17
Unabii chinyume cha Damasikasi
+Hino ni ruwiya kuhusu Damasikasi.
“Lola, Damasikasi taindakala mudzi tsona,
ela indakala tsumbi ya mawe.
Midzi inayozunguluka Aroeri indakala wekee bila atu
nayo indakala weru wa kurisa vyaa vya mangʼondzi
na taphana ndiyegaogofyera.
Mudzi wa Efuraimu uriozungulusirwa ngome undaangamizwa,
phamwenga na nguma ya ufalume wa Damasikasi;
na Aaramu ariosala andasiswa
dza irivyosiswa nguma ya Iziraeli.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
 
“Siku iyo nguma ya Jakobo indaphunguka
dza mutu mziho aondavyo akasala mifupha.
Indakala dza viratu mutu atsengavyo mtsere,
akatavyo masuche na mkpwonowe.
Chisha mutu wanjina akedzatsembwesa
hiko Dete ra Arafa.
Ela andasala atu achache
dza zaituni zisalavyo mbiri tahu chirereni bada ya mzaituni kuzuguzwa.
Au ne tsano
kpwenye panda bada ya muhi kuzuguzwa.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba.
Wakati hinyo uchifika,
atu andamkuluphira Muumba wao,
nao andamgalukira Mtakatifu wa Iziraeli.
Aho taandakuluphira tsona mwatu mwa kulavira sadaka
wala mwatu mwa kufukizira uvumba
taandakuluphira vizuka vya Ashera
ambavyo adzitengezera enye na mikono yao.
Wakati hinyo midzi yao yozungulusirwa ngome indakala tsaka, dza mwatu ambamo mwarichwa wakati enyezie ariphoshindwa ni Aiziraeli namo mundakala wekee bila atu tsona.
10 Mana mwimwi Aiziraeli mkamyala Mlungu Muokoli wenu,
ngome yenu, anayekurindani.
Badalaye mwahenda vyunga vinono
na mchiphanda mitse minono ya mizabibu kpwa ajili ya milungu ya chijeni.
11 Sambi manyani kukala
hata mkaihenda imere siku iyo iyo mriyoiphanda
tamundavuna chochosi chinono siku iyo ya sonono
na mavune gasigo na dawa.
 
12 Phundzani mngurumo wa atu anji,
anavuma dza bahari!
Atu a mataifa anarira,
anavuma dza madzi manji.
13 Dzagbwe atu a mataifa ganjina ananguruma dza mvumo wa madzi manji,
achiademurira aho nkuchimbira kure kpwenye
dza maphephe garigo mwangoni gaphepheruswavyo ni phepho
na vumbi riunulwavyo dzulu ni phuto.
14 Dziloni anahuogofyera
ela kabila takudzangbwecha taapho tsona.
Huno ndio mtalo wa atu anaohunyangʼanya,
na kuhala vitu vyehu.
+ 17:1 17:1 Jeremia 49:23–27; Amosi 1:3–5; Zakariya 9:1