3
Paulo anatangaza mpango wa Mlungu
Mimi Paulo náfungbwa jela kpwa sababu ya kukutangazirani Masihi Jesu mwi atu msio kala Ayahudi. Nina hakika mwasikira kare kukala Mlungu wanijaliya nikale mtumewe kpwa ajili yenu. Kama nchivyokuambirani kpwa ufupi hipho mwandzo, Mlungu wanimanyisa mpangowe wa siri. +Mchisoma higo nrigoandika, mundaelewa vira nimanyavyo mpango wa siri kuhusu Jesu Muokoli. Hangu kare Mlungu waika mpangowe siri, wala takuna yeyesi yeumanya. Ela badaye wahumira Rohowe kumanyisa mitumee na manabiige matakatifu. Na huno ndio mpango wa siri wa Mlungu: Kuahenda Ayahudi na asio kala Ayahudi akale anae, dza vilungo vya mwiri mmwenga, kpwa kuamini habari nono kuhusu Jesu Muokoli. Sambi hata atu asio kala Ayahudi nao anaweza kuphaha ahadi za Mlungu.
7-8 Mlungu wanipha kazi ya kutangaza hizo habari nono kpwa atu asio kala Ayahudi. Nazo zina utajiri wa ajabu usiopimika wa Jesu Muokoli. Hata dzagbwe sifwaha kuriko atu osi a Mlungu, ela Mlungu wahenda hivyo kpwa mbazize na uwezowe mkpwulu. Mlungu muumba wa vitu vyosi wanitsambula kuambira atu osi mpangowe wa kuokola atu, ambao kala anao hangu mwandzo. 10 Ela sambi Mlungu anahumira atue kuonyesa viumbe vyosi vitawalavyo na virivyo na uwezo hiko mlunguni vira arivyo na marifwa manji. 11 Hinyu ni mpango wa Mlungu hangu mwandzo. Nao watimizwa ni kazi yohendwa ni Bwana wehu Masihi Jesu. 12 Kpwa kumkuluphira na kuunganishwa naye, huna uhakika wa kufika mbere za Mlungu bila ya wuoga. 13 Phahi msifwe moyo kpwa higa ganiphahago kpwa sababu yenu. Higa ganaonyesa kukala mu atu muhimu.
Paulo anavoyera atu a Mlungu
14 Nchiririkana ukulu na marifwa ga mpango wa Mlungu, nachita mavwindi mbere za Baba, 15 Muumba wa vitu vyosi virivyo hiko dzulu mlunguni na duniani. * 16 Navoya Mlungu akutiyeni nguvu mioyoni kula kpwa hinyo utajiriwe wa ajabu kpwa uwezo wa Rohowe. 17 Navoya Jesu Masihi asagale mwenu mioyoni siku zosi kpwa sababu munamkuluphira. Mendzwa ya Mlungu naikale dza mtsanga wa mboleya ili muhende mizi ya kudina. 18 Mlungu naakupheni uwezo, mwimwi phamwenga na atakatifue osi kuelewa vira Jesu ahumendzavyo. Mana anahumendza na mendzwa isiyo na chipimo. 19 Navoya mmanye mendzwa ya Jesu irivyo kulu kutsapa achili zenu, ili mkale kamili viratu Mlungu alondavyo.
20 Mlungu naatogolwe kpwa sababu ya uwezowe wa ajabu uhendao kazi mwehu mioyoni! Kpwa kpweli anaweza kuuhendera mambo makulu sana kuriko vira huvoyavyo na kufikiriya! 21 Mlungu naatogolwe ni atue kpwa sababu ya kazi za Masihi Jesu, hata kare na kare! Amina.
+ 3:4 3:4 Akolosai 1:26,27 * 3:15 3:15 Chiyunani chinaamba, ambaye piya ni isengbwa wa mbari zosi hiko mlunguni na duniani.