4
Tsukizi za Jona
na mbazi za Mlungu
Sambi, Jona ariphoona kukala Mlungu akaaonera mbazi atu a Ninawi, watsukirwa sana. +Achimvoya Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Mwenyezi Mlungu, mino námanya kare hangu nchere hiko kpwehu kukala vivi ndivyo ndivyokala, ndiyo mana nchiamua kukala nchimbire niphiye Tarishishi. Mana námanya kukala uwe u Mlungu wa mbazi na huruma nyinji. Kuna tsukizi za phephi, una mendzwa nyinji isiyosika. Uwe ukugalukpwa ni moyo ukaricha kuahenda mai kama urivyopanga. +Haya Mwenyezi Mlungu hivi phahi hala roho yangu mana ni baha kufwa kuriko kukala moyo.”* Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Dze ni sawa kukala utsukirwe kpwa higa nchigohenda?”
Phahi yakala hivi: Jona watuluka himo mudzini, achiphiya uphande wa mlairo wa dzuwa wa hinyo mudzi. Hiko achidzenga chibanda ili kudziziba dzuwa na achisagala mumo kuno analolera hinyo mudzi ndivyokala. Phahi Mwenyezi Mlungu achihenda phamere mmea wa kuambala wa makodza manji. Muhi hinyo uchimziba Jona dzuwa na uchimphunguzira kugayakpwe. Jona wahamirwa sana ni hinyo mmea. Ela kuriphocha, ligundzu chiti chenye, Mlungu achilagiza bulu richiurya hinyo mmea hadi uchinyala uchifwa. Dzuwa ririphotuluka Mlungu achireha phepho ra dzoho kula mlairo wa dzuwa uchipiga. Dzuwa kali richimpiga Jona chidide afwe purungire achiamba, “Baha nifwe kabisa kuriko kukala moyo.” Mlungu achimuuza achimuamba, “Dze ni sawa utsukirwe kpwa sababu ya hinyo mmea?” Jona achiamba, “Ni sawa. Nkareya sana hata baha kufwa.” 10 Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Una utsungu na mmea uriomera kpwa usiku mmwenga na uchifwa kpwa usiku mmwenga, dzagbwe kuuphandire uwe na kuuhendere ukule. 11 Dze, mino nami sifwaha kukala na utsungu na huno mudzi mkpwulu wa Ninawi, urio una zaidi ya atu elufu gana na mirongo miiri asiomanya zuri ni riphi na iyi ni riphi? Haya mbali na hivyo phahi, mudzi uhu una mifugo, tsona minji.”
+ 4:2 4:2 Kutsama 34:6 + 4:3 4:3 1 Afalume 19:4 * 4:3 4:3 soma 1 Afalume 19:4.