31
Mwenyezi Mlungu
andakanira Jerusalemu
Shaka hiro kpwa hinyo anaotserera kuphiya Misiri kpwendavoya msada,
hinyo anaoadamira farasi a viha.
Anaoadamira magari gao ga kuvwehwa ni farasi
kpwa kukala anajeshi akuhumira farasi ana mkpwotse,
badala ya kumuadamira Mtakatifu wa Iziraeli,
au kuvoya msada kpwa Mwenyezi Mlungu.
Iye ana ikima na anaweza kureha mashaka.
Achigomba nenore kakosa kuritimiza.
Andaatiya adabu hinyo anaohenda uyi,
na atu ateryao ahendao mai.
Amisiri ni anadamu, si milungu
Farasi aho ana miri ya kawaida
taaweza kuishi ta kare na kare,
Mwenyezi Mlungu ndiphoonyesa nguvuze
andaangamiza ateryaye na aterywao.
Osi andafwa phamwenga.
Mwenyezi Mlungu, waniamba,
“Ndanguruma na kukushambuliya dza simba asiyeogopha.
Asiyetishirwa ni sauti ya guphuphu ra arisa
anaorinda mangʼondzi.
Hivyo ndivyo mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndivyotserera
na kupigana kpwenye mwango Sayuni.
Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi nindarinda Jerusalemu
dza nyama wa mapha anavyouruka-uruka kuzunguluka nyumbaye.
“Mwi atu a Iziraeli, muuyireni iye mriyemuasi. Mana siku hiyo, chila mmwenga andarema vizuka vya feza na zahabu arivyodzitengezera na mikono yenu ya dambi.
Aashuru andaolagbwa
ela si kpwa panga za atu.
Aho andajeza kuchimbira upanga
na barobaro aho andagbwirwa alazimishwe kukala atumwa.
Urindzi wa Aashuru undagbwa kpwa sababu ya wuoga,
Akulue a viha andadziondoka achimbire ariche bendera yao vihani.”
Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu aambavyo
iye ambaye mohowe mkpwulu u dzulu ya mwango Sayuni
na jimbi-jimbire ri Jerusalemu.