45
Koreshi mtumishi wa Mlungu
Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu anavyomuambira Koreshi,
mpakpwa mafuhawe,
ambaye akamgbwira mkpwonowe wa kulume na kumtiya nguvu,
ili agashinde mataifa ganjina mbereze,
na arejeze nguvu za atawala na silaha zao,
ili avugule miryango mbereze
na maryango tagandafungbwa:
“Nindakutanguliya na kutandaza myango,
nindavundza-vundza maryango ga shaba
na kukata magbwama ga vyuma.
Nindakupha hazina zofwitswa jizani,
na mali zirizofwitswa phatu pha siri,
ili umanye kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli
nikuihaye na dzinaro.
Kpwa sababu ya Jakobo mtumishi wangu,
na Iziraeli nriyemtsambula,
nikakuiha na dzinaro.
Nkakupha nguma dzagbwe kunimanya.
Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu na takuna wanjina,
zaidi ya mimi takuna Mlungu wanjina,
nindakutiya nguvu dzagbwe kunimanya,
ili kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa
atu amanye kukala takuna wanjina isiphokala mimi.
Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu na takuna wanjina.
Mimi ndiye niumbaye mwanga na jiza,
ndimi nirehaye kuongokerwa na mashaka.
Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu nigahendaye gaga gosi.
Ko dzulu mlunguni nakumwage haki dza ingu ra mvula,
tsi naivuguke ili wokofu na haki vimere phamwenga.
Mimi Mwenyezi Mlungu nikaviumba.
+Shakare iye ahehaye na muumbawe,
iye ambaye ni dza chidzandzakaya kahi ya vidzandzakaya virivyo mtsangani.
Vino ulongo unaweza kumuuza ye mfinyandziwe, ‘Unatengezani?’
Au kumuamba, ‘Kumanya kutengeza.’
10 Shakare iye amuambaye ise au nine,
‘Mbona wanivyala vino?’
11 Mwenyezi Mlungu, Mtakatifu wa Iziraeli na muumbawe anaamba hivi,
‘Dze, undaniuza maswali kuhusu anangu,
au kunipha malagizo kuhusu kazi ya mikono yangu?
12 Ni mimi nriyeumba dunia na nchimuumba mwanadamu dzuluye.
Mikono yangu ndiyo iriyotandaza ko mlunguni,
na nchilagiza kukale nyenyezi ko mlunguni.
13 Nindamuunula Koreshi kahi za haki yangu,
na ndagolosa njiraze zosi.
Andaudzenga luphya mudzi wangu
naye andaarichira huru atu angu ariohalwa mateka,
bila ya kuriphiwa wala kuhewa zawadi.’ ”
Vivyo ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
 
14 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Utajiri wa Misiri na vitu vya kula Kushi vindakala vyako,
nao Aseba, atu ario are,
andakulunga, nao andakala ako,
andakulunga kuno akafungbwa silisili.
Andakusujudiya na akuvoye aambe,
‘Kpwa kpweli Mlungu a phamwenga nawe,
na takuna Mlungu wanjina.’
15 Kpwa kpweli uwe u Mlungu udzifwitsaye,
uwe u Mlungu na muokoli wa Iziraeli.
16 Osi atengezao vizuka andatiywa waibu na kuangalazwa,
osi andaberwa.
17 Ela Iziraeli andativywa ni Mwenyezi Mlungu
kpwa wokofu wa kare na kare,
kundatiywa waibu wala kuberwa
hata kare na kare.”
18 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba kukala iye ndiye ariyeumba mlunguni,
naye ni Mlungu.
Iye waumba dunia
naye achiyiika imara,
kayayiumba ikale tuphu,
ela wayiumba ili isagalwe ni atu.
Iye anaamba,
“Mimi machiyangu ndimi Mwenyezi Mlungu, na takuna wanjina.
19 Sigombere chisiri-siri wala kpwenye tsi ya jiza,
nisingeambira chivyazi cha Jakobo, aniendze kalapho siphahikana.
Mimi Mwenyezi Mlungu nagomba kpweli,
ninagomba mambo ga haki.
 
20 Dzikusanyeni na mwedze phamwenga
mwi atu a mataifa muriosala!
Aho atsukulao vizuka vyao vya kutsonga,
na kuvoya milungu isiyotivya, ni azuzu.
21 Tangazani na mwedze mdzihehere,
uzanani mashauri phamwenga.
Ni ani ariyetabiri mambo gano hangu kare?
Ni ani ariyegatangaza hangu kare?
Dze si mimi Mwenyezi Mlungu?
Takuna Mlungu wanjina isiphokala mimi,
Mlungu mwenye haki na muokoli.
Takuna Mlungu wanjina isiphokala mimi.
22 Nigalukirani mimi mtivywe,
mwi atu a dunia ndzima,
mana mimi machiyangu ndimi Mlungu na takuna wanjina.
23  +Naapa kpwa dzina rangu,
neno riri ratuluka mwangu kanwani kahi za haki
naro tarindagbwa photsi,
chila mutu andachita mavwindi mbere zangu,
na chila lilimi rindaapa kpwa dzina rangu.
24 Atu andagomba kunihusu kuamba, ‘Kpwa Mwenyezi Mlungu macheye,
ndiko kuriko na haki na nguvu.’
Osi ariomtsukirirwa andamwedzera, nao andatiywa waibu.
25 Chivyazi chosi cha Iziraeli chindakala cha enye haki
nao andamtogola Mwenyezi Mlungu.”
+ 45:9 45:9 Isaya 29:16; Arumi 9:20 + 45:23 45:23 Arumi 14:11; Afilipi 2:10–11