4
Afuasi a Jesu
analondwa kukala chitu chimwenga
Phahi mimi ni busu kpwa kazi ya Bwana Jesu, nakuvoyani sana mkale na maisha ga kumuhamira Mlungu. Ni lazima muishi maisha gamhamirago Mlungu, mana wakutsambulani. +Msihende ngulu tse. Ela ni lazima mkubali maoni ga ayawenu. Mvumirirane na mswameheane mioyo kutsuka. Hendani chadi wakati wosi kuika umwenga uriorehwa ni Roho Mtakatifu. Hendani hivyo kpwa kuishi na amani. Swiswi hosi hu mwiri mmwenga, hwaphokera Roho mmwenga, na hwahakikishirwa raha ya ajabu badaye. Huna Bwana mmwenga, imani mwenga na ubatizo mmwenga. Mlungu ni mmwenga, naye ndiye Baba wa swiswi hosi. Anahutawala, anahuhumira kuhenda kazi, na anakala mwehu mioyoni.
Ela chila mmwenga wajaliwa chipawache malumu kulengana na vira Jesu arivyolonda kulavya. +Ndiyo mana Maandiko ganaamba:
“Ariphopanda kuphiya dzulu kpwenye,
waphiya na mateka anji,
na achiaganyira atue zawadi.”
(Sambi “Wapanda kuphiya dzulu” manage nini? Manage ni kukala, mwandzo watserera kuphiya kuzimu. * 10 Phahi iye ariyetserera kuzimu ndiye ariyepanda ko dzulu kpwenye, ili akamilishe chila chitu chila phatu.) 11 Naye ndiye ariyeapha atu vipawa. Anjina waatsambula akale mitume, anjina manabii, na anjina ahubiri. Chisha anjina nao achiatsambula akale achungaji na alimu a atu a Mlungu. 12 Kazi yao ni kutayarisha atu a Mlungu ili amuhumikire na kutiya nguvu mwiri wa Jesu. 13 Phahi higa gandaenderera hadi kuluphiro rehu hosi rikale mwenga na humuelewe hiye Mwana wa Mlungu, ili huphere chiroho na hukale kamili dza viratu Jesu. 14 Hipho tahundaphirikpwa hiku na hiko ni mafundzo ga handzo dza anache. Wala tahundachengbwa ni atu ambao nkulongoza ayawao makosa na werevu wao. Hinyo nkuhenda ayawao dza vidau viphirikpwavyo hiku na hiko ni phuto na maimbi. 15 Ela hundalunga kpweli na kumendzana zaidi, ili hukale dza Jesu kpwa chila chitu. Iye ndiye chitswa 16  +navyo vilungo vyosi nkugbwirana na kukala mwiri mmwenga. Chila chilungo nkuhenda kaziye, nkuterya na kumendza vilungo vyanjina, ili mwiri mzima uzidi kukula.
Afuasi a Jesu ni lazima aishi
maisha maphya
17 Phahi enehu, nakuonyani dza mtume wa Bwana Jesu: Msiishi tsona dza atu asiommanya Mlungu, ambao maazo gao ni ga chipuzi. 18 Tsona a jizani taaelewa ukpweli wa Mlungu. Atu hinyo a kure na uzima ambao Mlungu anaapha atue, mana taamanya njiraze na ni visoto. 19 Kazi yao ni kuhenda udiya na mambo mai ga chila aina na wala taaona haya.
20 Ela mwimwi tamyadzifundza hivyo kula kpwa Jesu, 21 ambaye ni chandzo cha ukpweli. Nina hakika mwafundzwa na mchisikira habarize. 22  +Mwafundzwa mriche tabiya na njira zenu mbii za asili ya dambi mrizokala nazo pho kare. Maazo genu mai gakuyugani na gachibananga tabiya zenu. 23 Phahi galuzani maazo genu gakale maphya. 24  +Tsona muonyese tabiya nyiphya, mana mu viumbe viphya ambavyo Mlungu waviumba dza vyo arivyo ye mwenye, kpwa kuhenda ga haki na utakatifu wa kpweli.
25  +Phahi richani handzo. Chila mmwenga ni lazima amuambire myawe kpweli, mana hosi hu vilungo vya mwiri mmwenga. 26  +Mchitsukirwa, msihende dambi. Msikale na tsukizi dzuwa dii, 27 wala msimuphe Shetani nafwasi akakushindani. 28 Muivi naariche kuiya, na badalaye ahende kazi ya sawa, ili aphahe chitu cha kuganya na ayae ambao taana. 29 Msigombe maneno gogosi ga kulaphiza, ela gombani maneno ga kuterya ayawenu kulengana na maitaji gao, ili aphundzao aphahe fwaida. 30 Msimtsukize Roho Mtakatifu ambaye ni mola wa Mlungu kuonyesa mu akpwe. Hiye Rohowe anahakikisha kala kuredza siku ambayo Mlungu andakukombolani. 31 Phahi richani utsungu, usiru, tsukizi, kuheha, na kulaphizana. Takuna kuzirana tsona wala kuhenderana mambo mai-mai. 32  +Ela oneranani mbazi na muhenderane mambo manono. Mswameheane dza viratu Mlungu arivyokuswameheni kpwa sababu ya Jesu ariyehuokola.
+ 4:2 4:2 Akolosai 3:12,13 + 4:8 4:8 Zaburi 68:18 * 4:9 4:9 Ama: Tsini himu duniani. Piya soma Baruwa ya Kpwandza ya Petero 3:19. + 4:16 4:16 Akolosai 2:19 + 4:22 4:22 Akolosai 3:9 + 4:24 4:24 a Akolosai 3:10; Mwandzo 1:26 + 4:25 4:25 Zakariya 8:16 + 4:26 4:26 Zaburi 4:4 + 4:32 4:32 Akolosai 3:13