Athör ë rou cï Paulo gät kɔc cï gam Thethalonika
Wɛ̈t nhom
Athör tueŋ yic tënë akut kɔc cï gam Thethalonika, ëcï Paulo gɔ̈t lɔn Raan cï lɔc ku dɔc abï bɛn dhuk pinynhom. Kënë ëcï kɔc kɔ̈k liääp nhïïm Thethalonika. Ku athörden yic tënë kɔc Thethalonika aya, Paulo ë jam lɔn aköl bï Bɛ̈ny bɛ̈n acï thiɔ̈k. Rin ë wɛ̈t kënë, kɔc kɔ̈k aake cï kɔ̈ɔ̈c ë luɔi, ku rëërkë ë path ke tit bɛ̈n Jethu raan cï lɔc ku dɔc. Ku Paulo ë wɛ̈t kënë cɔ̈k piny ku nyooth, lɔn tueŋ ke Raan cï lɔc ku dɔc këc dhuk, ke raan cɔl “Raan Rac” apɛi abï tuɔ̈l ku yeen abï ɣet nhial apɛi luɔi kärɛc.
Ku Paulo atuny Jethu, ee kɔc cï gam leec rin gamden looi kek luɔi pïr akölriëëc ëbën, cɔk alɔn rëër kek ke gum ke liëëp kenhïïm ëmën. Aaye dɛɛt puɔ̈th bïk kɔ̈ɔ̈c ë cök ku buɔthkë tɛ̈den yen luui thïn yic, ku lek tueŋ ke loi käpath.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-2
Paulo adeet kɔc cï gam puɔ̈th 1:3-12
Käk bï röt dhiɛl looi ke Jethu këc dhuk 2:1-12
Kɔc cï gam aa dhil kɔ̈ɔ̈c ë cök 2:13-17
Rɔ̈ɔ̈kkë riɛnkua 3:1-5
Kɔc aa dhil luui 3:6-15
Muɔ̈th ciëën 3:16-18
1
Ɣɛn Paulo ku Thilath ku jɔl a Timothï aa ɣok cï we tuɔ̈c athör wek akut kɔc cï gam gen Thethalonika, ku yakë kɔc Nhialic Wäda ku Bänyda Jethu Krïtho.+
Bï Nhialic Wäda ku jɔl a Bänyda Jethu Krïtho we yiëk dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r.
Paulo adeet kɔc cï gam puɔ̈th
Miɛ̈thakäi ɣok aa Nhialic dhiɛl leec akölaköl ë riɛnkun. Ku ë yic buk looi këya, rin gamdun ë rot juak akölaköl ku nhiër kamkun ë rot juak aya. Ku ë yen rin ye ɣok jam ke ɣo nhiam ë riɛnkun akuut kɔc cï gam nhïïm. Ɣok aa nhiam wɛ̈t rëër wek ke we gum ku gamkë wɛ̈t Nhialic, cɔk alɔn ye wek rëër ke we jör.
Ku Nhialic acï jɔ̈ɔ̈r kënë looi bï yen tɛ̈ le yen cök thïn nyuɔɔth. Rin abï we looi bäk aa kɔc bï mat bäänyde yic, rin bäänyde yen aguum wek. Ku Nhialic abï kë la cök looi, rin abï kɔc kek we jöör cɔl aa gum aya. Ku yen abï käk gumku nyaai tënë ɣo ku wek kɔc gum ëmën, ku lok tɛ̈n lɔ̈ŋ ɣodhie. Kënë abï rot looi tɛ̈ le Bɛ̈ny Jethu bɛ̈n piny nhial kek riɛldït apɛi kek atuucken nhial. Tɛ̈ bïï Jethu, mac abï dëp, ku kɔc cï jai wɛ̈t Nhialic abï tɛ̈m awuɔ̈c, kek kɔc cï jai bïk cïï pïr Wɛ̈t Puɔth Yam ë Jethu Bänyda. Keek aabï tɛ̈m awuɔ̈c bï kek gum akölriëëc ëbën, ku keek aabï gɛ̈l wei tënë Bänyda Jethu, ku käkken dït puɔth bï ya käk kɔc gɔ̈i, yiic.+ 10 Tɛ̈ bï yen aköldä, ke yeen abï gäm alɛɛcdït apɛi rin kë cï looi rin kacke. Ku kɔc cï gam aabï gäi ku dorkë rin riɛl tɔ̈ kek ye.
11 Ku ë yen kë ye ɣok röök akölaköl riɛnkun. Ɣok aa Nhialicda thiëëc bï we bɛ̈ɛ̈i pïr cï yen we caal thïn yic, ku bï we tïŋ ke lɛ̈ukë bäk mɛt ë pïr kënë yic. Nhialic abï we yiëk riɛl ku bäk käpuɔth wiɛ̈ckë bäk ke looi, aa looi. Ku bäk käk wiëc bäk ke looi aa looi dhël la cök rin cï wek Jethu gam. 12 Tɛ̈ looi wek ë kënë ke wek abï Bänyda Jethu cɔl aye leec, ku abï we cɔl aye theek. Kënë abï rot looi rin dhëëŋ Nhialicda ku Bänyda Jethu Krïtho.
+ 1:1 Luɔi 17:1 + 1:9 Ith 2:10