20
Ashuru indavamia Misiri na Kushi
Kpwahenda wakati mfalume Sarigoni wa Ashuru wahuma mkpwulu wa jeshire aphiye mudzi wa Afilisti urioihwa Ashidodi. Mkpwulu hiye waphiya achendapigana viha na achiuteka hura mudzi. Wakati hinyo Mwenyezi Mlungu wagomba kutsupira nabii Isaya mwana wa Amozi achiamba, “Vula hizo nguwo za magunia uchizovwala na virahu urivyo navyo maguluni.” Naye nabii achihenda kama arivyolagizwa, achinyendeka chitsaha tsona bila virahu.
Badaye Mwenyezi Mlungu achiamba, “Dza viratu ambavyo mtumishi wangu Isaya wanyendeka chitsaha, bila virahu kpwa muda wa miaka mihahu ili kuonyesa ishara mbii ya ndigophaha Misiri na Kushi, ndivyo mfalume wa Ashuru ndivyolongoza mateka a Misiri na Kushi, avyere kpwa adide. Mateka hinyo andaphiya chitsaha tsona bila virahu. Mahako gao gandakala wazi, dzambo ra waibu kabisa kpwa Misiri. Hinyo ariokuluphira Kushi na kudzikarya kuhusu Misiri andaogopha na kutiywa waibu. Wakati hinyo, hinyo asagalao pwani hino andaamba, ‘Lola, chigoafika hinyo hurioakuluphira, atu huriochimbirira ili huphahe kuterywa kula mikononi mwa mfalume wa Ashuru! Swino hundativywa ni ani?’ ”