6
Mwenyezi Mlungu andaangamiza
atu a Iziraeli
Shauri yenu mwimwi msiokala na wasiwasi kuko Sayuni,
na mwimwi mdzionao mu salama ko mwango wa Samariya,
atu mashuhuri a taifa ririro ra kpwandza
ambao atu a Iziraeli nkulunga msada kpwao.
Hebu vukani hadi mudzi wa Kaline mkaone,
mchila kuko phiyani mudzi mkpwulu wa Hamathi,
chisha teremukani hadi Gathi, mudzi wa Afilisti.
Vino we Juda na Iziraeli muna unono wani kuriko falume hizi?
Yo tsi yenu siyo kulu kuriko yao?
Mwimwi msiokubali kukala siku ya mai iredza,
na kureha phephi utawala wa fujo.
 
Shauri yenu mwimwi mularirao vitanda vyopambwa na pembe za ndzovu,
na kudziambalaza dzulu ya makochi genu,
na kurya nyama za ana turume kula kpwenye mifugo yenu,
na ana ndzau kula mwenu vyaani.
Mwimwi munamendza kutunga mawira dza Daudi arivyohenda,
na kugaimba kuhumira ngephephe.
Mwimwi munaonwa uchi kuhumira ndzele,
na kudzipaka mafuha manono,
ela tamsononeka kpwa sababu ya magandzo ga Iziraeli.
Kpwa hivyo mundakala a mwandzo kutsamizwa kpwa lazima,
na zo kululu zenu za sharee na ko kudziambalaza kpwenu kundasira.
 
Mwenyezi Mlungu akaapa kpwa kudzihadza mwenye
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Natsukizwa ni ngulu za atu a Jakobo
na kumena madzumba gao.
Nami ndaulavya nyo mudzi wao na vyosi virivyo mumo kpwa maadui gao.”
Na hata phakasala atu kumi a nyumba mwenga, aho andafwa. 10 Na aphungbwa wa mutu ndiphoinjira ndani ya nyumba kutuluza lufu kpwendariocha, andamuuza ye mutu ndiyekala akadzifwitsa ko ndani kpwenye, “Dze, kuna mutu yeyesi ariye phamwenga nawe?” Naye andajibu aambe, “Hata, takuna.” Ndipho ye aphu wa mutu andaamba, “Shii! Nahusirihadze dzina ra Mwenyezi Mlungu.”
 
11 Wakati Mwenyezi Mlungu andalavya lagizo
zo nyumba kulu zindavundzwa-vundzwa
na ndide zindahendwa vibandzu-vibandzu.
12 Dze, farasi anaweza kuzola dzulu ya gamba?
Ama mutu kurima na ngʼombe baharini?
Ela mwimwi munaolafya atu haki zao kpwa kusalunga shariya,
na matunda ga haki kukala dza muhi wa utsungu,
13 mwimwi munaohererwa kpwa kushindwa kpwa mudzi wa Lo-Debari,
mwimwi mdzikaryao kpwa kuamba, “Nyo mudzi wa Karinaimu tahuyauteka kpwa mkpwotse wehu enye?”
14 Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Lolani, ni phephi nirehe taifa chinyume chenu, mwimwi atu a Iziraeli,
nao andakugayisani kula phatu pha kumenyera Hamathi, uphande wa vurini
hadi chidzuho cha Araba chiricho uphande wa mwakani.”