46
Mlungu wa kpweli
na milungu ya handzo ya Babeli
“Beli na Nebo, milungu ya Babeli ikazama,
vizuka vyao vi dzulu ya nyama na ngʼombe.
Vizuka hivyo kala mchiphiya navyo hiku na hiko,
vikakala mzigo, vinaremerera nyama achioremwa.
Anazama phamwenga,
taaweza kuhula yo mizigo
nyo enye anatsamizwa kpwa lazima.
Niphundzani, mwi atu a nyumba ya Jakobo,
mwi atu a nyumba ya Iziraeli msereo,
mwimwi nriokuroromani hangu ndanini mwa mayo zenu,
nami nkakutsukulani hangu mriphovyalwa.
Hata mkatsakala na kuhenda komvwi,
ndimi ndiyekuroromani,
nákuumbani nami ndakuroromani
na kukutivyani.
Mundanifwananisha na ani,
mundanilinganisha na ani ambaye hwaigana?
Anjina nikutuluza zahabu kula mwao mikobani,
na kupima feza kpwenye mizani,
nkumuandika mfuli wa zahabu akatengezerwa chizuka,
chisha akachisujudiya na kuchiabudu.
Nkuchipiga tsuritsuri akachitsukula
achachiimisa phatuphe.
Pho ndiphoikpwa tachiweza kuuka,
na hata mutu akachiririra tachiweza kumjibu,
wala kumtivya na tabuze.
Gatambukireni gaga na mgaririkane,
gatiyeni manani mwi atu ayi.
Gatambukireni go mambo ga kare,
mana mimi ndimi Mlungu na takuna wanjina dza mimi,
Mimi ndimi Mlungu, takuna wanjina dza mimi.
10 Kula pho mwandzo nátabiri ndigokpwedzahendeka,
pho kare nátangaza mambo ndigohendeka.
Náamba kukala mipango yangu indafwaulu,
nami ndahenda gosi nrigokusudiya kugahenda.
11 Náiha mutu kula tsi ya mlairo wa dzuwa,
iye andakpwedza dza kozi
na atimize gara nrigopanga.
Nkagagomba, nami ndagatimiza,
nikagakusudiya nami ndagahenda.
12 Niphundzani mwi atu a likakado,
mwimwi murio kure na kuhenda haki.
13 Mimi nareha haki yangu phephi, nayo taikure
na wokofu wangu taundachelewa.
Nindauokola mudzi wa Sayuni,
kpwa sababu ya Iziraeli, nguma yangu.”