15
Phahi swiswi huriophera chiroho, ni lazima huvumirire hara ambao taadzangbwephera chiroho,* wala husidzipendelee. Chila mmwenga ni ahende mambo ga kumuhamira myawe, kpwa kumuhendera manono hata aphere chiroho. +Mana hata Jesu mwenye kayadzipendeleya, ela arivyohenda vinagbwa sawa na Maandiko gaambago, “Mai ambago atu agagomba kuhusu uwe Mlungu, ganiphaha mimi, uriyenitsambula.” Na gosi garigoandikpwa hipho kare, gaandikpwa ili kuhufundza swiswi. Huchivumirira, gago ganahutiya moyo ili hukale na kuluphiro.
Mlungu ahuphaye kuvumirira na kuhutiya moyo akuhendeni mkale chitu chimwenga, kpwa kumuiga Masihi Jesu, ili mosi muungane kumtogola Mlungu, Ise wa Bwana wehu Jesu Masihi.
Mlungu anakubali atu asio kala Ayahudi
Phahi kubalini ayawenu dza viratu Jesu arivyokukubalini, ili Mlungu atogolwe. Mana nakuambirani, Jesu wakala mtumishi wa Ayahudi kuonyesa kukala, Mlungu wahenda dza arivyolaga akare ao. +Chisha wakpwedza ili atu anjina asio kala Ayahudi amtogole Mlungu kpwa mbazize. Phahi Maandiko ga Mlungu ganaamba:
“Kpwa hivyo, nindakuimbira mawira ga kukutogola
mbere za atu asio kala Ayahudi.”
10  +Maandiko ganagomba tsona, ganaamba,
“Mwimwi atu ambao simwi Ayahudi,
hererwani phamwenga na atu a Mlungu.”
11  +Chisha ganaamba,
“Mwi atu ambao simwi Ayahudi mtogoleni Mwenyezi Mlungu,
atu osi ni amtogole!”
12  +Naye nabii Isaya waamba,
“Mmwenga wa chivyazi cha Jese andakpwedza,
naye andatawala atu asio kala Ayahudi,
nao andamkuluphira iye.”
13 Hivyo phahi, munavyoenderera kumkuluphira Mlungu, ambaye ndiye chandzo cha kuluphiro, navoya akujaliyeni mkale na amani na raha tele. Chisha mkale na kuluphiro kulu kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Sababu ya Paulo kuandika mambo
higa
14 Enehu, mimi mwenye natosheka kala wakati wosi mwimwi munahendera ayawenu manono. Mnamanya kare kuhusu njira za Mlungu na munaweza kufundzana. 15 Ela nikakuandikirani mambo higa chilume ili nikutambukizeni mambo fulani. Nkahenda hivyo kpwa sababu Mlungu wanijaliya nikale mtumishiwe, 16 nimhumikire Masihi Jesu kpwa atu ambao sio Ayahudi. Náhenda kazi kama mlavyadzi-sadaka kutangaza neno ra Mlungu, ili atu asio kala Ayahudi akale dza sadaka ikubaliwayo ni Mlungu, na iriyotengbwa ni Roho Mtakatifu.
17 Phahi, nina ngulu kpwa kumuhumikira Mlungu, mana kazi nimuhenderayo naihenda kpwa uwezo wa Masihi Jesu. 18 Nami sindagomba kuhusu chochosi chanjina, isiphokala gara arigohenda Jesu kpwa kunihumira mimi kuahenda atu asio kala Ayahudi amuogophe Mlungu. Wahenda hivyo kuhumira maneno na mahendo gangu, 19 nguvu za kuhenda vilinje, na uwezo wa Roho Mtakatifu. Phahi názunguluka chila phatu kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli kuandzira Jerusalemu hadi Iluriko. 20 Siku zosi nia yangu kala nitangaze habari nono kula kpwa Mlungu kpwahali ambako dzina ra Jesu taridzangbwemanyikana, ili nisedze nkadzenga dzulu ya msingi wa mutu wanjina. 21  +Viratu nrivyohenda vinagbwa sawa na nabii Isaya arivyotabiri kuhusu Muokoli, kukala,
“Atu ambao taayaambirwa habarize andaona,
na atu ambao kala taadzangbwemsikira andaelewa.”
Mpango wa Paulo
wa kuphiya mudzi wa Rumi
22  +Hino ndiyo sababu ambayo chila wakati yanizuwiya kpwedza kpwenu. 23 Ela, kpwa vira námala kazi yangu hiku nriko, na miaka minji náaza kpwedza hiko kpwenu, 24 nami nina mipango ya kpwedzakuonani wakati nchikala natsapa kuphiya tsi ya Uhisipania. Nalonda niphahe msada wenu wa kunifisa Uhisipania, bada ya kusagala phamwenga namwi kpwa muda.
25  +Ela vi sambi naphiya Jerusalemu nikahumikire atu a Mlungu. 26 Kpwa mana atu a Mlungu ario seemu za Makedonia na Akaya aonato kutsanga na kuterya ayawao ambao ni achiya hiko Jerusalemu. 27  +Afuasi aho ahenda hivyo na raha, na kpwa kpweli ana jukumu ra kuaterya. Kpwa vira atu asio kala Ayahudi ashiriki baraka za chiroho za Chiyahudi, nao inabidi kuaterya chi hali na mali. 28 Phahi nchimala kazi hino ya kuapha atu a Jerusalemu mitsango yotsangirwa, chisha ndakpwedza nikuloleni wakati ni charoni kuphiya Uhisipania. 29 Tsona namanya siku nchedza hiko kpwenu, nindareha baraka nyinji za Jesu.
30 Enehu, kpwa sababu ya Bwana wehu Jesu Masihi na mendzwa irehwayo ni Roho Mtakatifu, nakuvoyani muungane nami kunivoyera Mlungu kpwa chadi. 31 Nivoyerani kukala, nisihendwe vii ni atu asiomkuluphira Jesu ko tsi ya Judea. Piya voyani kukala, atu a Mlungu hiko Jerusalemu akakubali msada ndioaphirikira. 32 Phahi Mlungu achimendza, nindaona raha sana kpwedzakulamusani, ili nami mnitiye moyo. 33 Navoya Mlungu ariye chandzo cha amani, akale namwi mosi! Amina.
* 15:1 15:1 Manage ganjina ni, ni lazima huaterye hara ambao taadzangbwephera chiroho kuhusu gara ambago taagaelewa vinono. + 15:3 15:3 Zaburi 69:9 + 15:9 15:9 2 Samueli 22:50; Zaburi 18:49 + 15:10 15:10 Kumbukumbu 32:43 + 15:11 15:11 Zaburi 117:1 + 15:12 15:12 Isaya 11:10 15:16 15:16 Chiyunani chinaamba injili ya Mlungu. + 15:21 15:21 Isaya 52:15 + 15:22 15:22 Arumi 1:13 + 15:25 15:25 1 Akorintho 16:1–4 15:26 15:26 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Akaya ni seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani. + 15:27 15:27 1 Akorintho 9:11