriswazo vinono za Bashani,
muonerao achiya na kutesa agayi,
ambao mkuambira alume enu, “Haya reheni uchi hunwe!”
Mwenyezi Mlungu akaapa kpwa utakatifuwe kuamba,
“Kpwa kpweli siku ziredza,
mndiphogurutwa na viloo,
hata ye wa mwisho andagbwirwa na viloo vya kulowera ngʼonda.
Chila mmwenga andatuluzwa na mwanya wa ukuta urio phephi naye,
namwi mundatsuphiwa Harimoni,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
“Ndzoni Betheli, mwedze muhende dambi,
ndzoni Giligali muhende dambi zaidi.
Reheni sadaka zenu chila ligundzu
na mafungu genu ga kumi chila bada ya siku tahu.
Reheni sadaka za shukurani za mikahe yotiywa hamira,
na mdzikarye kpwa sadaka za hiyari mlavyazo,
mana munamendza kuhenda hivyo, mwi atu a Iziraeli!”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
“Mimi náhenda midzi yenu yosi ikale na ndzala,
nchikuhendani mkose chakurya kahi za mwatu mwenu mosi,
ela tamuyaniuyira,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
“Chisha nchizuwiya mvula isinye kpwenu
wakati kala bado miezi mihahu mguwe.
Náhenda mvula inye mudzi mmwenga,
na kuhenda mvula isinye mudzi wanjina.
Munda mmwenga uphahe mvula
na nyo munda ambao tauyaphaha mvula unyale.
Phahi atu a midzi minji aphiya mudzi mmwenga
na kuluphiro ra kuphaha madzi, wala takuyakala na madzi ga kuakola kunwa,
ela tamuyaniuyira vivyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
“Nami nárehera mimea yenu makongo nayo ichiuma,
chisha nchireha ndzije achirya minda yenu ya mizabibu,
mitini yenu na mizaituni yenu,
ela tamuyaniuyira vivyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
10 “Nchikureherani makongo dza nrigophirika Misiri
barobaro enu náahenda aolagbwe kpwa upanga
nchisababisha farasi enu ahalwe,
na nchihenda lovu ra nyufu kpwenye kambi yenu rikuinjireni mwenu pulani
ela tamuyaniuyira vivyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
11  +“Naangamiza midzi yenu yanjina,
dza nrivyoangamiza midzi ya Sodoma na Gomora.
Nyo ariotiya kala ni dza chinga cha moho chichotuluzwa mohoni,
ela tamuyaniuyira vivyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
12 “Kpwa hivyo, hivi ndivyo ndivyokuhenderani mwi Aiziraeli.
Na kpwa kukala nindakuhenderani vivi,
haya dzitayarisheni kuonana na Mlungu wenu, mwi Aiziraeli.”
 
13 Kpwa mana lolani,
iye atengezaye myango na kuumba phepho
ahendaye mwanadamu akamanya maazoge
iye ahendaye ligundzu kukala na jiza,
na kuvyoga mwatu mwa dzulu mwa tsi,
dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
+ 4:11 4:11 Mwandzo 19:24