7
Ruwiya ya ndzije
ya moho na ya kabiro
Higa ndigo arigonionyesa Mwenyezi Mlungu. Námuona anaumba ndzije wakati mtalo wa mfalume wa nyasi kala ukakatwa kare na nyasi kala zikaandza kumera tsona. Ndzije ariphokala taadzangbwemala kurya mimea yosi ya yo tsi, naamba,
“Ee Mwenyezi Mlungu, nakuvoya uhuswamehe!
Mana Jakobo ni mdide sana,
andatiyadze?”
Mwenyezi Mlungu achigaluza nia kuhusu gaga, achiamba, “Tagandahendeka.”
Higa ndigo Mwenyezi Mlungu arigonionyesa: Námuona Mwenyezi Mlungu anaiha uamuli wa moho, dzohore richiumisa vivwa vikulu na uchiandza kuocha tsi kavu. Ndipho nchiamba,
“Ee Mwenyezi Mlungu, nakuvoya ugariche!
Mana Jakobo ni mdide sana,
andatiyadze?”
Mwenyezi Mlungu achigaluza nia kuhusu riri achiamba, “Riri piya tarindahendeka.”
Higa ndigo Mwenyezi Mlungu arigonionyesa: Naona aimire kanda-kanda ya ukuta uriodzengbwa kuno unapimwa na kabiro, naye kala akagbwiririra kabiro. Mwenyezi Mlungu achiniuza, “Amosi, unaonani?” Nchimjibu nchiamba, “Naona kabiro.” Ndipho Mwenyezi Mlungu achiamba,
“Lola, nahumira kabiro kuonyesa kukala atu angu Iziraeli
ni dza ukuta ambao ukamyoka
nami ndaatiya adabu wala sindagaluza nia.
Seemu za dzulu za kuabudira atu a chivyazi cha Isaka zindakala gandzo,
na mwatu mtakatifu mwa Iziraeli mundabanangbwa,
nami ndakomesa utawala wa chivyazi cha mfalume Jeroboamu na upanga.”
Amaziya anagomba
chinyume cha Amosi
10 Ndipho Amaziya, mlavyadzi-sadaka wa mudzi wa Betheli, wahuma ujumbe kpwa Jeroboamu, mfalume wa Iziraeli achiamba, “Amosi akapanga njama mbii chinyumecho kahi-kahi ya Iziraeli, na nyo atu taaweza kuvumirira manenoge gosi. 11 Mana Amosi akaamba hivi,
‘Jeroboamu andaolagbwa na upanga,
na kpwa kpweli Aiziraeli andatsamizwa kpwa lazima
aphirikpwe kure na tsi yao.’ ”
12 Naye Amaziya achimuamba Amosi, “We muonadzi wa maono, phiya vyako, chimbirira tsi ya Juda, ukaphahe mshaharao kpwa kulavya unabiio kuko. 13 Ela usilavye unabii tsona hiku Betheli, mana ni phatu phatakatifu pha mfalume, na ni nyumba ya kuvoya ya chifalume.”
14 Chisha Amosi achimjibu Amaziya achimuamba, “Mimi simi nabii wala mwana wa nabii, ela ni mrisa na mroromi wa mikuyu. 15 Ela Mwenyezi Mlungu waniusa kpwenye kazi ya kurisa mifugo, naye achiniamba, ‘Phiya ukalavye unabii kpwa atu angu Aiziraeli.’ 16 Phahi phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu.
Uwe unaamba, ‘Usilavye unabii chinyume cha Iziraeli,
na usihubiri chinyume cha atu a nyumba ya Isaka.’
17 “Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
‘Mcheo andakala malaya kahi za nyo mudzi,
anao a chilume na a chichetu andaolagbwa na upanga,
na mundao undaganywa, uhewe atu anjina.
Uwe mwenye undafwa kpwenye tsi ya chijeni,
na kpwa kpweli Aiziraeli andatsamizwa kpwa lazima aphirikpwe kure na tsi yao.’ ”