2
Nindapanda dzulu ya uringo
nirinde wakati wa zuma rangu
nigodzere Mwenyezi Mlungu ndivyoniambira,
na nikale tayari kumjibu kuhusu malalamiko gangu.
Mwenyezi Mlungu anajibu
kano ya phiri
Mwenyezi Mlungu achinijibu achiniamba,
“Hizi ruwiya ziandike chingʼangʼa dzulu ya myalawe
ili chila ndiyetangazira atu akale andagasoma kpwa urahisi.
+Ruwiya hizi zindatimiya kpwa wakatiwe,
tsona gandahendeka upesi mana sigo ga handzo.
Hata gachioneka kala ganachelewa, gagodzere
mana ni gatimiye, tagandachelewa.
+Lola, mutu anayedzikarya kasawa bii mwakpwe rohoni,
ela mutu mwenye haki andaishi kpwa kukuluphirakpwe.
Uchi unamchenga,
kpwa kudzikaryakpwe kandaoya bii.
Kpwa kukala ni mtoni, katosheka dza kuzimu na chifo,
anaakusanyira mataifa ganjina gosi
na anateka atu osi akale akpwe.”
Ela kuredza wakati ambao osi arioahala mateka andatunga mawira na misemo ya kumfyorera na kumnyetera aambe,
“Shauriye hiye ariyedzikusanyira vitu visivyokala vyakpwe!
Iye ambaye wadzitajirisha kpwa kuhumira nguvu!
Waona gandaenderera hadi rini?”
Gafula adenio andakuunukira
akuhende ukakame kpwa wuoga.
Nao andakuhala kpwa nguvu phamwenga na vituvyo.
Kpwa kukala wahala mateka mataifa manji,
hinyo atu ariosala andakuhala kpwa nguvu phamwenga na vituvyo.
Kpwa kukala waolaga atu
kpwa kusababisha fujo kahi za tsi, mo midzini na osi asagalao mumo.
Shauriye! Iye adzengaye nyumba
kpwa utajiri ariouphaha kpwa njira mbii.
Kuno anaona kukala utajiri hinyo undamrinda,
na kumtivya iye na atue asiphahwe ni mai.
10 Kpwa sababu ya kuolaga atu anji
wairehera nyumbayo waibu
na uchidzirehera mwenye maangamizi.
11 Mana hata higo mawe ga kuta gandatangaza kukala u mkosa
na maphalu nago gandakubaliana nago.
 
12 Shauriye hiye adzengaye mudzi na pesa arizophaha kpwa kuolaga atu
na kuwiimarisha kpwa kuhenda fujo na uyi.
13 Avi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi wapanga kukala
atu anjina andahenda kazi na kudziremweza bure,
mana juhudi zao zindasirira mohoni.
14  +Dza madzi gaodzazavyo bahari,
ndivyo ambavyo dunia indaodzala atu
amanyao uwezo na ukulu wa Mwenyezi Mlungu.
 
15 Shauriye hiye amuhendaye myawe alewe
kpwa kumkota uchi
ili aphahe kumuona chitsaha.
16 Undaphaha waibu badala ya nguma.
Ni zumaro kunwa cho chikombe na uonyese chitsahacho.
Chikombe chiricho mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu chikakufikira
nawe undaphaha waibu badala ya nguma.
17 Fujo urirohenda Lebanoni rindakuuyira mwenye.
Waolaga nyama a tsakani nawe undaolagbwa.
Kpwa sababu ya fujo na kuolaga
ukabananga tsi, midzi na osi ario mumo.
18 Chizuka china mana yani, chitu chihendacho tengezwa ni mwanadamu?
Nacho ni mfwano unaochenga atu.
Ye mutu achitengezaye nkukuluphira kazi ya mikonoye.
Mana ni chizuka sichoweza kugomba.
19 Shauriye hiye achiambaye chizuka cha muhi “Unuka,”
au chizuka cha dziwe “Lamuka”
Vino chizuka chinaweza kulavya malagizo?
Tachiphuma dzagbwe chikafwinikpwa na zahabu na feza.
20 Ela, Mwenyezi Mlungu ye, a kpwenye Nyumbaye takatifu ya kuvoya Mlungu,
tsi yosi nainyamale mbereze.
+ 2:3 2:3 Aeburania 10:37 + 2:4 2:4 Arumi 1:17; Agalatia 3:11; Aeburania 10:38 + 2:14 2:14 Isaya 11:9