60
Nguma ya Sayuni
Unuka ungʼale, kpwa kukala mwangao ukedza,
na nguma ya Mwenyezi Mlungu ikakutsembukira.
Lola, jiza rindaifwinika dunia
na chilungulungu cha jiza chindaafwinika makabila ga atu,
ela Mwenyezi Mlungu andakutsembukira uwe
na ngumaye indaonekana dzuluyo.
Mataifa ganjina gandalunga mwangao,
na atawala andalunga chimirimiri cha sikuyo nyiphya.
 
Unula matsogo, ulole pande zosi.
Osi anakusanyika edze kpwako.
Anao alume andakpwedza kula kure,
na anao achetu andaunulwa.
Ndipho ndiphoona na kutiywa nuru,
undatangamuka na kuhamirwa.
Kpwa kukala utajiri wa bahari undarehwa kpwako,
utajiri wa mataifa ganjina undakufikira.
Makundi ga ngamia atsanga-atsanga a Midiani na Efa gandaodzaza tsi.
Osi alao Sheba,
andareha zahabu na ubani,
na azitangaze nguma za Mwenyezi Mlungu.
Vyaa vyosi vya Kedari vindakusanyika ko kpwako,
maturume kula Nebayothi undagahumira,
gandakubalika dza sadaka dzulu ya phatu pha kulavira sadaka,
nami ndaipamba nyumba yangu ya nguma.
 
Ni ano ani hano aurukao dza maingu,
dza njiya aurukao kuphiya kpwao makaloni?
Kpwa kpweli visuwa vindanigodzera.
Meli kula Tarishishi zinalongoza
kuareha anao kula kure,
phamwenga na feza na zahabu zao,
ili kumuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao
iye Mtakatifu wa Iziraeli,
kpwa kukala iye akakuunula.
10 Ajeni andadzenga kutazo,
na afalume aho andakuhumikira.
Dzagbwe nakupiga kpwa tsukizi zangu,
ela nindakuonera mbazi kpwa unono wangu.
11  +Maryangogo gandakala laza wakati wosi,
tagandafungbwa mutsi wala usiku,
ili atu aweze kukurehera utajiri wa mataifa ganjina,
kuno afalume aho akaatanguliya.
12 Mana mataifa na falume zanjina ambazo tazindakuhumikira,
zindaangamizwa tsetsetse.
13 Nguma ya Lebanoni,
yani miberoshi, mitidhari phamwenga na mialoni indarehwa ko kpwako.
Ili ihumirwe kupamba phatu phangu phatakatifu,
nami ndaphatogola phatu phangu pha kuikira magulu.
14  +Ana alume a nyo ariokugayisa andakpwedza phako maguluni akusujudiye,
osi ariokubera andakugbwerera maguluni,
nao andakuiha “Mudzi wa Mwenyezi Mlungu,
Sayuni, mudzi wa Mtakatifu wa Iziraeli.”
 
15 Kpwa kukala warichwa na kuberwa,
taphana mutu ariyetsupira kpwako,
ela nindakuhenda ukale na nguma hata kare na kare,
na furaha ya vivyazi vyosi.
16 Mataifa na atawala andakutundza,
dza viratu mwana mtsanga aamwiswavyo,
nawe undamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu,
mimi ndimi Muokolio na mkombolio
Mwenye Nguvu Zosi, wa Jakobo.
17 Badala ya shaba nindareha zahabu,
badala ya chuma nindareha feza,
badala ya mbao nindareha shaba,
badala ya mawe nindareha chuma
Tsona nindaahenda vilongozio
atawale kpwa amani na haki.
18 Takundasikirwa tsona fujo kpwenye tsiiyo,
takundakala magandzo au kubanangika kpwenye miphakayo
ela kutazo undaziiha “Wokofu,”
na maryangogo undagaiha “Togo.”
19  +Dzuwa tarindakala tsona mwangao wakati wa mutsi,
na mwezi mwangao usiku,
ela Mwenyezi Mlungu andakala mwangao hata kare na kare,
na Mlunguo andakala ngumayo.
20 Dzuwaro tarindatswa tsona,
na mwezio taundakosa kungʼala,
mana Mwenyezi Mlungu mwenye andakala mwangao hata kare na kare,
na sikuzo za kusononeka zindasira.
21 Atuo osi andakala enye haki,
nao andairisi tsi hata kare na kare.
Aho ni mitse ambayo náiphanda mwenye,
ni kazi ya mikono yangu,
ili ionyese nguma yangu.
22 Iye ariye mdide andakala atu elufu mwenga
ariye mdide andakala taifa kulu renye nguvu.
Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu
nami ndagatimiza kpwa wakatiwe.
+ 60:11 60:11 Maono 21:25–26 + 60:14 60:14 Maono 3:9 + 60:19 60:19 Maono 21:23; 22:5