61
Habari nono za ukomboli
++Roho wa Mwenyezi Mlungu a phamwenga nami,
mana Mwenyezi Mlungu akanipaka mafuha
nihubiri habari nono kpwa achiya.
Akanihuma niphoze marenda atu ariovundzika mioyo,
nitangazire atumwa uhuru wao,
na kuvugulwa kpwa afungbwa.
+Akanihuma niutangaze mwaka ambao Mwenyezi Mlungu andaonyesa mbazize,
na siku ambayo Mlungu wehu andariphiza chisasi,
na kuaphoza marenda osi asononekao.
Na kuapha osi asononekao ko Sayuni,
tadzi za maruwa badala ya ivu,
mafuha ga furaha badala ya sonono,
vwazi ra nguma badala ya kuvundzika moyo
aphahe kuihwa mihi ya haki,
iriyophandwa ni Mwenyezi Mlungu
ili atogolwe kpwa go arigohenda.
Nao andagadzenga luphya magandzo ga kare,
andaimisa midzi iriyobanangbwa pho kare.
Andayiuyiza luphya midzi,
iriyorichwa magandzo vivyazi vinji virivyotsupa.
Ajeni andakala arisa a vyaa vyenu vya mangʼondzi,
atu a makabila ganjina andakala ahendadzi-kazi a mwenu mindani,
na kutundza mizabibu yenu.
Ela mwimwi mundaihwa alavyadzi-sadaka a Mwenyezi Mlungu,
atu andakuihani atumishi a Mlungu wehu.
Mundarya utajiri wa mataifa,
na kudziunula kpwa utajiri wao.
Badala ya waibu muriophaha, mundaphaha ishima kano mbiri,
phatu pha kuberwa, mundahamirwa ni urisi wenu.
Mundaphaha mtalo kano mbiri kahi ya tsi yenu,
na mundahererwa hata kare na kare.
 
Mana mimi Mwenyezi Mlungu namendza uamuli wa haki,
namena wivi na uyi.
Nindaapha zawadi atu angu kpwa sababu ya uaminifu wangu
nindaika nao chilagane cha kare na kare.
Atu a chivyazi chao andamanyikana kahi za mataifa,
andamanyikana kahi za makabila ga atu.
Osi ndioaona andaamba
hano ni atu ariojaliwa ni Mwenyezi Mlungu.
 
10  +Nindahamirwa sana kahi za Mwenyezi Mlungu,
roho yangu indashangiliya kahi ya Mlungu wangu,
mana akanibwiningiza vwazi ra wokofu,
akanivwika vwazi ra haki,
dza viratu bwana harusi adzipambavyo na chiremba chinono dza cha mlavyadzi-sadaka,
dza bibi harusi adzipambavyo na vitu vya samani.
11 Mana, dza viratu tsi ituluzavyo mimea,
na viratu munda uhendavyo mbeyu zikamera,
ndivyo Mwenyezi Mlungu ndivyoreha haki
na togo kahi za mataifa gosi.
+ 61:1 61:1 Mathayo 11:5; Luka 7:22 + 61:1 61:1 Luka 4:18–19 + 61:2 61:2 Mathayo 5:4 + 61:10 61:10 Maono 21:2