30
Misemo ya Aguri
Higa ni maneno ga Aguri mwana wa Jake,
vira arivyomuambira
Ithieli, ee, Ithieli na Ukali.
 
Mino ni mjinga sana hata sifwaha kukala mwanadamu,
sina achili za chibinadamu.
 
Sibado kudzifundza ikima
wala mino sina marifwa ga kumanya Mtakatifu.
 
Ni ani ariyepanda mlunguni na kutserera photsi?
Ni ani ariyefukanya phepho na fumbare?
Ni ani ariyefunganya madzi bindoni?
Ni ani ariyeimarisha pembe za dunia?
Dzinare ndiye ani na mwanawe aihwadze?
Niambira napho unammanya!
 
Chila neno ra Mlungu ni ra kuaminika,
Iye ni ngao kpwa hara amzorerao kudzitivya.
 
Usienjereze neno kpwenye manenoge,
sedze akakulaumu, ukaonekana u wa handzo.
 
Mwenyezi Mlungu nakuvoya mambo mairi,
usinilafye kabila sidzangbwefwa.
 
Niusira maisha ga kuviringa atu na handzo.
Usiniphe uchiya wala utajiri.
Ela nipha chakurya changu cha chila siku.
 
Sedze nikashiba nkakutsamalala,
Nkaamba, “Kpwani Mwenyezi Mlungu ni ani?”
Wala nisikale mchiya nikaiya,
chihivyo nkarikosera ishima
dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu.
 
10 Usiochere ngulu mtumwa kpwa tajiriwe,
sedze akakulani, ukaonekana una hatiya.
 
11 Kuna atu ambao analani ise zao,
wala taabariki nine zao.
 
12 Kuna atu ambao nkudziona swafi phao matsoni,
ela uchafu wao taudzangbwesafishwa.
 
13 Kuna atu a kudziunula,
akubera chila achionacho!
 
14 Kuna atu anjina meno gao ni dza panga,
na majego gao ni dza marumu,
ambao a tayari kuafuna achiya na
agayi ario duniani.
 
15 Mwamsundzu ana ana airi a chichetu, arirao,
“Nipha! Nipha!”
 
Kuna vitu vihahu visivyomvuna kamare,
kamwe ni vine ambavyo taviamba “Ni bahi”:
16 Kuzimu, ndani ya mchetu tasa,
tsi isiyoshiba madzi,
na moho usioamba, “Ni bahi!”
 
17 Dzitso ra mutu amʼberaye ise,
na kumena nine,
rindangʼolwa ni kunguru a deteni,
na kuriwa ni nderi.
 
18 Kuna mambo mahahu ambago ni ajabu kpwangu,
kamwe ni mane ambago sigaelewa.
19 Mwendo wa kozi hewani,
mwendo wa nyoka aambalapho mwambani,
mwendo wa meli baharini,
na vira mlume amendzavyo mwanache wa chichetu.
 
20 Tabiya ya mchetu mzindzi i hivi:
nkurya, akaphangusa mromowe,
halafu akaamba, “Nkahenda kosa rani?”
 
21 Kuna mambo mahahu ganago kakamisa dunia,
kamwe ni mane ambago dunia taiweza kugavumirira.
22 Mtumwa anaphokala mfalume,
mutu mzuzu napho akamvuna chakurya,
23 Mchetu asiyemendzwa achilólwa,
Muhendadzi-kazi mchetu ahalapho nafwasi ya mkpwaza tajiriwe.
 
24 Kuna viumbe vine duniani virivyo vidide
ela vina ikima nyinji sana:
25 Tsungutsungu ni adudu adide asinyo nguvu
ela nkudziikira chakurya cha minga za kazikazi.
26 Makpwangʼa ni nyama asinyouwezo
ela nkudzenga nyumba zao mwambani.
27 Ndzije taana mfalume ela
aphiya phamwenga maipho-maipho.
28 Unaweza kuchigbwira chijenje mkpwononi
ela nkumenya dzumba ra mfalume.
 
29 Kuna viumbe vihahu vyenye tabiya ya kufwahira;
kamwe ni vine vyenye tabiya nono:
30 Simba, ambaye ni hodari
kuriko nyama osi wala katishirwa ni yeyesi.
31 Dzogolo apigapho mkpwangala, na ndenje,
na mfalume napho a mbere za atue.
 
32 Ichikala ukahenda uzuzu wa kudzikarya,
au ukapanga kuhenda mai,
richa tsetsetse.
33 Mana, viratu kusuka maziya nkutuluza samuli,
na kupiga pula kukatuluza minaga
ndivyo fyakatsi nkureha kondo.