19
Unabii chinyume cha Misiri
+Hino ni ruwiya kuhusu Misiri.
Lola, Mwenyezi Mlungu aredza Misiri
dzulu ya ingu riphiyaro mairo.
Ndiphotsembuka, vizuka vya Misiri vindakakama
na Amisiri andasirirwa ni nguvu kpwa wuoga.
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Nindaafyakatsira Amisiri apigane enye kpwa enye.
Ndugu mlume andapigana na mwanao mlume,
jirani na jiraniwe,
mudzi mmwenga na mudzi wanjina
ufalume mmwenga na ufalume wanjina.
Amisiri andavundzika moyo tsetsetse
na mipango yao ndaibananga.
Andaendza ushauri wa vizuka na koma,
atu auzao koma na aganga.
Nindaatiya Amisiri mkpwononi mwa mutu jaili,
andatawalwa ni mfalume msiru.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akagomba.
 
Nindaumisa madzi ga muho Naili
nao undauma na usale bila chitu.
Mikono ya myuho indanuka lovu
na vidzuho vya Misiri vindaswena madzi alafu viume.
Magugu na nyasi zanjina zimerazo kanda-kanda ya muho zindanyala.
Mimea yosi imerayo kanda-kanda ya muho Naili
indauma
na minda yosi iriyo phephi na muho
indauma ikale vumbi riphepheruswe.
Avuvi andaula na kurira,
osi anaolowa andasononeka
na atsuphao vimia madzini
andasononeka.
Atu ahendao kazi ya kufuma vitambaa vya nguwo andakuluhukpwa
na ashonao nguwo za katani andavundzika mioyo.
10 Atengezadzi a vitambaa andasononeka
na vibaruwa andakala na sonono.
 
11 Akulu a Soani ni azuzu sana!
Ashauri enye ikima a Misiri analavya ushauri wa chizuzu!
Anawezadze kumuambira Farao
kukala aho ni chivyazi cha atu enye ikima,
na ni ana a afalume a kare?
12 Vino a phaphi nyo atuo enye ikima?
Haya naakuambire
mambo ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
akapanga chinyume cha Misiri.
13 Akulu a Soani akakala azuzu
na atawala a Memufisi anadziphuphiza.
Vilongozi a mbarize
aihenda Misiri ikosere njira.
14 Mwenyezi Mlungu akaitiya Misiri
roho ya kutsanganyikirwa.
Kpwa sababu hiyo, Misiri inahenda chila chitu makosa
nayo inadedeleka
dza mlevi aherezaye kpwenye mahaphikage.
15 Takuna awezaye kuterya hiko Misiri,
si tajiri si mchiya, si mutu wa mana wala asiyekala na mana.
16 Siku Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiphounula mkpwonowe chinyume cha Misiri, Amisiri andakala dza achetu, andakakama kpwa wuoga. 17 Tsi ya Juda indakala utu wa kutisha kpwa Amisiri. Chila ndiyehadzirwa Juda andaogopha kpwa sababu ya mai ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akagapanga chinyume cha Amisiri. 18 Wakati hinyo uchifika, atu a midzi mitsano hiko Misiri andagomba Chieburania na kuapa kukala andamuhumikira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Mudzi mmwenga kahi ya midzi iyo undaihwa “Mudzi wa Dzuwa.” 19 Wakati uho kundakala na phatu pha kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka pho kahi-kahi ya tsi ya Misiri na nguzo chiyotengbwa kpwa ajiliye himo miphakani. 20 Phatu hipho pha kulavira sadaka phandakala ishara na ushaidi wa wazi kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ko tsi ya Misiri. Ndiphomririra Mwenyezi Mlungu kpwa sababu anaonerwa, iye andaahumira muokoli na mkanizi ndiyeativya. 21 Mwenyezi Mlungu andadzionyesa kpwa Amisiri, nao andakubali mamlakage. Andalavya sadaka za kuochwa na sadaka zanjina. Andaika naziri kpwa Mwenyezi Mlungu na aziuse. 22 Mwenyezi Mlungu andaipiga Misiri, alafu aiphoze. Nao andagaluka kumlola iye, naye andaphundza mavoyo gao na aaphoze. 23 Wakati hinyo kundakala na barabara kulu kula Misiri hadi Ashuru. Aashuru andaphiya Misiri na Amisiri aphiye Ashuru na osi andaabudu phamwenga. 24 Wakati hinyo Aiziraeli andakala kundi ra hahu phamwenga na Misiri na Ashuru, Aiziraeli andakala baraka kpwa atu a dunia yosi. 25 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andaitangazira baraka dunia kpwa kuamba, “Naajaliwe Amisiri atu angu, Aashuru ni kazi ya mikono yangu na Aiziraeli ni urisi wangu.”
+ 19:1 19:1 Jeremia 46:2–26; Ezekieli 29:1—32:32