2
Käk bï rot dhiɛl looi ke Jethu këc dhuk
Miɛ̈thakäi, calkë röt aa benku lɛ̈k bɛ̈n Bänyda Jethu Krïtho, ku tɛ̈ bï ɣok ɣonhïïm mat thïn ku rëërku kek ye.+ Duɔ̈kkë röt cɔl aa liëëp nhïïm ku riääkkë puɔ̈th wël ye ke lueel lɔn cï Bänyda Jethu bɛ̈n. Tɛ̈dë alëukë bïk lueel lɔn cï Wëi Nhialic ɣo nyuɔ̈th ë kënë, tɛ̈dë ayekë lueel lɔn cï ɣok kënë piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc, tɛ̈dë lɔn cï ɣok ye gɔ̈t ku tucku ke. Duɔ̈kkë röt cɔl awëŋ nyïn kuat dhɔ̈l yiic ëbën, rin aköl bï Bänyda bɛ̈n aŋoot, ɣet aköl bï kɔc juëc keyiic jäl mat ku kueeckë wɛ̈t Nhialic, ku Raan Rac, raan lööŋ dhɔ̈l yiic ëmën abï tïc, raan ye pan mac këde. Yeen abï jai kuat kë ye door ëbën, ku yeen abï rot tääu tueŋ këriëëc ëbën nhom ke ye door ke cït Nhialic. Abï rot ɣäth tueŋ ku dhɛ̈l Nhialic ku rɛc käk ye Nhialic door ëbën. Ku ɣɛ̈th rot nhial ku tɛ̈ɛ̈u rot ciɛl luaŋ Nhialic.+
Cäk käkkä ye tak lɔn cï ɣɛn ke lɛ̈k we wäär rëër ɣɛn ke we? Ku ëmën aŋiɛckë alanden yen kë gël Raan Rac, raan lööŋ dhɔ̈l yiic bï cïï bɔ̈. Ku yeen abï nyuɔɔth tɛ̈ le tɛ̈de bɛ̈n. Ku riɛlden ye kek kuec lööŋ ëbën alui piiny, ku yeen abï luui piiny këya ɣet tɛ̈ bï raan ye gël nyaai. Tɛ̈ɛ̈n ke Raan Rac, raan lööŋ dhɔ̈l yiic ëbën abï tïc. Ku tɛ̈ le Jethu Bänyda bɛ̈n ka bï nɔ̈k aliir thok ë path ku mɛ̈r piny ë ruɛlde.+ Raan lööŋ dhɔ̈l yiic abï bɛ̈n ke riɛl jɔŋrac. Ku abï käk cie yith ya looi, käk ruëëny ye tɛ̈ ye luɔ̈i ke kɔc gɔ̈i.+ 10 Ku looi kuat käk ye ke kɔc ruëëny ëbën tënë kɔc bï määr. Keek aabï määr rin cï kek kuec bïk yic cïï nhiar rin bï ke luɔ̈k. 11 Ku aabï Nhialic looi bï ke ruëëny apɛidït bï ya kë cie yic yen yekë gam ë rot. 12 Ku kë bï rot looi akïn, kuat raan këc yic gam ku ye puɔ̈u miɛt luɔi adumuɔ̈ɔ̈m yic, abï luɔ̈k wei.
Kɔc cï gam aa dhil kɔ̈ɔ̈c ë cök
13 Miɛ̈thakäi, wek aa kɔc nhiɛɛr Bɛ̈ny. Ɣok aabï Nhialic aa leec ë riɛnkun akölaköl rin wek aacï Nhialic lɔc bäk tɔ̈ kam kɔc tueŋ bï kaŋ luɔ̈k yiic. Wek aaye luɔ̈k dhël Wëi Nhialic we looi bäk aa kɔc path, ku rin ye wek wɛ̈t yic gam. 14 Nhialic acï we cɔɔl ë dhël Wɛ̈t Puɔth Yam yen yeku lɛ̈k we. Yeen acï we cɔɔl ku bäk diik Bänyda Jethu Krïtho rɔm kek ye. 15 Këya, miɛ̈thakäi duɔ̈kkë wenhïïm war, lak tueŋ ke we muk yic cuk piɔ̈ɔ̈c tënë we wäär rëër ɣok ke we, tɛ̈dë ke cuk gɔ̈t athör cuk tuɔ̈c we yic.
16 Nhialic Wäda anhiar ɣo, ku ë ɣo nyuɔ̈th liɛr piände. Ku ë yen cïï yen ye kɔ̈ɔ̈c deet yen ɣo dɛɛt puɔ̈th, ku cɔl aŋicku lɔn bï ɣok la pan Nhialic. Ɣok aa röök bï Nhialic kek Bänyda nhom, Jethu Krïtho, 17 week dɛɛt puɔ̈th ku gɛ̈m we riɛl bï wek aa luui käpath. Ku lɛ̈ukë bäk käpath aa lueel akölaköl.
+ 2:1 1The 4:15-17 + 2:4 Dan 11:36; Edhe 28:2 + 2:8 Ith 11:4 + 2:9 Mt 24:24