4
Burahimu waphaha haki
kpwa kukuluphira tu
Dze, huambedze kuhusu mkare wehu Burahimu? Mlungu wamuonadze kukala na haki? Ichikala Burahimu waphaha haki kpwa sababu ya mahendoge, phahi angekala na chitu cha kuhendera ngulu, ela si mbere za Mlungu. +Mana Maandiko ga Mlungu ganaamba, “Burahimu wamkuluphira Mlungu na kpwa sababu iyo, Mlungu achimkubali kukala ni mutu wa haki.”
Amba mutu achihenda kazi, mshaharawe siyo zawadi, ela kpwa kpweli ni hakiye. Ela mbazi za Mlungu sizo dza mshahara. Mana mutu asiyeadamira mahendoge kuphaha haki ela anamkuluphira Mlungu aswameheye atu ayi, andaphokerwa kukala na haki kpwa kumkuluphira. Hata Mfalume Daudi naye waamba vivyo kuhusu raha ya mutu ariyehendwa kukala na haki, bila ya kulola mahendoge:
+“Baha aho ambao Mlungu waaswamehe makosa gao
ambao dambi zao zauswa.
Baha mutu ambaye Mlungu kamuisabira
kukala ana dambi.”
+Zino baraka zohadzwa ni Daudi, zinahusu ariotiywa tsatsani bahi, yani Ayahudi, hebu hata atu asio kala Ayahudi piya? Nakutambukizani Maandiko gaambago kukala Burahimu wahendwa kukala ana haki kpwa kukuluphira. 10 Phahi nakumanyisani kukala, Burahimu ariphohendwa kukala wa haki kala kadzangbwetiywa tsatsani. Ela bada ya higa ndipho achitiywa tsatsani. 11  +Tsatsa kala ni dalili ya kuonyesa kukala Mlungu wamkubali Burahimu kukala ana haki, hata kabila kadzangbwetiywa tsatsani. Mana Mlungu wamuhenda kukala ana haki kpwa sababu ya kumkuluphira tu, wala si kpwa sababu ya kutiywa tsatsani. Kpwa hivyo Burahimu ndiye mkare wa chiroho wa atu osi amukuluphirao Mlungu na kukubaliwa kukala ana haki bila ya kutiywa tsatsani. 12 Atu ariotiywa tsatsani nao, Burahimu ni mkare wao wa chiroho vivyo, achimkuluphira Mlungu. Mana kakala ise yao kpwa sababu atiywa tsatsani, ela ni ise yao kpwa sababu amkuluphira Mlungu dza viratu ye mwenye, hata kabila kadzangbwetiywa tsatsani.
13  +Mlungu wamlaga Burahimu na vivyazivye kuapha dunia ndzima ikale yao. Mlungu kaikire chilagane hichi na Burahimu kpwa sababu kala analunga Shariya, ela ni kpwa sababu Burahimu kala anamkuluphira, ndipho naye Mlungu achimkubali kala ana haki. 14  +Mana ichikala atu alungao Shariya ndio ndiophokera cho chilagane, phahi kumkuluphira Mlungu kungekala ni kazi ya bure. Piya chilagane cha Mlungu chingekala ni cha handzo, 15 mana mutu avundzaye Shariya nkutiywa adabu. Ela ichikala takuna Shariya, phahi takuna mutu wa kutiywa adabu kpwa sababu ya kura kuvundza Shariya.
16  +Ndiyo mana cho chilagane cha Mlungu chinategemea kumkuluphira. Na vyakala hivyo ili hicho chilagane chikale kama zawadi kpwa vivyazi vyosi vya Burahimu. Wala sio kpwa hara alungao Shariya bahi, ela hata kpwa hinyo amukuluphirao Mlungu dza viratu Burahimu. Swiswi hosi, mkare wehu wa chiroho ni Burahimu, 17  +na vivyo vinagbwa sawa na Maandiko gaambago, “Nkakuhenda mkarengbwa wa mataifa manji.” Phahi, mbere za hiye Mlungu ariyemkuluphira, afufulaye atu a kufwa na kuhenda mambo ambago tagako gakakalako, Burahimu ndiye mkare wehu.
18  +Burahimu naye ariphoambwa, “Uvyazio undakala munji dza viratu nyenyezi,” dzambo hiro kala tariwezekana. Ela waenderera kumkuluphira Mlungu, na kpwa hivyo wakala mkarengbwa wa mataifa manji, kama arivyolagbwa. 19  +Wakati uho Burahimu wakala na miaka kama gana mwenga, na wamanya kala mwiriwe kala avi ukafwa na mchewe Sara kala ni tasa. Ela hata hivyo kuluphirore tariyaphunguka. 20 Tsona Burahimu kayakala na wasiwasi wowosi kuhusu chilagane cha Mlungu. Ela wazidi kumkuluphira na kumtogola, 21 mana wakala na uhakika kukala Mlungu anaweza kutimiza mambo arigolaga kugahenda.
22  +Ndiyo mana Maandiko gakaamba kukala Burahimu wahendwa kukala ana haki kpwa kukuluphira. 23 Ela higa maneno gaambago, “Mlungu wamuhenda kukala ana haki,” tagayaandikirwa iye macheye, 24 ela gaandikpwa kpwa sababu yehu piya. Ganahuhakikishira kukala huchimkuluphira Mlungu, ariyemfufula Bwana wehu Jesu, swiswi naswi hundahendwa kukala na haki. 25  +Mlungu wamlavya aolagbwe kpwa sababu ya makosa gehu, na achimfufula ili huphahe haki.
+ 4:3 4:3 Mwandzo 15:6; Agalatia 3:6 + 4:7 4:7 Zaburi 32:1–2 + 4:9 4:9 Mwandzo 15:6 + 4:11 4:11 Mwandzo 17:10 + 4:13 4:13 Mwandzo 17:4–6; 22:17–18; Agalatia 3:29 + 4:14 4:14 Agalatia 3:18 + 4:16 4:16 Agalatia 3:7 + 4:17 4:17 Mwandzo 17:5 + 4:18 4:18 Mwandzo 15:5 + 4:19 4:19 Mwandzo 17:17 + 4:22 4:22 Mwandzo 15:6 + 4:25 4:25 Isaya 53:4–5