58
Saumu ya kpweli
“Piga kululu, usiriche.
Piga kululu dza tarumbeta.
Atangazire atu angu makosa gao,
na uambire atu a nyumba ya Jakobo dambi zao.
Ananiendza chila siku,
na anahamirwa ni kumanya njira zangu,
avi ni taifa rihendaro haki
ambaro taririchire kugbwira amuri za Mlungu wao.
Analonda kula kpwangu amuri za haki,
nao anahamirwa ni kumsengerera Mlungu.
Aho anaamba, ‘Kpwa utu wani hukafunga, ela kuhuona?
Kpwa utu wani hunadzigayisa, ela Mlungu kalola?’
Wakati mkafunga mkuhenda mlondavyo enye,
na kuaonera ahendadzi-kazi enu osi.
Saumu zenu zinasirira na kukosana, kuzirana,
na kupigana ngumi.
Kufunga kuku, mufungako,
takundakuhendani musikirwe ko dzulu.
Siyatsambula kufunga dza hiku.
Kpwani kufunga ni kudzigayisa?
Au ni kuzama dza nyasi
na kurarira nguwo za magunia na ivu?
Ko ndiko mukuihako kufunga kukubaliwako ni Mwenyezi Mlungu?
Kufunga nrikokutsambula mimi ni hiku:
Ni kuusa silisili za uyi na gogolo ra kuonerana,
kuaika huru atu aonerwao,
na kubananga chila aina ya utumwa.
+Ni kuganya chakurya chenu na ario na ndzala,
na kuapha makalo achiya asio na makalo.
Kumupha nguwo mutu ariye chitsaha,
na kusaricha kumterya mduguo.
Ndipho mwangao undangʼala dza ligundzu,
namwi mundaphozwa upesi,
hakiyo indakutanguliya,
na nguma ya Mwenyezi Mlungu indakurinda nyumazo.
Ndiphomuiha Mwenyezi Mlungu, andaihika,
undamririra akuterye naye andaamba, ‘Himi hipha.’
Muchiusa utumwa kahi-kahi yenu,
muchiricha kulaumu na kugomba mai kuahusu,
10 mchidzilavya kurisa mutu mwenye ndzala,
na kutosheleza mahitaji ga mutu agayiswaye,
mwanga wenu undangʼala jizani
na gunjugunju yenu indakala dza dzuwa ra mutsi.
11 Naye Mwenyezi Mlungu andakulongoza siku zosi,
na kutosheleza mahitaji kahi ya tsi kavu,
na kuitiya nguvu mifuphayo,
nawe undakala dza munda wenye madzi,
na dza chisima sichouma madzi.
12 Magandzogo ga kare gandadzengbwa luphya,
undaimisa misingi ya kare,
mundaihwa atu a kurekebisha kuta zenye myanya,
na njira za midzi.
13 Ela msivundze Siku ya Kuoya.
Msilunge muonago ni sawa siku yangu takatifu.
Ihende Siku ya Kuoya ikale ya furaha na takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu,
muyiishimu na kuitogola.
14 Muchihenda vivyo mundaphaha furaha kahi za Mwenyezi Mlungu,
nami ndakuunulani phatu pharipho dzulu kahi za tsi,
nindakuhendani murye urisi wa mkare wenu Jakobo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
+ 58:7 58:7 Mathayo 25:34