3
Mavoyo ga Habakuki
Higa ni mavoyo ga nabii Habakuki.
Mwenyezi Mlungu nkasikira ngumayo,
nami naogopha mahendogo.
Gahende luphya uhu wakati wehu
na gamanyikane siku zehu,
usiyale kuhuonera mbazi hata ichikala ukahutsukirirwa.
Mlungu wakpwedza kula Temani,
iye mtakatifu wakpwedza kula mwango wa Parani.
Ngumaye yagota mlunguni
na kutogolwakpwe kuchiodzaza tsi yosi.
Kungʼalwakpwe kala avi ni dzuwa.
Panga mbiri za limeme zameka kula mwakpwe mkpwononi,
ambamo ndimo arimofwitsa uwezowe.
Makongo gamtanguliya mbereze
na nyumaze achiricha mashaka.
Aimapho, dunia nkusumba,
alolapho, mataifa ganjina nkukakama.
Myango ya kare na kare nkumomonyoka
na vidzango vya kare na kare nkudodomea.
Hivyo ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyo hata kare na kare.
Naona mahema ga atu a Kushani gakagbwa
na paziya za mahema ga atu a Midiani zinaphepheruswa.
 
Vino we Mwenyezi Mlungu,
phara uriphopanda farasio
na magarigo ga ushindi ga kuvwehwa ni farasi,
kala ukatsukirirwa myuho na vidzuho, au bahari?
Uwe watuluza uhao
na ryakaro uchiriodzaza mivi.
Waahula tsi na myuho.
10 Myango yakuona, ichisumba;
kuchikala na mafuriko,
vivwa vichivuma,
na maimbi gachiunuka.
11 Dzuwa na mwezi viriphoona mngʼalo wa miviyo iriphokala inatsapa
na kumeka-meka kpwa fumoro,
vyaima ti hipho vikalapho.
12 Wanyendeka dzulu ya tsi kpwa tsukizi
na uchivyoga-vyoga mataifa.
13 Watuluka kpwendativya atuo
yani uchendaaokola urioatsambula.
Uchimpiga chilongozi wa atu ayi,
uchimvula nguwo kula chitswani hadi lwayoni.
14 Wamdunga chitswache na fumore mwenye.
Majeshige gariphokpwedza dza phuto ili gahutsamule,
gahufyorera mana gaona avi gandahupiga kpwa urahisi
dza achiya asioweza chitu.
15 Wavyoga-vyoga bahari na farasio
nayo ichitibuka.
 
16 Niriphosikira, naahukpwa ni roho,
madomo gangu gachikakama kpwa hinyo msindo.
Mwiri wangu uchirejera,
magulu gangu gachigbwirwa ni mchecheta.
Ela nindahurira nigodze kpwa kuvumirira iyo siku ya mashaka
ambayo indaedzera hara anaohuvamia.
17 Dzagbwe mitini taitsephula,
na mizabibu taina matunda,
dzagbwe mizaituni taivyarire
na minda taina mavuno,
dzagbwe vyaa tavina mangʼondzi
wala tavina ngʼombe.
18 Bado nindahamirwa ni Mwenyezi Mlungu,
kpwa kukala Mlungu ni muokoli wangu.
 
19  +Mwenyezi Mlungu ndiye nguvu yangu,
iye nkuhenda magulu gangu gakale dza ga kulungu,
tsona nkunihenda ninyendeke myangoni.
+ 3:19 3:19 2 Samueli 22:34; Zaburi 18:33