Chitabu cha
WIRA MNONO WA SELEMANI
Tanga mbere
Chitabu cha “Wira mnono sana” choandikpwa ni mfalume Selemani karine ya kumi kabila ya Jesu kuvyalwa.
Hichi ni chitabu cha mawira ga mendzwa, ambago mchetu na mlume kala anaambirana jinsi amendzanavyo.
Kpwa Aeburania, chitabu chichi chinaonyesa mendzwa ya Mlungu kpwa Aiziraeli, na kpwa Afuasi a Jesu, chinaonyesa mendzwa ya Jesu kpwa kanisare, yani Afuasie.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Wira wa Kpwandza 1:1—2:7
Wira wa phiri 2:8—3:5
Wira wa hahu 3:6—5:1
Wira wa ne 5:2—6:3
Wira wa tsano 6:4—8:4
Wira wa sita 8:5–14
1
+Wira mnono sana wa Selemani, kutsupa mawira gosi.
Wira wa kpwandza
Maneno ga mwanamwali
Naanidonere na mromowe
mana mendzwaye ni nono kutsupa uchi wa zabibu
Marashige gananukato,
dzinare rinanihamira dza viratu kungu nono ya marashi chigomwagika.
Ndiyo mana asichana anammendza.
Nigbwira mkpwono huhende wangbwi!
Mfalume akaniphirika kpwakpwe chumbani.
Asichana
Hunahererwa kpwa ajili yenu
huna raha kpwa sababuyo ee, mfalume
kpwa kpweli mendzwayo i mtswano kutsupa uchi wa zabibu.
Ni sawa asichana kukumendza.
Maneno ga mwanamwali kpwa asichana
Mwi achetu a Jerusalemu,
mimi myawenu dzagbwe ni mwiru, ela ni mnono
dzagbwe ni mwiru dza mahema kula Kedari
au paziya za mahema ga Selemani.
Msinilole sana kpwa sababu ya wiru wangu
dzuwa ndiro chirohenda ngozi yangu ikale hivi.
Mana enehu a chilume anireyera,
achinishurutisha kutundza minda ya mizabibu.
Nami nchishindwa kutundza munda wangu wa mizabibu.
Niambira uwe wangu wa moyoni,
go mangʼondzigo undagarisaphi rero?
Undagatindizha kuphi dzuwa ra mutsi?
Niambira sedze nkaonekana kuyeya kahi za arisa ayao.
Maneno ga mlume
We mchetu mnono kuriko osi, napho kumanya
lunga ro gurufu ra mangʼondzi na mbuzi
na urise ana mbuzio phephi na mahema ga arisa.
Wende wangu, uwe u wa samani na u mnono,
dza farasi mchetu kahi za farasi alume a kuvweha magari ga Farao.
10 Mafundago mmanono na vipuli uchivyovwala vikakuajira,
na singoyo nono ikaajirwa ni mkpwufu uchiovwala.
11 Hundakutengezera mikufu ya zahabu,
ichiyodonwa na feza.
Maneno ga mwanamwali
12 Wakati mfalume akasagala phakpwe kochini,
marashi gangu ga narido gananukato kosi.
13 Naye wende wangu ni dza chikoba cha manemane
kahi-kahi ya nyaho zangu.
14 Wende wangu ni dza viluwa chivyobumuka
kpwenye minda ya mizabibu ya Eni-Gedi.
Maneno ga mlume
15 Lola, wende wangu, urivyo mnono,
u mnono sana; matsogo ganapendeza dza ga njiya manga.
Maneno ga mwanamwali
16 Wende wangu, uwe piya u mnono,
tsona u mnono haswa.
Na phatu phehu pha kudziambalaza phana nyasi mbitsi.
17 Nguzo za nyumba yehu ni muhi uihwao muerezi,
na maphaluge ni ga miboreshi.
+ 1:1 1:1 1 Afalume 4:32