3
Jona anahubiri Ninawi
na atu anatubu
Mwenyezi Mlungu achigomba na Jona kano ya phiri achiamba, “Uka uphiye hadi mudzi mkpwulu wa Ninawi ukaambire garatu maneno nrigokuambira.” Ndipho Jona achiphiya Ninawi kama arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Mudzi hinyo kala ni mkpwulu sana, mana kala inahala siku tahu kuutikanya. +Chisha Jona achiinjira Ninawi na achiphiya charo cha siku mwenga, achikota kululu kuambira atu a Ninawi kukala, “Zikasala siku mirongo mine tu, mudzi wa Ninawi ubanangbwe-banangbwe!” Atu a Ninawi ariphosikira habari hiyo, achiamini higo maneno ga Mlungu, achitangaza mfungo na achivwala magunia* kula akulu hadi adide.
Habari hizi ziriphomfikira mfalume wa Ninawi, wauka hipho phenye chihiche cha chifalume, achivula nguwoze za chifalume, achivwala gunia na achendasagala ivuni. Chisha mfalume achilavya shariya kpwa atu a Ninawi achiamba, “Kpwa shariya yangu na ya vilongozi angu anjina, atu osi naafunge. Nyama osi a kufuga naasiriswe wala kuneswa madzi. Atu osi naavwale magunia na aavwike nyama aho nao. Chila mmwenga amririre Mlungu kpwa chadi na ariche kuhenda mai na tabiya za chinguvu-nguvu. Mana Mlungu alala macheye, anaweza kugalukpwa ni moyo akahuonera mbazi na akakala kandahuangamiza kama arivyopanga.” 10 Chisha Mlungu ariphoona kukala higo mambo mai arigokala achigahenda akagaricha, waaonera mbazi na kayaangamiza kama arivyokala akaamba.
+ 3:4 3:4 Mathayo 12:41; Luka 11:32 * 3:5 3:5 kuvwala magunia kunaonyesa kukala anamanya makosa gao.