33
Jerusalemu indakala salama
Shaka hiro uwe uriyebananga atu angu,
kala kudzangbwebanangbwa, ela vivi undabanangbwa.
Shaka hiro uwe uriyesalata atu angu,
kala kudzangbwesalatwa, ela vivi undasalatwa.
Ndiphomala kubananga na kusalata
nawe undabanangbwa na usalatwe.
Nakuvoya Mwenyezi Mlungu uhuonere mbazi,
swiswi hunakukuluphira uwe.
Hutiye nguvu chila ligundzu
na uhutivye chila wakati wa mashaka.
Unaphonguruma mataifa ganjina nkuchimbira
unaphoonyesa urivyo mkpwulu mataifa nkutsamukana.
Hukuvamia maadui gehu dza ndzije adide avamiavyo
na kuhala zewe chila aricho nacho dza ipho ra ndzije riryavyo.
Uwe Mwenyezi Mlungu una utukufu munji na chihicho chi dzulu sana.
Undareha uamuli wa haki na kusaonerana ko Sayuni.
Uwe ndiwe msingi unayehuhenda hukale imara wakati wosi.
Ukuhutivya na kuhupha ikima ya kpweli na marifwa,
na kukuogopha uwe Mwenyezi Mlungu ndicho chitu cha samani zaidi kpwehu.
 
Lolani, masujaa enu anakota kululu njira-njira kulonda msada.
Ajumbe enu atarajiya amani ela achiuya kaya na chiriro.
Takuna tsona anyendekaye,
barabara zosi zikarichwa wekee.
Vilagane vikavundzwa
wala takuna ishima kpwa yeyesi aikaye chilagane.
Minda taimera chitu mana yauma,
mwango Lebanoni ukagbwirwa ni waibu mana mihiye ikanyala.
Seemu ya tsi ya kugbwa iriyo na rutuba, yiihwayo Sharoni ikakala jangbwa.
Mihi ya tsi ya kugbwa iihwayo Bashani
na tsaka ra mwango Karimeli rinakuta makodza.
10 Ela Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Nindahenda chitu ili nitogolwe sana.
11 Mipango yenu ni dza wiswa
na mahendo genu ni dza mibuwa, tagaokola rorosi.
Pumuzi zenu ni dza moho wa kukuangamizani.
12 Mundaochwa mkale ivu
dza miya iphyavyo mohoni.”
 
13 Chila mutu wa kure na wa phephi naedze alole nchivyohenda.
Naedze alole uwezo wangu mkpwulu!
14 Enye dambi ario mwango Sayuni
anakakama kpwa wuoga, nao anauza,
“Hundasagaladze phatu pharipho na moho mkali,
moho usioricha kuaka?”
15 Ela hinyo asagalao kpwa kuhenda haki
na kugomba kpweli,
hinyo aremao kuhala pesa kpwa nguvu
na asiokubali hongo,
hinyo asiodzihusisha na njama za kuolaga
na asioshiriki kuhenda mai,
16 ndio ambao andasagala dzulu, phatu pharipho salama,
na chimbiriro rao rindakala ngome iriyo mwambani.
Andakala na chakurya
na madzi ga kutosha wakati wosi.
Mwenyezi Mlungu
ndiye mfalume wehu
17 Siku mwenga undamuona mfalume arivyo mnono.
Undalola uone tsi anayoitawala irivyo kulu na pana ya kufika kure.
18 Alafu undaririkana urivyogaya na undadziuza,
“Akuphi nyo vilongozi akulu ariohuogofyera
na kuhulazimisha kuripha kodi ya dzulu?”
19 Kundaona tsona atu hinyo a mabavu
hinyo ariogomba luga usiyoimanya na usiyoielewa.
20 Kuluphiroro narikale Sayuni,
mudzi wa kukusanyana kpwa ajili ya sikukuu zehu zoikpwa.
Undaona Jerusalemu iriyo imara
dza hema ambaro vigingivye taviweza kungʼolwa
ambavyo vikafungbwa ngingingi kpwa kowa zisizoweza kudoka.
21 Kpwa kpweli, hipho Mwenyezi Mlungu wa nguvu andakala phamwenga naswi.
Iye andaphahenda hipho phakale dza phatu phenye myuho mipana na vidzuho.
Phatu ambapho meli kulu za maadui tazindaphafika.
22 Mwenyezi Mlungu ndiye muamuli wehu
na mtawala wehu.
Mwenyezi Mlungu ndiye mfalume wehu
iye ndiye ndiyehutivya.
 
23 Kowa zenu zikarejera,
taziweza kudinisa mlingoti,
ama kubumula tangare.
Chisha zewe nyinji zindaganywa,
hata virema piya aphahe.
24 Taphana ndiyeamba ni mkpwongo,
na dambi za asagalao himo, zindaswamehewa.