31
Misemo ya Mfalume Lemueli
Higa ni maneno ga Lemueli, mfalume wa Masa, mashauri arigofundzwa ni nine.
 
Nkuambireni, mwanangu?
Mwana nriye kuvyala, nkuambireni?
Nkuambireni, mwana wa naziri zangu?
Usimale mkpwotseo na achetu,
atu abanangao afalume.
 
Taifwaha afalume kunwa uchi, Lemueli, taifwaha,
wala taifwaha atawala kuaza uchi mufu.
Sedze akalewa na akayala shariya
na kulafya atu agayao haki zao.
 
Muphe uchi mutu ambaye ana shida nyinji
mphirikire uchi mutu ambaye ana sonono ya moyo.
Na alewe aphahe kuyala uchiya wao
na tabu zao asizitambukire tsona.
 
Ela uwe, gomba kpwa niaba ya atu asioweza kugomba
na uhehere haki za atu asiodziturya.
Gomba kpwa niaba yao na uamule malau gao na haki
rinda haki za mchiya na mgbwayi.
 
10 Mchetu wa tabiya nono, ni ani awezaye kumphaha?
Samaniye inashinda ya alimasi.
11 Nkukuluphirwa ni mlumewe
wala kakosa kuphaha mapato.
12 Nkumuhendera mlumewe manono
wala si mai, siku zosi za maishage.
13 Nkuendza nyoya za mangʼondzi na katani
na kuzihendera kazi ya mikono kpwa chadi.
14 Anaigana na meli za bishara,
chakuryache nkuchireha kula kure.
15 Tsona nkulamuka chiti cha ngutu,
kutayarisha chakurya cha atu a phakpwe kaya,
na kuapangira kazi ahendadzi-kazie a chichetu.
16 Nkufwahirwa ni munda akaugula,
na akauphanda mizabibu kpwa mapato ga mikonoye.
17 A tayari kuhenda kazi kpwa nguvu,
na mikonoye waiimarisha kabisa.
 
18 Anamanya kukala shuulize zina fwaida,
ndipho taaye taizima usiku.
19 Nkuphalaza nyuzi na mikonoye mwenye,
na kuhumira malage kushona nguwo.
 
20 Nkuapha vitu achiya,
na kuterya agayi.
21 Kaogopha likarare ra umande,
mana atue osi a mwakpwe nyumbani ana mayamba ga kudzibwiningiza.
 
22 Nkudzitengezera tandiko,
na mavwazige ni ga katani swafi za rangi ya zambarau.
 
23 Mlumewe ni mutu mashuhuri mabarazani,
anakoshiriki mikutano ya atumia a mudzi.
 
24 Mchetu hiye nkutengeza nguwo akaziguza,
ahendadzi-bishara nkuaguzira mikanda.
 
25 Nkutogolwa kpwa mkpwotsewe na ishimaze,
wala kayugbwa ni siku za usoni.
 
26 Agombapho manenoge gana ikima
na nkufundza atu na mbazi.
 
27 Nkuchunguza kpwa makini mambo gosi gahendekago mwakpwe nyumbani,
kamwe kasagala bure.
 
28 Anae nkuunuka na kumshukuru
na mlumewe nkumtogola akamuamba.
 
29 “Achetu anji nkuhenda mambo ga ajabu,
ela uwe ukaatsupa osi!”
 
30 Urembo unachenga, na uzuri wa uso nkusira,
ela mchetu wa kumuogopha Mwenyezi Mlungu ndiye ndiyetogolwa.
 
31 Naariphiwe kulengana na kazi za mikonoye,
na nguma za unonowe zimanyikane na vilongozi a mudzi.