16
Paulo analavya salamu
Nalonda nikumanyiseni Fibi ambaye ni mfuasi myawehu, tsona ni mchetu ambaye anarihumikira kundi ra afuasi hiko mudzi wa Kenikeria. Phahi kama mfuasi myawehu, mphokereni vinono, mana hivyo ndivyo atu a Mlungu alondwavyo ahende. Piya achilonda kuterywa, mteryeni mana waterya sana atu anji, na hata mimi piya.
+Niphozerani ahendadzi-kazi ayangu, Prisila phamwenga na mlumewe Akpwila. Aho nao anahenda kazi ya kumuhumikira Jesu Muokoli, tsona ahatarisha maisha gao kpwa sababu yangu. Phahi mimi na afuasi osi ambao sio Ayahudi anafwaha kuashukuru sana.
Chisha niphozerani afuasi a Jesu akutanao nyumbani mwa Akpwila na Prisila, phamwenga na msena wangu Epaneto, ambaye ndiye wa kpwandza kumkuluphira Jesu hiko jimbo ra Asia.
Niphozerani Maryamu, ambaye wahenda kazi kpwa chadi kpwa fwaida yenu, na niphozerani abari angu Andironiko na Junia, ambao náfungbwa nao jela. Aho akala afuasi a Jesu kabila ya mimi, tsona anamanyikana sana kahi za mitume.*
Niphozerani Ampuliato, msena wangu kpwa sababu ya Bwana Jesu, phamwenga na msena wangu Sitakisi, na muhendadzi-kazi myangu Uribano, ahendaye kazi ya kumuhumikira Jesu.
10 Niphozerani Apele, ambaye uaminifuwe kpwa Jesu unamanyikana. Na niphozerani atu osi a nyumbani mwa Aristobulo.
11 Niphozerani mʼbari wangu Herodioni, na atu osi a nyumbani mwa Narikiso, ambao adziunga na Bwana Jesu.
12 Niphozerani Tirufena na Tirufosa; achetu hinyo anahenda kazi kpwa chadi kumuhumikira Bwana Jesu. Piya niphozerani msena wangu Pashia; naye ni mchetu ambaye wahenda manji kumuhumikira Bwana Jesu.
13  +Niphozerani Rufo na nine. Rufo ni mutu yedzilavya kumuhumikira Bwana Jesu moyo kutsuka. Nine naye namharira kukala mayo wa kunivyala.
14 Tsona niphozerani Asunikirito, Fulegoni, Herime, Patiroba, Herima, na afuasi a Jesu osi ario phamwenga nao.
15 Chimarigizo niphozerani Filologo, Julia, Nerea na mwanao mchetu, Olimpa, phamwenga na atu a Mlungu osi.
16 Lamusanani na mendzwa ya kpweli.
Mkaphozwa ni makundi gosi ga afuasi a Jesu ario hiku.
Maonyo na salamu za mwisho
17 Sambi enehu, dzimanyirireni sana na atu fyakatsi. Dzitengeni nao mana mafundzo gao ni chinyume na gara mrigofundzwa. 18 Kpwa kpweli, atu dza hinyo taamhumikira Bwana wehu Jesu, ela anahenda kazi kpwa fwaida yao enye. Anahumira maneno manono kuchenga atu asioyuga kuchengbwa. 19 Nina raha sana mana chila mutu anamanya kala mu afuasi a Jesu a kpweli. Ela nalonda mkale na achili ya kumanya manono, na msigatsanganye na mai. 20 Vivi sambi Mlungu ambaye ndiye chandzo cha amani andakushindirani Shetani na akupheni uwezo wa kumshinda. Nakuvoyerani Bwana Jesu Masihi akujaliyeni mosi.
21  +Mkaphozwa ni Timothi ambaye ni muhendadzi-kazi myangu. Piya mkaphozwa ni abari angu Lukio, Jasoni na Sosipatiro. 22 Sambi mimi Teritio, muandishi wa baruwa hino, nakuphozani kpwa sababu ya Bwana Jesu. 23  +Mkaphozwa ni mwenyezi wangu Gayo, ambaye piya ni mwenyezi wa afuasi osi a Jesu akutanao hipha. Piya mkaphozwa ni Erasito, ambaye ni muiki wa pesa wa mudzi hinyu, na mwenehu wehu Kpwarito piya akakuphozani. 24 Nakuvoyerani Bwana Jesu Masihi akujaliyeni mosi. Amina.
Paulo anatogola Mlungu
25 Phahi nahumtogoleni Mlungu! Iye anaweza kuhenda kuluphiro renu rikale rindaphera kpwa uwezo wa habari nono nrizokufundzani. Hipho kare na kare, Mlungu wafwitsa habari hizo kuhusu Jesu Masihi, 26 ela sambi wazimanyisa atu kpwa kuhumira Maandiko ga manabii. Mlungu wa kare na kare ndiye yelagiza ukpweli huno umanyiswe atu, ili atu a makabila gosi duniani amkuluphire na kumuogopha.
27 Mlungu macheye ariye na marifwa gosi, naatogolwe kpwa sababu ya Jesu Masihi, hata kare na kare! Amina.
+ 16:3 16:3 Mahendo 18:2 * 16:7 16:7 Manage ganjina ni, anamanywa sana ni mitume anjina. + 16:13 16:13 Mariko 15:21 + 16:21 16:21 Mahendo 16:1 + 16:23 16:23 Mahendo 19:29; 1 Akorintho 1:14; 2 Timothi 4:20 16:23 16:23 Mudzi hinyo labuda kala ni mudzi wa Korintho. 16:24 16:24 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari huno wa 24.