30
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Shaka hiro kpwa hinyo anaoasi.
Anahenda mipango isiyokala yangu,
na kuhenda ushirika bila Roho wangu,
aenjerezao dambi dzulu ya dambi.
Atsererao kuphiya Misiri
bila kunitaka ushauri,
avoyao msada na urindzi kula kpwa farao,
na kukuluphira urindzi kula tsi ya Misiri.
Phahi hinyo urindzi wa Farao undakutiyani waibu,
na kuadamira kpwenu pepho ya Misiri kundakuhendani mkale chitu cha kuberwa.
Mana dzagbwe akulue a hiko Soani
na ahumwae akafika Hanesi,
chila mutu andatiywa waibu
kpwa sababu atu a Misiri taaweza kutivya bii.
Taana msada wala fwaida, ela waibu.”
Higa ni maneno kuhusu nyama a tsakani ario tsi ya kugbwa, mwakani mwa Juda:
Ahumwa enu nkutsupira tsi ya tabu na ziki
tsi ambayo nkutuluka simba achetu na simba alume,
mabafwe na nyoka siru za kuuruka.
Nkutsukula mali zao dzulu ya punda na ngamia
akaziphirika kpwa atu asioweza kuterya,
taifa ra Misiri ambaro msadawe taufwaha rorosi.
Ndiyo mana Misiri nkayiiha
Rahabu* anayedzisagarira tu.
Iziraeli tailonda kusikira
Mwenyezi Mlungu waniamba niuandike ujumbe huno kpwenye mwalawe
na uandike chitabuni,
ili wedze ukale ushaidi hata kare na kare.
Mana ni atu akaidi,
asiolonda kusikira malagizo ga Mwenyezi Mlungu.
10 Nkuambira aonadzi,
“Msione tsona ruwiya.”
Na manabii, “Huambireni mambo manono na kuhutabiriya handzo!
11 Richani iyo njira,
galukani mriche iyo njira,
na mriche kuhudemurira
msihuambire tsona kuhusu iye Mtakatifu wa Iziraeli!”
12 Phahi dzulu ya higo, Mtakatifu wa Iziraeli anaamba hivi:
“Kpwa sababu mkarema ujumbe huno,
namwi mkaadamira kuonera na kuchenga,
13 phahi uyi wenu
undakala dza mwanya kpwenye ukuta mure
ukuta ulondao kugbwa,
na kugbwakpwe kundakala gafula bila kumanya.
14 Na kuvundzikakpwe kundakala dza nyungu ya ulongo,
ichiyovundzwa kusudi
isisale seemu ichiyotivywa.
Phasisale hata chidzaya cha kutsukurira moho,
au cha kuhekera madzi chisimani.”
15 Mwenyezi Mlungu, Mtakatifu wa Iziraeli anaamba,
“Mundativywa ichikala mundatubu makosa genu na kuhurira.
Kuhurira na kukuluphira ndiyo nguvu yenu,”
ela tamyakubali.
16 Badaye mwimwi mwaamba,
“Hata! Swino hundazola na farasi azolao mairo.”
Ni kpweli mundazola ela hinyo anaokuzoresani
andakala na mairo zaidi.
17 Atu elufu mwenga andazolwa ni mutu mmwenga
na kundi zima rindazolwa ni atu atsano bahi.
Achache enu ndiotiya
andakala dza mlingoti wa bendera dzulu ya chidzango.
Mwenyezi Mlungu anaonera mbazi
atue
18 Mwenyezi Mlungu anagodza kpwa hamu akukubalini
na kukuonerani mbazi.
Mwenyezi Mlungu ni Mlungu ahendaye haki,
iye nkujaliya anaomkuluphira.
19 Kpwa kpweli mwimwi atu a Sayuni, yani Jerusalemu tamundarira tsona. Mchiririra kuterywa, andakuonerani mbazi, naye andasikira chiriro chenu, andakujibuni. 20 Dzagbwe Mwenyezi Mlungu nkuapha chakurya chichache agbwiririre wakati wa shida na madzi machache ga kuphunguza chiru bado andaenderera kukala mwalimu wenu namwi mundamuona na matso genu. 21 Napho mkagaluka uphande wa kulume au wa kumotso, mundasikira sauti inaamba, “Njira ni hino, igbwireni!” 22 Alafu vizuka vyenu vya feza na zahabu mundaviona dza najisi na kuvitsupha dza mademu ga nongo. 23 Mwenyezi Mlungu andahenda mvula inye kpwa ajili ya mbeyu zenu mchizophanda. Minda yenu indavyala mtsere munji na mifugo yenu indaphaha nyasi nyinji za kurisa. 24 Hata ndzau na nyo punda a kurimira minda yenu andariswa mtsere uchiokola munyu vinono na uchiophehwato. 25 Siku iyo atu anji andaolagbwa na minara kubanangbwa, madzi gandajera kula myango mire na vidzango vire. 26 Alafu Mwenyezi Mlungu andaafunga bendeji atue ariolumizwa na kuphoza vironda arivyosababisha. Mwezi undaala na mwanga munji avi ni dzuwa, na dzuwa rindalavya mwanga munji kano sabaa zaidi ya kawaida. Indakala avi ni mwanga wa siku sabaa kpwa siku mwenga.
Ashuru indatiywa adabu
27 Mwenyezi Mlungu aredza kula kure
na usiru munji na maingu maziho ga mosi.
Kanwaye i tele maneno ga tsukizi
na lilakare ni dza moho uochao tsetsetse.
28 Pumuziye ni dza chidzuho chirichofurika madzi
gafikago hadi singoni.
Iye nkusumbisa mataifa ganjina na kugabananga.
Alafu nkutiya lijamu chila mutu wa tsi ya kure
na kualongoza aangamike.
29 Atu a Mwenyezi Mlungu andaimba
dza wakati wa usiku anaphokala na sikukuu takatifu.
Mwenyezi Mlungu ni mwamba wa nguvu kpwa Iziraeli
na atue andakala na raha dza akalavyo anapholunga-lunga sauti za chivoti
kuphiya mwango wa Sayuni kpwendahenda ibada.
30 Mwenyezi Mlungu andakala msiru.
Sautiye kulu ya kuogofya indasikirika
na mkpwonowe undakala tayari kupiga.
Usiruwe undakala dza moho uochao tsetsetse,
uchilungirwa ni chiguruguru na phuto.
31 Aashuru achisikira sauti ya Mwenyezi Mlungu
na kumuona apigavyo na fwimboye ya chuma,
andaogopha.
32 Chila pigo ndiropiga Mwenyezi Mlungu
kuhumira ndataye ya kutiira adabu
kundasikirwa sauti za tamburini na za ngephephe.
33 Phatu pha kuochera lufu ra mfalume
phatayarishwa hangu kare.
Dibwa hiro ni pana tsona ra china.
Phana kuni nyinji chizopangbwa kare.
Mwenyezi Mlungu andaasa moho kpwa pumuziye
dza moho wa chibiriti.
* 30:7 30:7 Rahabu ni dzinyama kulu ra baharini. 30:28 30:28 Lijamu ni neno ra Chiswahili ririro na mana ya chigongo chitiywacho mlomoni mwa farasi ili kumlongoza kura mutu alondako aphiye.