Chitabu cha
HABAKUKI
Tanga mbere
Hichi ni chitabu cha unabii choandikpwa ni Habakuki. Habakuki manage ni “Kugandamira chilaga.” Habakuki mwenye waishi wakati atu a Juda kala akahenda mai miaka ya mwisho-mwisho ya karine ya sabaa kabila ya Jesu kuvyalwa. Manabii Jeremia na Zefania piya aishi wakati uho.
Habakuki watabiri kukala Mlungu andahumira atu a Babeli kutiya adabu atu a Juda kpwa mahendo gao mai. Nabii hiyu wayugika na vira ambavyo Mlungu anaweza kuhumira atu asiomanya Mlungu kuhenda alondavyo. Piya waona vira Mlungu adzionyesavyo wazi kukala ana nguvu.
Atu amuogophao Mlungu naasiogophe hali anazotsupira ela ni amkuluphire mana ndiye muamuli wa haki.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Habakuki analalama na Mwenyezi Mlungu anamjibu 1:1—2:20
Mavoyo ga Habakuki 3:1–19
1
Huno ndio ujumbe ambao Mwenyezi Mlungu wamfwenurira nabii Habakuki.
Habakuki analalama
Vino we Mwenyezi Mlungu, nikuririre hadi rini
ndipho unisikire?
Ninakota kululu uhutivye na fujo,
ela kuhutivya.
Kpwa utu wani unihende nione uyi na nigaye?
Atu a kubananga na a fujo a mbere zangu,
kuna kuheha na kukosana vivyo kpwa vivyo.
Kpwa sababu iyo shariya taina nguvu tsona
na haki tailungbwa.
Ayi akaaturya ario na haki,
kpwa hivyo haki taihendeka.
Mwenyezi Mlungu
anamjibu Habakuki
+Hebu tsuphani matso mlole go mataifa.
Mundamaka na muangalale,
mana ndahenda dzambo siku zizi zenu,
ambaro hata mchiambirwa tamundamuamini.
+Mana lolani, nahenda taifa ra Akalidayo rikale na nguvu,
taifa siru na renye more.
Hiro rindatsupa kahi-kahi za tsi yosi
rivamie na kuhala makalo gasigokala gao.
Ni atu a kutisha na kuogofya
aho nkuuamula kuhenda alondavyo kpwa kudzikarya kpwao.
Farasi aho ana mairo kuriko tsui,
tsona ni asiru kuriko mabawa.
Dzagbwe anajeshi aho akuhumira farasi ala kure,
nkuphiya mairo dza nderi aonapho nyama wa kurya.
Osi aredza na lengo ra kuhenda fujo.
Akadina kuphiya mbere dza phuto ra mlairo wa dzuwa.
Andahala mateka anji dza mitsanga.
10 Aho nkuafyorera afalume
na kunyetera vilongozi ao.
Midzi yosi yenye ngome nkuitseka,
na akaidzengera tsulu za mitsanga akaiteka.
11 Hinyo nkutsupa mairo dza phepho,
ela akahenda dambi mana mkpwotse wao ukakala avi ndio mlungu wao.
Habakuki analalamika kano ya phiri
12 Ela uwe Mwenyezi Mlungu,
Mtakatifu wangu, u Mlungu wa kare na kare.
Kundafwa bii.
Uwe Mwenyezi Mlungu waatsambula ili ahuamule,
uwe uriye ngome waahuma, uchiatiya mkpwotse ili ahutiye adabu.
13 Matsogo uwe Mwenyezi Mlungu ni matakatifu sana hata kuweza kulola uyi,
wala kuvumirira makosa.
Kpwa utu wani phahi unalola na kuvumirira wakati atu ayi
anaangamiza atu a haki kuriko aho?
14 Ukaahenda atu akale dza ngʼonda ko baharini,
au viumbe vihambalavyo ambavyo tavina chilongozi.
15 Atu osi akakala dza ngʼonda kpwa atu a Babeli.
Anaavuwa na chiloo na chimia
kuaphirika kpwao kuno akahererwa.
16 Kpwa hivyo aho nkulavira sadaka
na kufukizira uvumba vimiya vyao,
kpwa kukala anaamba hivyo ndivyo vichivyoahenda matajiri
na kukala na vitu vinji vinono.
17 Vino andaenderera kuodzaza vimiya vyao na kpwendakupula kpwao siku zosi?
Dze, andaenderera kuolaga atu a mataifa ganjina bila mbazi hadi rini?
+ 1:5 1:5 Mahendo 13:41 + 1:6 1:6 2 Afalume 24:2