32
Mfalume ahendaye haki
Lola, mfalume andatawala na haki
na akulue andalavya uamuli wa haki.
Chila mmwenga wao andakala dza phatu pha kudzifwitsa
pha kudzichinga na phuto kali,
dza chidzuho cha madzi hiko jangbwani
na dza pepho ya mwamba mkpwulu wakati wa dzuwa ngerengere
kpwenye tsi isiyomera chitu.
Alafu chila ariye na matso ga kuona andagatongʼola aoneto
na ariye na masikiro andaphundza ili asikire.
Osi asio vumirira andahenda chituwo aririkane,
chila ariye na chigugumiza andagomba vinono.
Azuzu taandaisabiwa tsona kukala ni chitu
na asio na adabu taandaishimiwa.
Azuzu anagomba ga chizuzu,
chila wakati anahenda mipango ya kuhenda dambi
ya kugomba handzo kuhusu Mwenyezi Mlungu.
Mipango ya kuahirisa ario na ndzala
na kualafya madzi ario na chiru.
Njira za mutu wa handzo ni mbii.
Anapanga hila,
ili aangamize achiya na agayi,
kpwa kulavya ushaidi wa handzo
hata napho enye analalamikira haki.
Atu ario na ishima nkupanga mambo ga ishima
na mahendo gao ga ishima nkuaimarisha.
Achetu a Jerusalemu
andatiywa adabu
Hendani makini musikire higa nigombago
mwi achetu enye raha.
Niphundzani mwi ana a achetu
munaodziona mu salama.
10 Mwimwi achetu munadziona mu salama
ela ndani ya mwaka mmwenga mundakakama,
mana minda ya mizabibu indafusa,
na tamundavuna matunda gogosi.
11 Kakamani mwi achetu enye raha,
kakamani na wuoga mwimwi msagalao raha msitarehe.
Vulani nguwo zenu
mvwale magunia.
12 Pigani vifuwa vyenu kpwa sonono
kpwa sababu ya minda ya mizabibu yenu,
13 na kpwa sababu ya tsi ya atu angu
ambayo i tele miya.
Sononekani kpwa sababu ya nyumba zenye raha
kpwenye mudzi wenye raha wa Jerusalemu.
14 Dzumba ra mfalume rindarichwa wekee bila atu
mudzi uriokala ukaodzala atu
undakala wekee.
Minara ya urindzi indakala magandzo ta kare na kare
na ikale uwanja wa mvumbo za maforo
na weru wa kurisa mangʼondzi.
15 Hali indakala hivyo
hadi Roho wa Mlungu ndiphohwedzera kula dzulu mlunguni,
ndipho majangbwa gandakala minda yenye rutuba,
na minda yenye rutuba indakala dza tsaka.
16 Ndipho hiko weruni atu andaamula na haki
na atu andakala enye haki kpwenye tsi ya rutuba.
17 Atu andasagala kpwa amani kpwa kukala ni enye haki,
kpwa haki yao andahurira na akale salama ta kare na kare.
18 Atu angu andasagala kpwa amani
makalo gao gandakala phatu salama pha kuishi,
andahurira na taandayugbwa ni yeyesi.
19 Dzagbwe mvula ya mawe indanya na kubwaga mihi yosi ya tsakani *
na mudzi ubanangbwe tsetsetse.
20 Ela mwimwi mundajaliwa, mundaphanda mbeyu zenu kanda-kanda ya seemu zosi za madzi
na kuricha punda enu na ngʼombe zenu zirise bila kufungbwa.
* 32:19 32:19 Chieburania tachiwazi.