3
Sambi kuna fwaida yani kukala Myahudi? Hebu kutiywa tsatsani kuna mana yani? Hakika kukala Myahudi kuna mana sana. Mwandzo kabisa, Mlungu waapha Ayahudi malagizoge. Ela kpwa kpweli Ayahudi anjina kala taakuluphirika. Dze, nyo atu asioika chilagane anahenda Mlungu naye asiike chilagane? +Sivyo hata chidide! Chila mutu akakala wa handzo na kukala Mlungu ni mkpweli. Kama Maandiko gaambago kukala,
“Uchiniambira makosa gangu,
manenogo ni ga kpweli,
na uamulio ni wa haki.”
Ela anjina anaweza kuamba ati dambi zehu zinaonyesa kukala Mlungu anahenda haki. Mana ichikala makosa gehu ganamuhenda Mlungu aonekane wa haki, phahi swiswi hunamuhenderato, hebu sivyo? Kpwa hivyo, Mlungu achihutiya adabu, inaonyesa kukala kana haki. (Nagomba dza anadamu agombavyo.) Sivyo hata chidide! Mana ichikala ni hivyo, Mlungu andaamuladze atu a dunia na haki? Tsona kuenjereza, atu nkuamba ati, “Sisi huchihenda mai, anjina andaona chingʼangʼa kala Mlungu anahenda ga haki, nao andazidi kumtogola. Sambi kpwadze huamulwe dza achina-dambi?” Hivyo ni sawa kuamba, “Nahuhendeni mai ili manono gahendeke.” Atu anjina anahuifya anaamba swiswi naswi hunafundza vivyo. Phahi aho andatiywa achili kulengana na makosa gao.
Takuna mutu ariye na haki
Sambi huambedze? Dze swino Ayahudi hukale hu anono zaidi kuriko atu asio kala Ayahudi? Hata chidide! Mana nákuambirani kare kala Ayahudi na asio kala Ayahudi osi a sawa, mana osi anatawalwa ni dambi. 10  +Gago ga sawa na Maandiko ga Mlungu gaambago:
“Takuna mutu wa haki,
takuna hata mmwenga.
11 Takuna mutu yeyesi amanyaye njira za Mlungu,
wala takuna amuendzaye.
12 Atu osi amricha Mlungu
wala taana mana tsona phakpwe matsoni.
Takuna hata mmwenga ahendaye manono, hata taphana hata mmwenga.”
13  +“Miro zao ni dza mbira za wazi,
anahumira ndimi zao kugomba handzo.”
“Mwao miromoni nkutuluka maneno makali
dza sumu ya tsakapala.”
14  +“Miromo yao i tele lana na maneno ga utsungu.”
15  +“Magulu gao ga tayari kpwendaolaga.
16 Chila phatu aphiyapho,
kazi yao ni kuolaga na kugayisa atu.
17 Nao taamanya njira ya kuendza mapatano.”
18  +“Taamuogopha Mlungu bii.”
19 Kufikira hipho hunaona kukala hizo Shariya, zichigomba utu wowosi, zinaambira atu osi azilungao. Nazo zaikpwa ili Mlungu ndiphoamula dunia, anadamu asikale na sababu ya kudzihehera, na ionekane wazi kukala atu osi ana makosa mbere za Mlungu. 20  +Kpwa mana takuna mutu yeyesi ambaye anahendwa kukala na haki mbere za Mlungu kpwa kulunga vira Shariya ziambavyo. Kazi ya Shariya ni kuonyesa mutu kala akahenda dambi tu.
Mutu anaphaha haki
kpwa kumkuluphira Jesu
21 Ela sambi Mlungu wahuonyesa njira ya kuphaha haki, bila ya kulunga Shariya. Nazo Shariya za Musa na Maandiko ga manabii ganagomba chingʼangʼa kuhusu mambo higa. 22  +Kumkuluphira Jesu Muokoli ndiko kumuhendako Mlungu akakubali atu kukala na haki. Nkuhenda hivyo kpwa atu osi amukuluphirao, wala kaonera mutu yeyesi. 23 Mana atu osi ahenda dambi, na anakosa haki ya Mlungu, 24 ela kpwa sababu ya mbazize, Mlungu wakubali atu kukala na haki mbereze bila ya kuripha chochosi. Wahenda hivyo kpwa kumhuma Jesu Muokoli yekpwedzausa dambi zehu na achihukombola. 25 Mlungu wamlavya Jesu akale sadaka, ili atu achiamini kukala wafwa kpwa sababu yao aswamehewe dambi zao. Mlungu wahenda hivyo kuonyesa kala ni wa haki, mana wavumirira na kayaatuluza atu makosa kpwa sababu ya dambi zao za kare. 26 Piya wahenda hivyo kuonyesa wakati huno kukala iye ni wa haki, na ndiye ahendaye osi amukuluphirao Jesu akale a haki.
27 Kpwa hivyo, mambo higa ganahuzuwiya kabisa kuhenda ngulu, kpwa sababu tahuphokerwa kukala huna haki kpwa kulunga vira Shariya za Musa ziambavyo ela kpwa kukuluphira bahi. 28 Mana Mlungu nkumuhenda mutu akale na haki kpwa kukuluphira, wala sio kpwa kulunga Shariya. 29 Hebu Mlungu ni Mlungu wa Ayahudi bahi? Dze, akale siye Mlungu wa atu asio kala Ayahudi? Hakika iye ni Mlungu wa atu asio kala Ayahudi piya, 30  +kpwa vira Mlungu ni mmwenga, na kuna njira mwenga ya kuahenda atu akale na haki mbereze. Hangu Ayahudi atiywao tsatsani, hata atu asio kala Ayahudi asiotiywa tsatsani, osi andakubaliwa ni Mlungu kukala na haki kpwa kuluphiro bahi. 31 Phahi, huchisisitiza kukuluphira, huambe hizi Shariya tazina mana? Hata chidide! Ko kukuluphira ni kutimiza malagizo gosi ga Shariya.
+ 3:4 3:4 Zaburi 51:4 + 3:10 3:10 Zaburi 14:1–3; 53:1–3 + 3:13 3:13 Zaburi 5:9; 140:3 + 3:14 3:14 Zaburi 10:7 + 3:15 3:15 Isaya 59:7–8 + 3:18 3:18 Zaburi 36:1 + 3:20 3:20 Zaburi 143:2; Agalatia 2:16 + 3:22 3:22 Agalatia 2:16 + 3:30 3:30 Kumbukumbu 6:4; Agalatia 3:20