57
Aiziraeli anavoya vizuka
Mutu wa haki achifwa,
taphana mutu ajaliye,
atu amuogophao Mlungu nkuuswa duniani,
taphana aelewaye kukala
enye haki nkuuswa ili asiphahwe ni mai.
Mutu wa haki afwapho,
nkuinjira kpwenye amani na akaoya.
“Ela mwi, ana a mchetu mtsai, ndzoni hipha
mwimwi atu a chivyazi cha azindzi na malaya.
Munamnyetera ani mwi enye?
Munabenyurira ani madomo?
Mwimwi mu ana a aasi na chivyazi cha atu a handzo.
Mwi muhendao muzingao tsini ya mialoni,
na tsini ya chila muhi wenye pepho.
Munalavya ana enu sadaka madeteni,
tsini ya mapango ga myamba.
Mtalo wenu u kahi za tsangalawe za deteni.
Ukazilavira sadaka ya chinwadzi na sadaka ya mtsere.
Dze, nihamirwe ni mambo gago?
Waika chitandacho dzulu ya mwango mure,
na waphiya kuko kpwendalavya sadaka.
Nyuma ya miryango na miimo, mukaika mifwano ya milungu yenu.
Mukaniricha na kuvula nguwo zenu,
mwadziambalaza na mchikaribisha alume anjina azinge namwi.
Mwimwi mwapatana na anjina ao,
na kumendza kulola vitsaha vyao.
Waphiya kpwa Moleki* na mafuha ga zaituni,
uchienjereza marashigo.
Uchihuma ajumbeo aphiye kure,
na uchidzitsereza sana hadi kuzimu.
10 Wadziremweza kpwa kulunga njira nyire,
ela kuyavundzika moyo.
Waphaha mkpwotse muphya,
na kpwa vivyo kuyafwa moyo.
11 Kala unamuogopha ani
ariyekuhenda ukakame hadi uchigomba handzo,
bila kunitambukira wala kuniaza?
Dze, tamniogopha kpwa kukala nákunyamarirani hangu kare?
12 Nindatangaza mahendogo uonago ni ga haki,
ela tagandakufwaha chitu.
13 Ndiphorira, vyo vizuka urivyovikusanya navikutivye,
phepho rindaviphepherusa,
pumuzi chache indaviusa.
Ela mutu anikuluphiraye
andarisi tsi na mwango Mtakatifu undakala wakpwe.”
 
14 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Dzengani, dzengani, tayarishani barabara!
Usani vikpwazo vyosi kpwenye njira za atu angu.”
15 Mana vivi ndivyo aambavyo iye ariye dzulu,
iye aunulwaye sana,
iye ariye moyo hata kare na kare, ambaye dzinare ni Mtakatifu,
“Mimi nasagala phatu phatakatifu pharipho dzulu,
chisha ninasagala phamwenga na nyo adzitserezao na kutubu,
ili niatiye nguvu nyiphya.
16 Sindashindana na atu siku zosi,
wala kukala na tsukizi za kpwenderera,
mana nchihenda hivyo atu angu nrioaumba mwenye
andavundzika mioyo sana.
17 Kpwa sababu ya tamaa zao mbii, nátsukirwa nchiapiga,
na kpwa sababu ya tsukizi nchiricha kualola,
ela achienderera kuhenda mioyo yao irivyolonda.
18 Nikaona mahendo gao, ela nindaaphoza,
nindaalongoza na kuaphoza marenda tsona
inyo asononekao.
19  +Mimi nindaahenda osi asononekao anitogole kahi ya Iziraeli.
Nindaahenda osi ario kure na ario phephi akale na amani na niaphoze,”
Mwenyezi Mlungu aambavyo.
20 Ela atu ayi andakala dza bahari ichiyochafuka,
ambayo taiweza kuhurira,
na maimbige nkutuluza misuya na tope.
21  +Mlungu wangu anaamba, “Takuna amani kpwa atu ayi.”
* 57:9 57:9 Neno riri Moleki rikaigana na neno ra Chieburania ambaro manaye ni mtawala (mlungu wa Akanani). + 57:19 57:19 Aefeso 2:17 + 57:21 57:21 Isaya 48:22