16
Phirikani ana ngʼondzi dza kodi
kpwa mtawala wa tsi.
Ndzoni kula Sela kutsupira jangbwani
hadi mfike mwango Sayuni,
yani Jerusalemu.
Achetu a Moabu
ni dza nyama a mapha aurukao hiku na hiko
kahi za vivuko vya Arinoni,
nyama achioondoswa mwao vidzumbani.
Hupheni ushauri,
amulani.
Dzagbwe ni saa sita za mutsi,
vihendeni vivuri-vuri vyenu vikale dza usiku.
Afwitseni hinyo ariozolwa
na msisalate achimbizi.
Aricheni hinyo alao Moabu asagale namwi.
Arindeni na maadui hadi maadui ndiphoricha kuaangamiza,
kuavyoga-vyoga na atuluke kahi za tsi yehu.
Chihi cha endzi chindaimarishwa kpwa mendzwa isiyosika.
Mutu wa chivyazi cha Daudi andatawala kpwa uaminifu na mendzwa,
naye andalavya uamuli wa haki
na kukala na wangbwi kuhenda garigo sawa.
 
Hukasikira Moabu inavyodzikarya,
irivyo na ngulu kutsupa chiasi,
ela kudzikaryakpwe si chitu.
Kpwa hivyo Amoabu osi andaririra tsi yao.
Nao andarira kpwa sababu ya magande ga zabibu za kuuma za Kiri-Haresethi.
Minda ya Heshiboni ikarichwa
na mizabibu ya Sibuma ikanyala.
Vilongozi a mataifa
akavyoga-vyoga mizabibu minono
ambayo yafika hadi Jazeri
ichitanda kuphiya weruni.
Pandaze zakula zichigota kosi,
zichifika hadi Bahari ya Munyu.
Kpwa hivyo ninaririra mizabibu ya Sibuma
dza atu a Jazeri ariravyo.
Midzi ya Heshiboni na Eleale
munanihenda nimwagikpwe ni matsozi
mana taphana njerejere za mavuno.
10 Raha na njerejere za mavuno zikauswa,
taphana aimbaye mo mindani.
Takuna anayeminya zabibu himo mtengezwamo uchi,
njerejere nkazisisa.
11 Moyo wangu unasononeka,
nami narira dza ngephephe kuririra Moabu,
Uhumbo wangu unaluma kpwa sababu ya Kiri-Haresethi.
12 Hinyo Amoabu
anaphoambuka kuphiya phatu pha dzulu pha ibada
anadziremweza.
Anaphophiya mizukani kpwendavoya
piya tavindaokola bii.
13 Huno ndio ujumbe ambao Mwenyezi Mlungu walavya hipho kare kuhusu Moabu. 14 Ela hivi sambi Mwenyezi Mlungu anaamba, “Bada ya miaka mihahu, utajiri wa Moabu undaangamika phamwenga na atue osi. Na ndiotiya andakala achache sana, tsona anyonje.”